خدمات شهری ،حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست و بهداشت

خدمات شهری ،حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست و بهداشت

آشنایی با کمیسیون :

 • بررسي نامه‌ها، پيشنهادها، طرح‌ها و لوايح مربوط به حوزه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت و ارائه نظر مشورتي در خصوص آنها و دفاع از نظرات کميسيون در جلسات صحن شورا؛
 • بررسي مسائل، مشکلات و نارسايي‌هاي ارجاعي از سوي شورا در حوزه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت؛
 • ارائه پيشنهاد و طرح‌هاي کارشناسي در حوزه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت به شورا؛
 • بررسي و اعلام نظر در خصوص طرح‌ها، چشم‌اندازها، اهداف، مأموريت‌ها و راهبردها و سياست‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت شهرداري؛
 • بررسي و اعلام نظر در خصوص سالم‌سازي کيفي محيط‌زيست شهري با ارائه راهکارهاي اجرايي در حوزه سازمان‌هاي مرتبط و خدمات شهري؛
 • بررسي شاخص‌هاي زيست‌محيطي و سلامت شهري و ملزم نمودن شهرداري و سازمان‌هاي تابعه به استانداردسازي و رعايت شاخص‌ها؛
 • بررسي سياست‌ها و اولويت‌بندي اجراي طرح‌هاي حمل‌ونقل و ترافيک و توسعه شبکه و نظارت بر حسن اجراي آنها؛
 • نظارت بر اجراي طرح جامع ترافيک با توجه به برنامه زمان‌بندي در طرح؛
 • بررسي راهکارهاي پيشنهادي جلب مشارکت همه جانبه شهروندان در جهت بهبود ارائه خدمات در حوزه حمل‌ونقل و ترافيک و حفظ بهداشت و محيط‌زيست شهري همدان؛
 • بررسي بودجه، اصلاح، متمم و تفريق بودجه حوزه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت شهرداري؛
 • بررسي طرح‌ها و لوايح در برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن در حوزه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و مقررات قانوني؛
 • بررسي نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن در حوزه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و مقررات قانوني و ارائه به شورا جهت تصويب؛
 • بررسي نيازها، نارسايي‌ها و موانع حوزه حمل‌ونقل و ترافيک شهر همدان و نظارت بر تدوين دستورالعمل‌هاي لازم براي رفع آنها؛
 • نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري (موضوع بند ۲۲ ماده ۷۱ قانون شوراها)؛
 • نظارت بر اجراي طرح‌هاي مربوط به نگهداري معابر، خيابان‌ها، ميدان‌ها، فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر طبق مقررات موضوعه (موضوع بند ۲۳ ماده ۷۱ قانون شوراها)؛
 • نظارت مستمر بر اجراي طرح‌ها، لوايح، دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي مصوب در حوزه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت؛
 • نظارت بر حسن انجام مطالعات، تحقيقات و پژوهش‌هاي تخصصي در زمينه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت؛
 • تعامل با نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط با محيط‌زيست به‌منظور همسو نمودن فعاليت‌هاي زيست‌محيطي با برنامه‌هاي منطقه‌اي و ملي در راستاي اسناد فرادستي؛
 • تدوين راهبردهاي حمل‌ونقل همگاني و تنظيم قوانين لازم در خصوص استفاده از فنّاوري‌هاي نوين حمل‌ونقل عمومي؛
 • بررسي قوانين و مقررات جاري حوزه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت در سطح شوراها و شهرداري‌ها و ارائه پيشنهادهاي کارشناسي به‌منظور اصلاح آنها؛
 • همکاري و ارائه خدمات کارشناسي به ساير کميسيون‌هاي شورا در صورت درخواست آنان؛
 • ارائه پيشنهادهاي مشخص پژوهشي به مرکز مطالعات شورا در حوزه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت و استفاده از ظرفيت کارشناسي و تخصصي اين مرکز در بررسي و تدوين طرح‌ها و لوايح کميسيون؛
 • پيشنهاد دعوت از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و متخصصين به رئيس شورا به‌منظور استماع سخنان و ديدگاه‌هاي آنان در بررسي طرح‌ها و لوايح در کميسيون؛
 • ارائه راهکارهاي لازم به‌منظور افزايش کارآمدي و اثربخشي شورا؛
 • بررسي ساير طرح‌ها و لوايح ارجاع شده از سوي هيئت‌رئيسه.

