صورت‌جلسه شماره ۲۶

صورت‌جلسه شماره 26، مورخه 1398/04/18

صورت‌جلسه شماره ۲۶

بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۴۸/۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۸/۰۴/۹۸ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان رییس محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد :

– نامه های طرح شده در جلسه:
– نامه شماره ۶۵۲۸/۱۱/۱۰ مورخه ۱۲/۰۴/۹۸ شهرداری (۳۶۳۷۱۹/ش مورخه ۱۲/۰۴/۹۸) مطرح شد :
متن نامه شهرداری : احتراماً پیرو نامه شماره ۵۲۳۸/۱۱/۱۰ و ضمن پیوست نامه شماره ۲۰۴۷/۹۸/۳۰/س هـ مورخه ۲۱/۰۳/۹۸ مجمع خیرین سلامت استان (خانم اکرم خوشنویس) به استحضار میرساند مبلغ ۰۰۰/۲۶۷/۱۰ ریال از محل ماده ۱۷ بودجه مصوب سال جاری موافقت فرمایند.
مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۶۷۵۹/۱۱/۱۰ مورخه ۱۵/۰۴/۹۸ شهرداری (۳۶۳۸۶۷/ش مورخه ۱۵/۰۴/۹۸) مطرح شد :
متن نامه شهرداری : احتراماً این شهرداری در نظر دارد در اجرای مفاد بند (د) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور از امتیاز اوراق مالی اسلامی ریالی تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال جهت توسعه حمل و نقل عمومی (خرید اتوبوس) استفاده نماید. خواهشمند است در اجرای بند ۱۳ ماده ۸۰ قانون وظایف، تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با درخواست شهرداری موافقت فرمایید. مضافاً اینکه مدت زمان بازپرداخت اوراق مربوطه سه ساله با سود ۱۸% می باشد، همچنین براساس مفاد بند مذکور چنانچه ۵۰% از اصل و سود اوراق مذکور توسط دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) قابل تخصیص بود از طریق این شهرداری پیگیری خواهد گردید.
مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۶۶۵۴/۱۱/۱۰ مورخه ۱۳/۰۴/۹۸ شهرداری (۳۶۳۸۰۳/ش مورخه ۱۳/۰۴/۹۸) مطرح شد :
متن نامه شهرداری : احتراماً پیرو بازدید های مشترک در معیت اعضای محترم شورای شهر و هماهنگی های قبلی درخصوص همکاری شهرداری جهت ترمیم موزه دفاع مقدس برآورد تقریبی پروژه مذکور به پیوست ارسال می گردد. لذا خواهشمند است دستورات مقتضی را جهت صدور مجوز اجرای پروژه مذکور مبذول فرمایید.
مصوبه شورا : با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه با نامه شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۱۰۰۴/۱۱/۱۰ مورخه ۳۱/۰۱/۹۸ شهرداری (۳۶۰۵۱۹/ش مورخه ۳۱/۰۱/۹۸) و نامه مورخ ۱۱/۰۴/۹۸ کمیسیون فرهنگی و اجتماعی (۳۶۳۶۴۷/ش مورخه ۱۱/۰۴/۹۸) درخصوص دستورالعمل ارزیابی اجتماعی پروژه های شهری بشرح زیر مطرح شد :
دستورالعمل ارزيابي اجتماعي
(فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، زيست‌محيطي، ترافيکي و …)
طرحها و پروژههاي شهرداري همدان

تیرماه ۹۸
– مقدمه:
ارزيابي اجتماعي ضرورتي است که هم‌زمان با توسعه و مدرنيزاسيون ايجاد شده است. اين عنوان که تقريباً معادل اصطلاح بين‌المللي «ارزيابي تأثيرات اجتماعي» مي‌باشد، در کشور ما عمر چنداني ندارد اما در کشورهاي توسعه‌يافته سابقه‌اي طولاني داشته و سال‌هاست که کشورهاي توسعه‌يافته به تأثيرات اجتماعي اقدامات، سياست‌ها، پروژه‌ها و ساير مداخلات توسعه‌اي توجه ويژه مي‌کنند. در اين راستا تأکيد مي‌شود، همان‌طور که يک مداخله توسعه‌اي بايد متکي بر مطالعات فني و اقتصادي باشد، ابعاد فرهنگي و اجتماعي آن مداخله نيز بايد مدنظر مجريان و ناظران قرار گيرد. ازآنجاکه اين بايسته بديهي در بسياري مداخلات توسعه‌اي در کشورهاي درحال‌توسعه و کشور ما رعايت نمي‌شود، سياست‌گذاران فرهنگي در سطوح عالي نظام جمهوري اسلامي ايران، تهيه پيوست‌هاي فرهنگي و اجتماعي را ضرورتي انکارناپذير دانسته و حتي به آن جنبه قانوني بخشيده‌اند. به‌طوري‌که در برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه صراحتاً بر تهيه پيوست‌هاي فرهنگي و اجتماعي تأکيد شده است.
– ماده ۱:
هدف از تدوين اين دستورالعمل ايجاد رويه واحد و يکپارچه براي ارزيابي اجتماعي طرح‌ها و پروژه‌ها، نظارت و به‌کارگيري سناريوها و راهکارهاي آن‌ها در شهرداري همدان است.
– ماده ۲:
دامنه کاربرد اين دستورالعمل در خصوص طرح‌ها و پروژه‌هاي مهم شهرداري همدان است.
– ماده ۳:
تعاريف و اصطلاحات مندرج در اين دستورالعمل به شرح زير مي‌باشد:
– ارزيابي اجتماعي:
مجموعه‌اي از اقدامات براي شناسايي و ارزيابي آثار و پيامدهاي اجتماعي طرح‌ها و پروژه‌ها که پس از انجام مطالعات لازم و با استناد به مباني نظري و اسناد بالادستي متناسب با مقتضيات و شرايط جامعه، ضمن معرفي داده-ستاده يک طرح يا پروژه به ارائه راهکارهاي عملي براي تقويت آثار مثبت و حذف و کاهش پيامدهاي مخرب آن در جامعه راهنماي مجريان خواهد بود.
تبصره- منظور از ارزيابي اجتماعي در اين دستورالعمل مطالعه کليه ابعاد تأثيرات اجتماعي، فرهنگي، زيست‌محيطي، اقتصادي، ترافيکي و … بنابه مقتضیات طرح‌ها و پروژه‌هاي شهرداري همدان قبل، حين و بعد از اجراي آن مي‌باشد.
– طرح يا پروژه مهم شهرداري:
به طرح‌ها و پروژه‌های با مبلغ حداقل ده برابر نصاب معاملات عمده موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات برای پروژه¬های عمرانی و برای سایر پروژه ها که دامنه تاثیر ان شامل کل شهر می گردد، اطلاق می گردد.
– ارزياب:
پژوهشگري است که به همراه گروه کاري خود اقدام به تهيه ارزيابي اجتماعي (شامل بررسي کليه ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، زيست‌محيطي، ترافيکي و …) پروژه يا طرح مي‌کند.
– سناريو:
عبارت است از شرح يک «آينده احتمالي براي هر پروژه» يا همان سناريوهاي پيش رو بر اساس مجموعه‌اي از عناصر متقابلاً سازگار، در چارچوب فرضيه‌هاي مشخص که به‌طور معمول شامل عناصر کمي و کيفي مي‌شود و توسط گروه ارزياب تدوين مي‌گردد.
– ماده ۴:
شوراي راهبري بالاترين مرجع تصميم‌گيري و تصويب شرح خدمات و تصميمات کلي و فرآيند تدوين ارزيابي‌ها، هزينه‌ها و ابلاغ آن به بهره‌بردار، مشاورين و مجريان و … در حوزه ارزيابي اجتماعي مي‌باشد. اعضاي شوراي راهبري عبارت‌اند از:
۱- معاون برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري (به¬عنوان رئيس)؛
۲- مدير منطقه مربوطه (به‌عنوان نماينده بهره‌بردار)؛
