برنامه، بودجه و مالی

برنامه، بودجه و مالی

آشنایی با کمیسیون :

۱- بررسي نامه‌ها، پيشنهادها، طرح‌ها و لوايح مربوط به حوزه برنامه، بودجه و مالي و ارائه نظر مشورتي در خصوص آنها و دفاع از نظرات کميسيون در جلسات صحن شورا؛
۲- بررسي مسائل، مشکلات و نارسايي‌هاي ارجاعي از سوي شورا در حوزه برنامه، بودجه و مالي؛
۳- ارائه پيشنهاد و طرح‌هاي کارشناسي در حوزه برنامه، بودجه و مالي به شورا؛
۴- بررسي بودجه پيشنهادي، اصلاح، متمم و تفريق بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات وابسته به شهرداري و ارائه آن جهت تصويب به شورا؛
۵- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري؛
۶- نظارت بر حساب درآمدها و هزينه‌هاي شهرداري (به‌گونه‌اي که مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد)؛
۷- بررسي و تائيد صورتحساب‌هاي ماهانه درآمد و هزينه شهرداري و اعلام نظر جهت ارائه به شورا و اقدامات بعدي شورا؛
۸- بررسي و اظهارنظر در خصوص وام‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان کارمزد؛
۹- بررسي معاملات شهرداري و نظارت بر آنها اعم از خريدوفروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و ارائه جهت تصويب به شورا؛
۱۰- بررسي طرح‌ها و لوايح در برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و مقررات قانوني؛
۱۱- بررسي نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و مقررات قانوني و ارائه به شورا جهت تصويب؛
۱۲- بررسي و نظارت بر برنامه ها، اقدامات و عملکرد حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري؛
۱۳- بررسي و اعلام نظر نسبت به برنامه‌هاي اقتصادي بلندمدت، ميان‌مدت (۳ تا ۵ سال) و کوتاه‌مدت (۱ تا ۳ سال) شهرداري و نظارت بر عملکرد آن؛
۱۴- بررسي قوانين و مقررات جاري حوزه برنامه، بودجه و مالي در سطح شوراها و شهرداري‌ها و ارائه پيشنهادهاي کارشناسي به‌منظور اصلاح آنها؛
۱۵- همکاري و ارائه خدمات کارشناسي به ساير کميسيون‌هاي شورا در صورت درخواست آنان؛
۱۶- ارائه پيشنهادهاي مشخص پژوهشي به مرکز مطالعات شورا در حوزه برنامه، بودجه و مالي و استفاده از ظرفيت کارشناسي و تخصصي اين مرکز در بررسي و تدوين طرح‌ها و لوايح کميسيون؛
۱۷- پيشنهاد دعوت از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و متخصصين به رئيس شورا به‌منظور استماع سخنان و ديدگاه‌هاي آنان در بررسي طرح‌ها و لوايح در کميسيون؛
۱۸- ارائه راهکارهاي لازم به‌منظور افزايش کارآمدي و اثربخشي شورا؛
۱۹- بررسي ساير طرح‌ها و لوايح ارجاع شده از سوي هيئت‌رئيسه.

برنامه، بودجه و مالي:

