صورت‌جلسه شماره ۱۷۲

صورت‌جلسه شماره ۱۷۲

یکصد و هفتادو دومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (نودو پنجمین جلسه سال ۱۴۰۱) در سال دوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محممد مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۵۰ / ۸ روز یکشنبه مورخه ۲۱ /۱۲ /۱۴۰۱
در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد:

الف – نطق پیش از دستور
۱/الف- جناب آقای علی رضایی رئیس محترم مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان در نطق پیش از دستور خود مطالبی را مطرح کرد که اهم آنها بشرح زیر می باشد:
– یکی از اهداف ایجاد و تاسیس مرکز پژوهش ها غنا بخشیدن به مصوبات شورای اسلامی شهر می باشد…
– به نظر من توجه به مرکز در دوره های گذشته بیشتر و بهتر از این دوره بود…
– به نظر من استقلال و هویت علمی شورای پژئهش همچنان باید حفظ شود…..
– در گذشته تمام مطالعاتی که در شهرداری با شورا انجام میشد جهت تایید علمی به مرکز نیز ارسال می گردید…
– علیرغم مذاکرات و مکاتباتی که با مسئولین محترم ذی ربط در شهرداری داشتیم ولی متاسفانه تا کنون حق الزحمه و حق الجلسه اساتید و کارشناسان محترم عضو کمیسیون ها وشورای علمی مرکز پرداخت نشده است …
– باید ساختارها را اصلاح کرده و مثل دوره چهارم عمل کنیم ( بها دادن به مرکز ) تا بتوانیم مرکز را به جایگاه علمی خود برسانیم …
– مسافرت اخیر ما به تهران صرفاً برای ارتباط گیری با مسئولین محترم کشوری بود و هدف یا اهداف دیگری مد نظر نبوده….
ب – گزارش
۱/ب – برابر هماهنگی های به عمل آمده جناب آقای حسن محمدی در صحن شورا حضور پیدا کرد و گزارش شفاهی و تصویر از حضور همدان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران ارائه کرد. و آقایان بادامی و حیدری از اعضای محترم شورا که در نمایشگاه مذکور حضور پیدا کرده بودند مطالبی را مطرح کردند که در مجموع حاکی از درخشش غرفه همدان در نمایشگاه بوده بطوریکه در خاتمه از همدان به عنوان شهردوستدار کودک و همدان شهر مقصد گردشگری انتخاب می شود. و بسته فرهنگی که غرفه همدان تهیه و توزیع نموده بود مورد استقبال قرار گرفته و از نظر غرفه داری که شامل بسته های فرهنگی ، پرهیز از برخی از حرکات نامناسب و امثالم باشد جلب توجه کرده بود. و درخاتمه توسط ریاست محترم شورا از طرف شورای اسلامی شهر از برگزار کنندگان نمایشگاه و مسئولین و کارکنان غرفه همدان تقدیر و تشکر شد.
ت- نامه ها ، طرح ها و لوایح مطرح شده
۱/ت – طرح شماره ۱۱۳۱۴۰۱۲۴۴۴ مورخه ۹/۱۱/۱۴۰۱ کمیسیون نظارت ، بازرسی و امور اداری تحت عنوان دستور العمل نحوه نظارت شورای اسلامی شهر همدان بشرح زیر مطرح شد:

متن طرح :
رئیس محترم شورای اسلامی شهر همدان سلام‌علیکم
با احترام؛ طرح ذیل که توسط کمیسیون نظارت بازرسی و اموراداری شورا با همفکری سایر اعضای محترم تهیه شده است، جهت طی مراحل قانونی به حضور تقدیم می‌گردد.
– عنوان:” دستورالعمل نحوه نظارت شورای اسلامی شهر همدان ”
مقدمه توجیهی: در اجرای وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر همدان و به منظور ایجاد وحدت رویه، انسجام بخشی و هماهنگی لازم دستورالعمل نحوه نظارت شورای اسلامی شهر همدان تهیه و جهت تصویب شورای اسلامی شهر ارسال می گردد.
متن
ماده ۱) تعاریف :
۱. نظارت: نظارت عبارت است از پایش و ارزیابی مستمر و موثر اجرای وظایف قانونی شهرداری، سازمان ها و شرکت های تابعه
۲. کمیسیون ها: منظور کمیسیونهای تخصصی شورای اسلامی شهر همدان می باشد.
۳. کمیته نظارت : کمیته ای که جمع بندی اقدامات نظارتی شورا در آن انجام می پذیرد. (ترکیب، نحوه تشکیل و وظایف کمیته نظارت مطابق با مواد ۴ و ۵ دستورالعمل می باشد.)
ماده (۲) اهداف : ۱- تبیین وظایف نظارتی شورا
۲- تبیین دقیق قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات شورای شهر.
۳- ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بین کمیسیون ها در خصوص نحوه و موارد نظارت.
۴- بهبود مستمر نحوه و کیفیت ارائه خدمات شهری در راستای افزایش رضایت مندی شهروندان.
ماده ۳) وظایف نظارتی کمیسیون ها :
۱. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا در شهرداری و سایر دستگاههای موضوع بند ۱ ماده ۱ همین دستور العمل.
۲. نظارت مستمر بر عملکرد حوزه های مرتبط با کمیسیون ها در شهرداری.
۳. نظارت بر ارائه خدمات با کیفیت ،سریع آسان و بدون تبعیض در شهرداری.
۴. نظارت بر کلیه قراردادها و معاملات شهرداری.
تبصره ۱- نظارت تخصصی کمیسیون،ها منطبق با شرح وظایف مصوب آنها انجام می شود.
تبصره۲- کمیسیونها موظف هستند اقدامات نظارتی خود را به صورت مستمر انجام داده و گزارش فصلی اقدامات نظارتی را حداکثر تا پانزدهم ماه اول فصل بعد به کمیته نظارت ارائه نمایند.
تبصره ۳ – اعضای معرفی شده به عنوان نماینده شورا در شهرداری و سازمانها و دستگاههای دیگر باید گزارش نظارتی خود را به صورت فصلی به کمیته نظارت ارائه نمایند.
تبصره ۴ – در صورت نیاز و درخواست اعضاء، کمیته ای سه نفره به انتخاب اعضاء(با تعیین سمت هر یک) برای نظارت به سازمانها،ادارات و واحد ها و شرکت های تابعه که در حوزه نظارتی هیچ یک از کمیسیون های شورا قرار ندارند تشکیل خواهد گردید.
ماده ۴) ترکیب کمیته نظارت و نحوه تشکیل آن :
۱- اعضای کمیته نظارت عبارتند از :
– رئیس شورا به عنوان رییس کمیته نظارت.
– رئیس کمیسیون نظارت،بازرسی و اموراداری شورا به عنوان جانشین رئیس و سخنگوی کمیته نظارت
– کل اعضای شورا
تبصره ۱ : یک نفر از کارشناسان شورا به پیشنهاد رئیس کمیته نظارت شورا و تایید کمیته نظارت به عنوان دبیر انتخاب می شود.
ماده ۵) چرخش کار و وظایف کمیته :
۱- جمع بندی گزارشهای نظارتی کمیسیون ها تخصصی
۲- بررسی گزارشهای نمایندگان شورا در ،شهرداری، سازمان ها و سایر دستگاهها.
۳- برگزاری جلسات کمیته در پایان هر ماه .
۴- تصمیمات کمیته در دفتر صورتجلسه ثبت و نگهداری خواهد شد.
۵- جلسات با ترکیب نصف به اضافه یک،رسمیت خواهد یافت.
۶- موضوعات قابل بررسی و پیگیری کمیته که از طرق،گزارش های مردمی ،اشخاص حقیقی یا حقوقی،کارکنان شهرداری یا اعضاء شورا وصول می شود توسط ریاست کمیته ،ضمن ارسال رونوشت به دبیر کمیته جهت ثبت،با توجه به موضوع به کمیته تخصصی مربوطه جهت پیگیری و اخذ نتیجه و ارائه گزارش به کمیته نظارت،ارجاع خواهد شد.
۷- دبیر کمیته بعد از دریافت گزارش پیگیری موضوعات از کمیسیون های تخصصی یا گزارش های نظارتی دوره ای کمیسیون ها درحوزه تخصصی یا گزارش های فصلی نمایندگان شورا در شهرداری،سازمانها یا دستگاه ها،گزارش نهایی را تهیه و در کمیته نظارت مطرح نموده تا بعد از تصویب به فراخور موضوع،گزارش نهایی جهت اقدام لازم توسط ریاست کمیته به شهرداری ،سازمان بازرسی،قوه قضاییه ،سازمان شهرداریها یا مراجع ذیصلاح دیگر ارسال گردد.
۸- گزارش عملکرد فصلی کمیته نیز توسط ریاست کمیسیون نظارت،یازرسی تهیه و در صحن شورا ارائه خواهد گردید.
۹- مدت زمان بررسی و ارائه گزارش توسط کمیسیون های تخصصی به فراخور هر موضوع، در جلسه توسطه کمیته تعیین می شود.
۱۰- کمیسیون ها موظف هستند فرم ها و شاخص های ارزیابی حوزه های مربوطه در شهرداری را تهیه و با بهره گیری از آنها صحت عملکرد هر حوزه را سنجش نمایند و گزارش فصلی ارزیابی را به کمیته نظارت ارائه نمایند تا با توجه به نتایج ارزیابی کمیسیون ها تصمیم مقتضی اتخاذ گردد
ماده ۶) در اجرای وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر ،همدان شهرداری ملزم است :
۱- دسترسی به سامانه های نرم افزاری موجود در شهرداری را به شورا ارائه نماید. سامانه ها و سطح دسترسی به هر سامانه توسط کمیته نظارت تعیین خواهد شد.
یک نسخه از بخشنامه ها و دستورالعمل های صادر شده از شهرداری و وزارت کشور یا سازمان شهرداری ها جهت بهره برداری به این شورا ارسال گردد.
این دستورالعمل در ۶ ماده و ۵تبصره تدوین و تصویب گردید و ملاک عمل شورای اسلامی شهر همدان برای انجام وظایف نظارتی می باشد. مصوبه شورا: با طرح ارائه شده بشرح پیوست موافقت شد.