۳- رئيس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري
۴- معاون مالي و اقتصادي شهرداري (متناسب با موضوع جلسه و نوع طرح يا پروژه)؛
۵- معاون شهرسازي و معماري شهرداري (متناسب با موضوع جلسه و نوع طرح يا پروژه)؛
۶- معاون امور زيربنايي و حمل‌ونقل شهري شهرداري (متناسب با موضوع جلسه و نوع طرح يا پروژه)؛
۷- معاون خدمات شهري شهرداري (متناسب با موضوع جلسه و نوع طرح يا پروژه)؛
۸- سه نفر از اعضاء محترم شورا اسلامی شهر به انتخاب شورای اسلامی شهر همدان؛
۹- سه نفر از متخصصين و يا صاحب‌نظران در رشته‌ها و گرايش‌هاي علوم اجتماعي، معماري اسلامي، اقتصاد و فرهنگ و تربيت اسلامي و … (به پيشنهاد شهردار و تائيد شوراي اسلامی شهر).
تبصره ۱- يکي از کارشناسان حوزه معاونت برنامه‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري به‌عنوان مسئول دبيرخانه و دبير جلسات شوراي راهبري به فعاليت مي‌پردازد.
تبصره ۲- دبير شوراي راهبري مي‌تواند با توجه به موضوعات جلسه، از متخصصين مربوطه براي شرکت در جلسه (بدون حق رأي) دعوت نمايد.
– ماده ۵:
مهم‌ترين وظايف شوراي راهبري به شرح ذيل مي‌باشد:
۱- بررسي و تأييد شاخص‌هاي ارزيابي اجتماعي تهيه شده توسط دبيرخانه بر اساس استانداردهاي کشوري در اين حوزه
۲- بررسي و تعيين طرح‌ها و پروژه‌هاي مهم مشمول انجام ارزيابي اجتماعي؛
۳- بررسي و تأييد ارزياب (از بين پژوهشگران و شرکت‌هاي داراي صلاحيت علمي انجام ارزيابي اجتماعي) پس از طي نمودن مراحل قانوني و معرفي آن به بهره‌بردار؛
۴- بررسي و تائيد چارچوب کلي شرح خدمات و فرآيند تدوين و هزينه‌هاي ارزيابي اجتماعي و ارسال آن به بهره‌بردار؛
۵- بررسي و تائيد شيوه‌نامه‌هاي اجرايي و ضوابط داخلي مرتبط با ارزيابي اجتماعي تدوين شده توسط دبيرخانه
۶- بررسي و تائيد گزارش‌هاي دوره‌اي و نهايي ارزيابي اجتماعي طرح و پروژه تهيه شده توسط ارزياب؛
۷- بررسي و پيشنهاد تغيير مفاد دستورالعمل ارزيابي اجتماعي جهت تصويب در شوراي اسلامي شهر؛
۸- نظارت بر عملکرد دبيرخانه، روش‌ها، فرآيندها و به‌کارگيري نتايج ارزيابي‌ها در زمان اجراي طرح يا پروژه؛
تبصره ۱- ابلاغ اعضاي شوراي راهبري با امضاي شهردار همدان و براي مدت دو سال صادر خواهد شد.
تبصره ۲- شهرداري همدان بر اساس نظر و مصوبات شوراي راهبري، اعمال نتايج ارزيابي اجتماعي در پروژه‌ها يا طرح‌ها را حسب مورد در قبل، حين و بعد از اجراي آن لحاظ مي‌نمايد.
تبصره ۳- گزارش عملکرد شوراي راهبري به‌صورت هر شش ماه يک‌بار به شوراي اسلامي شهر همدان ارائه مي‌شود.
– ماده ۶:
هزينه ارزيابي اجتماعي طرح‌ها و پروژه‌ها توسط بهره‌بردار برآورد شده و در خصوص “ارزيابي اجتماعي قبل از اجرا” از رديف بودجه مطالعاتي هر منطقه و يا سازمان و براي “ارزيابي اجتماعي حين و بعد از اجرا” از محل بودجه مصوب همان طرح يا پروژه تأمين مي‌شود.
– ماده ۷:
«دبيرخانه ارزيابي اجتماعي» واحدي ذيل معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع انساني شهرداري همدان است که کليه هماهنگي‌ها، پيگيري‌ها، مکاتبات و … اين حوزه را مطابق شرح وظايف تعريف شده در اين دستورالعمل انجام مي‌دهد.
– ماده ۸:
مهم‌ترين وظايف دبيرخانه ارزيابي اجتماعي به شرح ذيل مي‌باشد:
۱- تلاش در جهت فرهنگ‌سازي و تبيين جايگاه، ارزش و کارکرد ارزيابي اجتماعي طرح‌ها و پروژه‌ها در شهرداري همدان؛
۲- تهيه و تدوين چارچوب کلي شرح خدمات و نحوه اجرا و برآورد هزينه‌هاي انجام ارزيابي اجتماعي براي طرح‌ها و پروژه‌هاي مختلف و پيشنهاد آن به شوراي راهبري جهت تأييد؛