به طور خلاصه مي‌توان به پاره‌اي از وظايف کميسيون به شرح زیر اشاره کرد:

– بررسي نامه‌ها، پيشنهادها، طرح‌ها و لوايح مربوط به حوزه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت و ارائه نظر مشورتي در خصوص آنها و دفاع از نظرات کميسيون در جلسات صحن شورا؛
– بررسي مسائل، مشکلات و نارسايي‌هاي ارجاعي از سوي شورا در حوزه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت؛
– ارائه پيشنهاد و طرح‌هاي کارشناسي در حوزه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت به شورا؛
– بررسي و اعلام نظر در خصوص طرح‌ها، چشم‌اندازها، اهداف، مأموريت‌ها و راهبردها و سياست‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت شهرداري؛
– بررسي و اعلام نظر در خصوص سالم‌سازي کيفي محيط‌زيست شهري با ارائه راهکارهاي اجرايي در حوزه سازمان‌هاي مرتبط و خدمات شهري؛
– بررسي شاخص‌هاي زيست‌محيطي و سلامت شهري و ملزم نمودن شهرداري و سازمان‌هاي تابعه به استانداردسازي و رعايت شاخص‌ها؛
– بررسي سياست‌ها و اولويت‌بندي اجراي طرح‌هاي حمل‌ونقل و ترافيک و توسعه شبکه و نظارت بر حسن اجراي آنها؛
– نظارت بر اجراي طرح جامع ترافيک با توجه به برنامه زمان‌بندي در طرح؛
– بررسي راهکارهاي پيشنهادي جلب مشارکت همه جانبه شهروندان در جهت بهبود ارائه خدمات در حوزه حمل‌ونقل و ترافيک و حفظ بهداشت و محيط‌زيست شهري همدان؛
– بررسي بودجه، اصلاح، متمم و تفريق بودجه حوزه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت شهرداري؛
– بررسي طرح‌ها و لوايح در برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن در حوزه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و مقررات قانوني؛
– بررسي نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن در حوزه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها و مقررات قانوني و ارائه به شورا جهت تصويب
– بررسي نيازها، نارسايي‌ها و موانع حوزه حمل‌ونقل و ترافيک شهر همدان و نظارت بر تدوين دستورالعمل‌هاي لازم براي رفع آنها؛
– نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري (موضوع بند ۲۲ ماده ۷۱ قانون شوراها)؛
– نظارت بر اجراي طرح‌هاي مربوط به نگهداري معابر، خيابان‌ها، ميدان‌ها، فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر طبق مقررات موضوعه (موضوع بند ۲۳ ماده ۷۱ قانون شوراها)؛
– نظارت مستمر بر اجراي طرح‌ها، لوايح، دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي مصوب در حوزه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت؛
– نظارت بر حسن انجام مطالعات، تحقيقات و پژوهش‌هاي تخصصي در زمينه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت؛
– تعامل با نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط با محيط‌زيست به‌منظور همسو نمودن فعاليت‌هاي زيست‌محيطي با برنامه‌هاي منطقه‌اي و ملي در راستاي اسناد فرادستي؛
– تدوين راهبردهاي حمل‌ونقل همگاني و تنظيم قوانين لازم در خصوص استفاده از فنّاوري‌هاي نوين حمل‌ونقل عمومي؛
– بررسي قوانين و مقررات جاري حوزه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت در سطح شوراها و شهرداري‌ها و ارائه پيشنهادهاي کارشناسي به‌منظور اصلاح آنها؛
– همکاري و ارائه خدمات کارشناسي به ساير کميسيون‌هاي شورا در صورت درخواست آنان؛
– ارائه پيشنهادهاي مشخص پژوهشي به مرکز مطالعات شورا در حوزه‌هاي خدمات شهري، حمل‌ونقل و ترافيک، محيط‌زيست و بهداشت و استفاده از ظرفيت کارشناسي و تخصصي اين مرکز در بررسي و تدوين طرح‌ها و لوايح کميسيون؛
– پيشنهاد دعوت از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و متخصصين به رئيس شورا به‌منظور استماع سخنان و ديدگاه‌هاي آنان در بررسي طرح‌ها و لوايح در کميسيون؛
– ارائه راهکارهاي لازم به‌منظور افزايش کارآمدي و اثربخشي شورا؛
– بررسي ساير طرح‌ها و لوايح ارجاع شده از سوي هيئت‌رئيسه.

به طور خلاصه مي‌توان به پاره‌اي از وظايف کميسيون به شرح زیر اشاره کرد:

بازدید های کمیسیون خدمات شهری ،حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست و بهداشت

تجلیل از آتش نشانان همدان و اعطای درجات جدید به آنها

گزارش تصویری: تجلیل از خانواده معزز شهدای سازمان آتش نشانی همدان و نیز آتش نشان مبتکر هژیر اکمل و…

ادامه مطلب

بازدید اعضای شورا از طرح ساماندهی دستفروشان گنجنامه 

گزارش تصویری؛ بازدید رئیس شورای اسلامی شهر همدان به همراه رئیس کمیسیون خدمات شهری و مشاوران شورا از طرح…

ادامه مطلب

بازدید میدانی اعضای شورای شهر همدان از منطقه سیل زده لرستان

گزارش تصویری: بازدید میدانی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر همدان به اتفاق استاندار و جمعی از مدیران استان…

ادامه مطلب

اخبار کمیسیون خدمات شهری ،حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست و بهداشت

علی فتحی:

اعلام زنگ خطر شورا برای مصرف سالویا در مدارس و دانشگاه

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان ضمن اعلام زنگ خطر نسبت به شیوع مصرف مواد مخدر سالویا در بین دانش‌آموزان و دانشجویان، تأکید کرد: امروزه مصرف مواد مخدر صنعتی در بین نوجوانان و جوانان (دختر و پسر) رواج یافته است که متأسقانه زندگی و نسل آنها را به تباهی می‌کشد.

تاگید نرگس نوراله زاده:

تعیین تکلیف مجتمع‌های انبار بنیاد مسکن در کوی رضوان

رئیس کمیسیون شهرسازی معماری شورای اسلامی شهر همدان بر تعیین تکلیف مجتمع‌های انبار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در منطقه کوی رضوان تأکید کرد.

تاکید علی فتحی:

سال آینده ساختار دفترچه خدمات شهری باید اصلاح شود

 رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان گفت: باید ساختار دفترچه پیمان پیمانکاران در حوزه خدمات شهری برای سال آینده اصلاح شود.

علی فتحی:

سال آینده ساختار دفترچه خدمات شهری باید اصلاح شود

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان گفت: باید ساختار دفترچه پیمان پیمانکاران در حوزه خدمات شهری برای سال آینده اصلاح شود.

حسین قراباغی:

زیرساخت‌های اولیه برای ورود سرمایه‌گذار فراهم شود

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان گفت: ورود سرمایه‌گذار جهت اجرای پروژه‌های گردشگری نیازمند تعریف زیرساخت‌های اولیه است

 ضرورت تمرکز زدایی از مرکز شهر با هدف روان سازی ترافیک

آیین کلنگ زنی ساختمان اداری سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری همدان با حضور شهردار، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر، برخی مدیران شهری و اعضای صنف بار و مسافر در پایانه بزرگ انقلاب همدان برگزار شد.

در چهلمین جلسه صحن :

رؤسا و اعضای کمیسیون‌های شورا معرفی شدند

در چهلمین جلسه صحن شورای شهر همدان، روسا و اعضای کمیسیون‌های شورا به شرح زیر انتخاب و معرفی شدند.

در صحن شورا صورت گرفت:

هیأت رئیسه جدید شورا انتخاب شدند / گردان، رئیس و بادامی‌نجات، نایب رئیس شد

انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر همدان در چهلمین جلسه رسمی صحن شورا برگزار شد که در این جلسه، اعضای هیأت رئیسه سال سوم از دوره پنجم شورای شهر همدان مشخص شدند.

مصوبات کمیسیون خدمات شهری ،حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست و بهداشت