۱- بررسي نامه‌ها، پيشنهادها، طرح‌ها و لوايح مربوط به حوزه برنامه، بودجه و مالي و ارائه نظر مشورتي در خصوص آنها و دفاع از نظرات کميسيون در جلسات صحن شورا؛
۲- بررسي مسائل، مشکلات و نارسايي‌هاي ارجاعي از سوي شورا در حوزه برنامه، بودجه و مالي؛
۳- ارائه پيشنهاد و طرح‌هاي کارشناسي در حوزه برنامه، بودجه و مالي به شورا؛
۴- بررسي بودجه پيشنهادي، اصلاح، متمم و تفريق بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات وابسته به شهرداري و ارائه آن جهت تصويب به شورا؛
۵- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري؛
۶- نظارت بر حساب درآمدها و هزينه‌هاي شهرداري (به‌گونه‌اي که مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد)؛
۷- بررسي و تائيد صورتحساب‌هاي ماهانه درآمد و هزينه شهرداري و اعلام نظر جهت ارائه به شورا و اقدامات بعدي شورا؛
۸- بررسي و اظهارنظر در خصوص وام‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان کارمزد؛
۹- بررسي معاملات شهرداري و نظارت بر آنها اعم از خريدوفروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و ارائه جهت تصويب به شورا؛
۱۰- بررسي طرح‌ها و لوايح در برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و مقررات قانوني؛
۱۱- بررسي نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و مقررات قانوني و ارائه به شورا جهت تصويب؛
۱۲- بررسي و نظارت بر برنامه ها، اقدامات و عملکرد حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري؛
۱۳- بررسي و اعلام نظر نسبت به برنامه‌هاي اقتصادي بلندمدت، ميان‌مدت (۳ تا ۵ سال) و کوتاه‌مدت (۱ تا ۳ سال) شهرداري و نظارت بر عملکرد آن؛
۱۴- بررسي قوانين و مقررات جاري حوزه برنامه، بودجه و مالي در سطح شوراها و شهرداري‌ها و ارائه پيشنهادهاي کارشناسي به‌منظور اصلاح آنها؛
۱۵- همکاري و ارائه خدمات کارشناسي به ساير کميسيون‌هاي شورا در صورت درخواست آنان؛
۱۶- ارائه پيشنهادهاي مشخص پژوهشي به مرکز مطالعات شورا در حوزه برنامه، بودجه و مالي و استفاده از ظرفيت کارشناسي و تخصصي اين مرکز در بررسي و تدوين طرح‌ها و لوايح کميسيون؛
۱۷- پيشنهاد دعوت از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و متخصصين به رئيس شورا به‌منظور استماع سخنان و ديدگاه‌هاي آنان در بررسي طرح‌ها و لوايح در کميسيون؛
۱۸- ارائه راهکارهاي لازم به‌منظور افزايش کارآمدي و اثربخشي شورا؛
۱۹- بررسي ساير طرح‌ها و لوايح ارجاع شده از سوي هيئت‌رئيسه.

 

 

 

برنامه، بودجه و مالي:

۱- بررسي نامه‌ها، پيشنهادها، طرح‌ها و لوايح مربوط به حوزه برنامه، بودجه و مالي و ارائه نظر مشورتي در خصوص آنها و دفاع از نظرات کميسيون در جلسات صحن شورا؛
۲- بررسي مسائل، مشکلات و نارسايي‌هاي ارجاعي از سوي شورا در حوزه برنامه، بودجه و مالي؛
۳- ارائه پيشنهاد و طرح‌هاي کارشناسي در حوزه برنامه، بودجه و مالي به شورا؛
۴- بررسي بودجه پيشنهادي، اصلاح، متمم و تفريق بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات وابسته به شهرداري و ارائه آن جهت تصويب به شورا؛
۵- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري؛
۶- نظارت بر حساب درآمدها و هزينه‌هاي شهرداري (به‌گونه‌اي که مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد)؛
۷- بررسي و تائيد صورتحساب‌هاي ماهانه درآمد و هزينه شهرداري و اعلام نظر جهت ارائه به شورا و اقدامات بعدي شورا؛
۸- بررسي و اظهارنظر در خصوص وام‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان کارمزد؛
۹- بررسي معاملات شهرداري و نظارت بر آنها اعم از خريدوفروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و ارائه جهت تصويب به شورا؛
۱۰- بررسي طرح‌ها و لوايح در برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و مقررات قانوني؛
۱۱- بررسي نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و مقررات قانوني و ارائه به شورا جهت تصويب؛
۱۲- بررسي و نظارت بر برنامه ها، اقدامات و عملکرد حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري؛
۱۳- بررسي و اعلام نظر نسبت به برنامه‌هاي اقتصادي بلندمدت، ميان‌مدت (۳ تا ۵ سال) و کوتاه‌مدت (۱ تا ۳ سال) شهرداري و نظارت بر عملکرد آن؛
۱۴- بررسي قوانين و مقررات جاري حوزه برنامه، بودجه و مالي در سطح شوراها و شهرداري‌ها و ارائه پيشنهادهاي کارشناسي به‌منظور اصلاح آنها؛
۱۵- همکاري و ارائه خدمات کارشناسي به ساير کميسيون‌هاي شورا در صورت درخواست آنان؛
۱۶- ارائه پيشنهادهاي مشخص پژوهشي به مرکز مطالعات شورا در حوزه برنامه، بودجه و مالي و استفاده از ظرفيت کارشناسي و تخصصي اين مرکز در بررسي و تدوين طرح‌ها و لوايح کميسيون؛
۱۷- پيشنهاد دعوت از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و متخصصين به رئيس شورا به‌منظور استماع سخنان و ديدگاه‌هاي آنان در بررسي طرح‌ها و لوايح در کميسيون؛
۱۸- ارائه راهکارهاي لازم به‌منظور افزايش کارآمدي و اثربخشي شورا؛
۱۹- بررسي ساير طرح‌ها و لوايح ارجاع شده از سوي هيئت‌رئيسه.

