کامران گردان

نام و نام خانوادگی:   کامران گردان

نام پدر :  جعفر

تاریخ تولد :  ۱۳۳۲

تحصیلات :  کارشناسی ارشد مدیریت

سمت :  رئیس شورا

روزهای ملاقات : پنج شنبه

ساعت ملاقات : ۱۰ الی ۱۲

مکان ملاقات : اتاق ۳۰۲

مسئول دفتر: آقای صادقی

تلفن : ۳۸۳۷۰۱۰۴-۸

زمان پاسخ گویی : ۱۰ الی ۱۲