۳- دريافت فهرست عناوين طرح‌ها و پروژه‌ها از بهره‌بردار (منطقه يا سازمان يا معاونت يا مديريت مسئول اجراي طرح يا پروژه) به همراه جزئيات کامل (شامل عنوان، کد، زمان شروع و اتمام، حجم، بودجه و …) به‌منظور ارائه آن به شوراي راهبري جهت تعيين پروژه‌ها و طرح‌هاي نيازمند ارزيابي اجتماعي؛
۴- شناسايي پژوهشگران و شرکت‌هاي داراي صلاحيت علمي انجام ارزيابي اجتماعي از طريق فراخوان و قوانين مربوطه شهرداري و ارائه آن به شوراي راهبري جهت تائيد؛
۵- نظارت بر کليه مراحل تهيه گزارش ارزيابي اجتماعي، تحويل گيري و ارائه آن به شوراي راهبري جهت تأييد؛
۶- نظارت بر عملياتي کردن نتايج و راهکارهاي مشخص شده در ارزيابي اجتماعي و ارائه گزارش آن به شوراي راهبري؛
۷- برقراري تعامل مستمر با ارزياب و رابط بهره‌بردار؛
۸- برنامه‌ريزي و برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي به‌منظور تأمين نيروهاي متخصص مورد نياز و به‌روزآوري دانش رابطين در شهرداري همدان؛
۹- بررسي اصلاح دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به ارزيابي اجتماعي و پيشنهاد آن به شوراي راهبري؛
۱۰- نظارت بر عملياتي شدن مصوبات شوراي راهبري در خصوص ارزيابي اجتماعي طرح و يا پروژه؛
۱۱- انجام ساير مصوبات و وظايف محول شده توسط شوراي راهبري.
تبصره ۱- دبيرخانه براي انجام وظايف فوق، شيوه‌نامه‌هاي اجرايي و ضوابط داخلي مورد نياز را تهيه و براي تائيد به شوراي راهبري ارائه مي‌نمايد.
تبصره ۲- رابط پروژه يا طرح با معرفي بهره‌بردار از بين نيروهاي شاغل خود بوده و با تأييد شوراي راهبري به‌عنوان حلقه واسط بهره‌بردار، دبيرخانه و ارزياب فعاليت مي‌نمايد.
تبصره ۳- گزارش عملکرد دبيرخانه به‌صورت ماهانه به شوراي راهبري ارائه مي‌شود.
– ماده ۹:
– شوراي راهبري موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه نسبت به نتايج گزارش ارزيابي اجتماعي ارائه‌شده اظهارنظر نمايد. ارزياب ذي‌ربط موظف به رفع اشکال و نواقص احتمالي حداکثر طي دو هفته است.
– تبصره- در صورت اختلاف‌نظر بين ارزياب و بهره‌بردار، رأي و نظر شوراي راهبري مورد قبول است.
– ماده ۱۰:
تا پايان ارديبهشت هر سال تعداد و عنوان طرح‌ها و پروژه‌هايي که نيازمند ارزيابي اجتماعي هستند توسط شوراي راهبري تعيين و به بهره‌بردار ابلاغ مي‌شود. نتيجه ارزيابي اجتماعي طرح و پروژه در زمان ارائه بودجه به پيوست آن ارائه مي‌گردد.
– ماده ۱۱:
انعقاد قراردادهاي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مهم شهرداري و قراردادهاي مشارکت اقتصادي و سرمايه‌گذاري و همچنين پرداخت مرحله آخر قراردادهاي مطالعات و طراحي پروژه‌ها به مشاوران طراحي و برنامه‌ريزي پروژه‌ها منوط به داشتن ارزيابي اجتماعي و تصويب آن در شوراي راهبري مي‌باشد.

– ماده ۱۲:
راهبري تمامي امور مربوط به تهيه ارزيابي اجتماعي بر اساس شيوه‌نامه اجرايي و ضوابط داخلي از مجراي اين دبيرخانه بوده و انجام هرگونه امور موازي در ديگر بخش‌هاي شهرداري همدان ممنوع مي‌باشد.
– ماده ۱۳:
از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه؛ کليه ارزيابي‌هاي اجتماعي در شهرداري همدان؛ بر اساس فرآيندهاي مطرح و تائيد شده در اين دستورالعمل؛ تهيه، تصويب و عملياتي خواهد شد و تمام زيرمجموعه‌هاي شهرداري موظف به رعايت مفاد آن مي‌باشند.

 

 

پایان/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *