گزارش تصوصیری:

بازدیدکمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورا از روند اجرایز پروژه های عمرانی

گزارش تصوصیری: بازدید رئیس و اعضای کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همداناز روند اجرای تعدادی از پروژه های عمرانی منطقه 2 شهرداری از جمله تفکیک قطعاتی ملک دکتر فرهپور در 18 متری ذوالفقار، باغ گلها واقع در 18 متری عمران و زمنی مجاور عمارت نورمهال.

ادامه مطلب..

گزارش تصویری:

بازدید مشترک کمیسیون‌های شهرسازی،فنی، نظارت و حقوقی شورا از سطح شهر

گزارش تصویری: بازدید مشترک روسای کمیسیون‌های شهرسازی معماری و نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان به همراه اعضای این کمیسیون‌ها از سطح شهر و املاک شهروندان به منظور بررسی مشکلات موجود.

ادامه مطلب..