جواد گیاه شناس

———

 

نام و نام خانوادگی :جواد گیاه شناس
نام پدر :  محمود
تاریخ تولد : ۲۲/۶/۱۳۵۵
تحصیلات :  دکترای سیاستگذاری عمومی
سمت :  عضو و ئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورا