برنامه، بودجه و مالی

برنامه، بودجه و مالی

آشنایی با کمیسیون :

۱- بررسي نامه‌ها، پيشنهادها، طرح‌ها و لوايح مربوط به حوزه برنامه، بودجه و مالي و ارائه نظر مشورتي در خصوص آنها و دفاع از نظرات کميسيون در جلسات صحن شورا؛
۲- بررسي مسائل، مشکلات و نارسايي‌هاي ارجاعي از سوي شورا در حوزه برنامه، بودجه و مالي؛
۳- ارائه پيشنهاد و طرح‌هاي کارشناسي در حوزه برنامه، بودجه و مالي به شورا؛
۴- بررسي بودجه پيشنهادي، اصلاح، متمم و تفريق بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات وابسته به شهرداري و ارائه آن جهت تصويب به شورا؛
۵- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري؛
۶- نظارت بر حساب درآمدها و هزينه‌هاي شهرداري (به‌گونه‌اي که مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد)؛
۷- بررسي و تائيد صورتحساب‌هاي ماهانه درآمد و هزينه شهرداري و اعلام نظر جهت ارائه به شورا و اقدامات بعدي شورا؛
۸- بررسي و اظهارنظر در خصوص وام‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان کارمزد؛
۹- بررسي معاملات شهرداري و نظارت بر آنها اعم از خريدوفروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و ارائه جهت تصويب به شورا؛
۱۰- بررسي طرح‌ها و لوايح در برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و مقررات قانوني؛
۱۱- بررسي نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و مقررات قانوني و ارائه به شورا جهت تصويب؛
۱۲- بررسي و نظارت بر برنامه ها، اقدامات و عملکرد حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري؛
۱۳- بررسي و اعلام نظر نسبت به برنامه‌هاي اقتصادي بلندمدت، ميان‌مدت (۳ تا ۵ سال) و کوتاه‌مدت (۱ تا ۳ سال) شهرداري و نظارت بر عملکرد آن؛
۱۴- بررسي قوانين و مقررات جاري حوزه برنامه، بودجه و مالي در سطح شوراها و شهرداري‌ها و ارائه پيشنهادهاي کارشناسي به‌منظور اصلاح آنها؛
۱۵- همکاري و ارائه خدمات کارشناسي به ساير کميسيون‌هاي شورا در صورت درخواست آنان؛
۱۶- ارائه پيشنهادهاي مشخص پژوهشي به مرکز مطالعات شورا در حوزه برنامه، بودجه و مالي و استفاده از ظرفيت کارشناسي و تخصصي اين مرکز در بررسي و تدوين طرح‌ها و لوايح کميسيون؛
۱۷- پيشنهاد دعوت از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و متخصصين به رئيس شورا به‌منظور استماع سخنان و ديدگاه‌هاي آنان در بررسي طرح‌ها و لوايح در کميسيون؛
۱۸- ارائه راهکارهاي لازم به‌منظور افزايش کارآمدي و اثربخشي شورا؛
۱۹- بررسي ساير طرح‌ها و لوايح ارجاع شده از سوي هيئت‌رئيسه.

برنامه، بودجه و مالي:

۱- بررسي نامه‌ها، پيشنهادها، طرح‌ها و لوايح مربوط به حوزه برنامه، بودجه و مالي و ارائه نظر مشورتي در خصوص آنها و دفاع از نظرات کميسيون در جلسات صحن شورا؛
۲- بررسي مسائل، مشکلات و نارسايي‌هاي ارجاعي از سوي شورا در حوزه برنامه، بودجه و مالي؛
۳- ارائه پيشنهاد و طرح‌هاي کارشناسي در حوزه برنامه، بودجه و مالي به شورا؛
۴- بررسي بودجه پيشنهادي، اصلاح، متمم و تفريق بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات وابسته به شهرداري و ارائه آن جهت تصويب به شورا؛
۵- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري؛
۶- نظارت بر حساب درآمدها و هزينه‌هاي شهرداري (به‌گونه‌اي که مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد)؛
۷- بررسي و تائيد صورتحساب‌هاي ماهانه درآمد و هزينه شهرداري و اعلام نظر جهت ارائه به شورا و اقدامات بعدي شورا؛
۸- بررسي و اظهارنظر در خصوص وام‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان کارمزد؛
۹- بررسي معاملات شهرداري و نظارت بر آنها اعم از خريدوفروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و ارائه جهت تصويب به شورا؛
۱۰- بررسي طرح‌ها و لوايح در برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و مقررات قانوني؛
۱۱- بررسي نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و مقررات قانوني و ارائه به شورا جهت تصويب؛
۱۲- بررسي و نظارت بر برنامه ها، اقدامات و عملکرد حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري؛
۱۳- بررسي و اعلام نظر نسبت به برنامه‌هاي اقتصادي بلندمدت، ميان‌مدت (۳ تا ۵ سال) و کوتاه‌مدت (۱ تا ۳ سال) شهرداري و نظارت بر عملکرد آن؛
۱۴- بررسي قوانين و مقررات جاري حوزه برنامه، بودجه و مالي در سطح شوراها و شهرداري‌ها و ارائه پيشنهادهاي کارشناسي به‌منظور اصلاح آنها؛
۱۵- همکاري و ارائه خدمات کارشناسي به ساير کميسيون‌هاي شورا در صورت درخواست آنان؛
۱۶- ارائه پيشنهادهاي مشخص پژوهشي به مرکز مطالعات شورا در حوزه برنامه، بودجه و مالي و استفاده از ظرفيت کارشناسي و تخصصي اين مرکز در بررسي و تدوين طرح‌ها و لوايح کميسيون؛
۱۷- پيشنهاد دعوت از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و متخصصين به رئيس شورا به‌منظور استماع سخنان و ديدگاه‌هاي آنان در بررسي طرح‌ها و لوايح در کميسيون؛
۱۸- ارائه راهکارهاي لازم به‌منظور افزايش کارآمدي و اثربخشي شورا؛
۱۹- بررسي ساير طرح‌ها و لوايح ارجاع شده از سوي هيئت‌رئيسه.

 

 

 

برنامه، بودجه و مالي:

۱- بررسي نامه‌ها، پيشنهادها، طرح‌ها و لوايح مربوط به حوزه برنامه، بودجه و مالي و ارائه نظر مشورتي در خصوص آنها و دفاع از نظرات کميسيون در جلسات صحن شورا؛
۲- بررسي مسائل، مشکلات و نارسايي‌هاي ارجاعي از سوي شورا در حوزه برنامه، بودجه و مالي؛
۳- ارائه پيشنهاد و طرح‌هاي کارشناسي در حوزه برنامه، بودجه و مالي به شورا؛
۴- بررسي بودجه پيشنهادي، اصلاح، متمم و تفريق بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات وابسته به شهرداري و ارائه آن جهت تصويب به شورا؛
۵- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري؛
۶- نظارت بر حساب درآمدها و هزينه‌هاي شهرداري (به‌گونه‌اي که مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد)؛
۷- بررسي و تائيد صورتحساب‌هاي ماهانه درآمد و هزينه شهرداري و اعلام نظر جهت ارائه به شورا و اقدامات بعدي شورا؛
۸- بررسي و اظهارنظر در خصوص وام‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان کارمزد؛
۹- بررسي معاملات شهرداري و نظارت بر آنها اعم از خريدوفروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و ارائه جهت تصويب به شورا؛
۱۰- بررسي طرح‌ها و لوايح در برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و مقررات قانوني؛
۱۱- بررسي نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و مقررات قانوني و ارائه به شورا جهت تصويب؛
۱۲- بررسي و نظارت بر برنامه ها، اقدامات و عملکرد حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري؛
۱۳- بررسي و اعلام نظر نسبت به برنامه‌هاي اقتصادي بلندمدت، ميان‌مدت (۳ تا ۵ سال) و کوتاه‌مدت (۱ تا ۳ سال) شهرداري و نظارت بر عملکرد آن؛
۱۴- بررسي قوانين و مقررات جاري حوزه برنامه، بودجه و مالي در سطح شوراها و شهرداري‌ها و ارائه پيشنهادهاي کارشناسي به‌منظور اصلاح آنها؛
۱۵- همکاري و ارائه خدمات کارشناسي به ساير کميسيون‌هاي شورا در صورت درخواست آنان؛
۱۶- ارائه پيشنهادهاي مشخص پژوهشي به مرکز مطالعات شورا در حوزه برنامه، بودجه و مالي و استفاده از ظرفيت کارشناسي و تخصصي اين مرکز در بررسي و تدوين طرح‌ها و لوايح کميسيون؛
۱۷- پيشنهاد دعوت از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و متخصصين به رئيس شورا به‌منظور استماع سخنان و ديدگاه‌هاي آنان در بررسي طرح‌ها و لوايح در کميسيون؛
۱۸- ارائه راهکارهاي لازم به‌منظور افزايش کارآمدي و اثربخشي شورا؛
۱۹- بررسي ساير طرح‌ها و لوايح ارجاع شده از سوي هيئت‌رئيسه.

بازدید های کمیسیون برنامه، بودجه و مالی

بازدید مشترک کمیسیون‌های شهرسازی،فنی، نظارت و حقوقی شورا از سطح شهر

گزارش تصویری: بازدید مشترک روسای کمیسیون‌های شهرسازی معماری، نظارت، بازرسی و امور اداری، فنی عمرانی و حقوقی و رسیدگی…

ادامه مطلب

اخبار کمیسیون

در چهلمین جلسه صحن :

رؤسا و اعضای کمیسیون‌های شورا معرفی شدند

در چهلمین جلسه صحن شورای شهر همدان، روسا و اعضای کمیسیون‌های شورا به شرح زیر انتخاب و معرفی شدند.

در صحن شورا صورت گرفت:

هیأت رئیسه جدید شورا انتخاب شدند / گردان، رئیس و بادامی‌نجات، نایب رئیس شد

انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر همدان در چهلمین جلسه رسمی صحن شورا برگزار شد که در این جلسه، اعضای هیأت رئیسه سال سوم از دوره پنجم شورای شهر همدان مشخص شدند.

اکبر کاوسی امید:

شهرداری سهم پنج درصدی عوارض نوسازی آموزش پرورش را پرداخت کند

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان بر رعایت پرداخت سهم ۵ درصدی نوسازی آموزش و پرورش از عوارض نوسازی شهرداری همدان تأکید کرد.

دومین تفاهم نامه همکاری شهرداری همدان و اتاق اصناف امضا شد

آیین امضای دومین تفاهم نامه همکاری شهرداری و اتاق اصناف همدان با هدف ساماندهی واحدهای صنفی غیرمجاز شهر همدان، با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار، معاونان، مدیران مناطق، رئیس و اعضای اتاق اصناف و مدیرکل پست استان برگزار شد.

اکبر کاوسی امید:

فرهنگ‌سازی و ارتباطات تعاملی برای دریافت عوارض از شهروندان

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان گفت: تبلیغات مؤثر، فرهنگ‌سازی و ارتباطات تعاملی همراه با تعاون در زمینه پرداخت عوارض بهای خدمات و نوسازی توسط شهروندان در راستای مدیریت هرچه بهتر شهر بسیار کمک‌کننده است.

به دنبال سفر اعضای شورای بم به همدان:

انعقاد تفاهم‌نامه‌‌ ها در قالب خواهرخواندگی امری قابل تحسین است

استاندار همدان اقدام اعضای شورای شهر و انعقاد تفاهم‌نامه‌های‌ همکاری‌ در قالب خواهرخواندگی را امری قابل تحسین دانست.

گزارش تصویری:

حضور فرماندار ویژه، اعضای شوراهای شهر بم و همدان در ویژه برنامه برنامه شبهای هگمتانه

گزارش تصویری؛ بازدید شبانه فرماندار ویژه، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهرهای بم به همراه رئیس و اعضای شورای شهر همدان از مرکز همایش های قرآنی و بین المللی شهر و مجتمع عین القضات همدانی.

اکبر کاوسی امید:

صرفه‌جویی بهترین راهکار در حوزه درآمدی شهرداری است

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان گفت: صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مصرف بهینه یکی از راهکارهای مهم در حوزه درآمدی است که شهرداری باید این مقوله را مد نظر قرار دهد.

مصوبات برنامه و بودجه و مالی

صورت جلسه شماره ۳۳

سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان به صورت مشورتی (غیر رسمی) از ساعت ۳۰/۱۷ روز سه شنبه…

ادامه مطلب