نویسنده - روابط عمومی

صورت‌جلسه شماره ۶۶

شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت 37/8 روز یک شنبه مورخ 02/10/97 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و استماع بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص مسوولیت های اشخاصی که سمت هایی را درجامعه اسلامی می پذیرند...

صورت‌جلسه شماره ۶۶

شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت 37/8 روز یک شنبه مورخ 02/10/97 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و استماع بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص مسوولیت های اشخاصی که سمت هایی را درجامعه اسلامی می پذیرند...