انتخاب اعضای شورا هر چند سال یک بار برگزار می گردد؟

هر 4 سال یک بار انتخبات شورا برگزار میگردد.