رضوان سلماسی

——

نام و نام خانوادگی : رضوان سلماسی
نام پدر : رسول
تاریخ تولد : ۱۳۴۷
تحصیلات : کارشناسی ارشد تربیت بدنی
سمت : رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

توانایی
توانایی ها
توانایی ها
توانایی ها

در دست تکمیل ..

[gravityform id=”11″ title=”false” description=”true” ajax=”false”]