تقویم جشنواره

تقویم برگزاری جشنواره

  • افتتاحیه ، آغاز فراخوان و شروع ثبت نام (تبلیغات و اطلاع رسانی) : ۹۹/۰۹/۱۵ الی ۹۹/۱۰/۲۰
  • مهلت تحویل مدارک و تشکیل پرونده ها :۹۹/۱۰/۱۵  الی  ۹۹/۱۰/۲۰
  • شروع داوری ها و بررسی پرونده ها : ۹۹/۱۰/۲۰  الی۹۹/۱۱/۰۱
  • اختتامیه، معرفی و تقدیر از شهروندان : ۹۹/۱۱/۱۵