تقویم جشنواره

تقویم برگزاری جشنواره

  • افتتاحیه ، آغاز فراخوان و شروع ثبت نام (تبلیغات و اطلاع رسانی) : ۹۹/۰۹/۱۰
  • مهلت تحویل مدارک و تشکیل پرونده ها :۹۹/۱۰/۱۰
  • شروع داوری ها و بررسی پرونده ها : ۹۹/۱۰/۱۵
  • اختتامیه، معرفی و تقدیر از شهروندان : ۹۹/۱۱/۲۲