پرسش های متداول

هر ۴ سال یک بار انتخبات شورا برگزار میگردد.