بازدید های کمیسیون برنامه، بودجه و مالی

بازدید مشترک کمیسیون‌های شهرسازی،فنی، نظارت و حقوقی شورا از سطح شهر

گزارش تصویری: بازدید مشترک روسای کمیسیون‌های شهرسازی معماری، نظارت، بازرسی و امور اداری، فنی عمرانی و حقوقی و رسیدگی…

ادامه مطلب

اخبار کمیسیون

انتقاد کامران گردان در صحن شورا:

تعلل شهرداری همدان درتکمیل پروژه های نیمه تمام/ پاسخگوی مردم باشیم

رئیس شورای شهر همدان گفت: متاسفانه به دلیل تعلل شهرداری همدان برخی پروژه‌های نیمه‌تمام سطح شهر هنوز ناتمام مانده در حالی که باید پاسخگوی مطالبات مردم در این زمینه باشیم.

کامران گردان در صحن شورا:

تأکیدات قانونی مبنی بر پاسخ‌گویی مدیران به شورا

رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: بر اساس اصل ۱۰۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

به مناسبت روز آتش نشانی صورت گرفت:

تجلیل از آتش نشانان همدان و اعطای درجات جدید به آنها

گزارش تصویری: تجلیل از خانواده معزز شهدای سازمان آتش نشانی همدان و نیز آتش نشان مبتکر هژیر اکمل و اعطای درجات جدید به رییس سازمان و تعدادی از آتش نشانان شهرداری در مراسم شورای اداری و فرماندهی این سازمان با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، معاون عمرانی استاندار و فرماندار همدان به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی.

در دومین هفته جهانگردی:

بازدید اعضای شورای از انستیتو پاستور اکنلو

گزارش تصویری؛ همزمان با هفته گردشگری (در دومین روز از هفته جهانگردی ) اعضای شورای اسلامی شهر همدان با همراهی کارشناسان و مشاوران شورا در دومین آیین بومی محلی انگور و مشتقات و صنایع دستی روستای هدف گردشگری اکنلو حضور یافتند.

کامران گردان در صحن شورا:

همت مدیریت‌ شهری برای رفع مشکلات ایمنی بازار

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر ایمن سازی بازار تاریخی شهر، گفت: مدیریت‌ شهری با تمام توان در این زمینه صرفاً به منظور رفع مشکلات ایمنی بازار، مساعدت‌های لازم را در نظر خواهد گرفت.

در چهلمین جلسه صحن :

رؤسا و اعضای کمیسیون‌های شورا معرفی شدند

در چهلمین جلسه صحن شورای شهر همدان، روسا و اعضای کمیسیون‌های شورا به شرح زیر انتخاب و معرفی شدند.

در صحن شورا صورت گرفت:

هیأت رئیسه جدید شورا انتخاب شدند / گردان، رئیس و بادامی‌نجات، نایب رئیس شد

انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر همدان در چهلمین جلسه رسمی صحن شورا برگزار شد که در این جلسه، اعضای هیأت رئیسه سال سوم از دوره پنجم شورای شهر همدان مشخص شدند.

اکبر کاوسی امید:

شهرداری سهم پنج درصدی عوارض نوسازی آموزش پرورش را پرداخت کند

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان بر رعایت پرداخت سهم ۵ درصدی نوسازی آموزش و پرورش از عوارض نوسازی شهرداری همدان تأکید کرد.

مصوبات برنامه و بودجه و مالی

صورت جلسه شماره ۳۳

سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان به صورت مشورتی (غیر رسمی) از ساعت ۳۰/۱۷ روز سه شنبه…

ادامه مطلب