۲/ت- طرح شماره ۱۴۰۱۱۱۰۱۳۰۸۰۳۸ مورخه ۱/۱۱/۱۴۰۱ کمیسیون فرهنگی تحت عنوان طرح بیمارستان طب سنتی بشرح زیر مطرح شد:
متن طرح : رئیس محترم شورای اسلامی شهر همدان
سلام‌علیکم
با احترام؛ طرح ذیل که به امضاء ………….. نفر از اعضاء شورا رسیده است، جهت طی مراحل قانونی به حضور تقدیم می‌گردد.
– عنوان: اختصاص زمین از سوی شهرداری برای احداث اولین بیمارستان طب سنتی کشور در شهر همدان
متن:ئ همدان در آثار تاریخی و جغرافیایی، دارالمومنین، دارالعلم و دارالطب نامیده شده و لقب دارالطب بدلیل رواج طبابت پیش از اسلام در این شهر است. یک نهاد فرهنگی مهم که از دوره مادی در تختگاه هگمتان دایر شده، حوزه علمیه مغان مادیا به اصطلاح فرهنگستان علوم ایران است که به عنوان مکتب سده اکباتان، اشتهار یافته است. مکتب سده اکباتان، دانشکده و پژوهشگاه کهنِ باستان با قدمت ۲۵۰۰ سال، در همدان دایر بوده است که رشته های حکمت، نجوم، طب و جغرافیا در آنجا تعلیم می شده است و صد شاگرد در آن به تحصیل مشغول بودند.
در همدان، بزرگانی همچون شیخ الرئیس ابوعلی سینا، بدیع الزمان همدانی، خواجه رشیدالدین فضل ‌ا…، صفاءالحق، بدیع الحکماء، زین العابدین همدانی، خاندان خسروی، میرزا جواد انصاری، ایران¬دخت میرهادی، پرفسور موسیوند و ده‌ها عالم حکیم دیگر در این شهر زیسته‌‌اند و آثار این بزرگان نه تنها در ایران که در جهان شهرت یافته و مورد استفاده اهل فن قرار گرفته است. از سوی دیگر کارشناسان منابع طبیعی و فعالان عرصه تولید و کشت گیاهان دارویی همدان معتقدند که این استان ذخیره گاه ژنتیکی بسیار ارزشمندی برای کشت انواع گیاهان دارویی است و همدان توان بالقوه ای در کشت و تولید گیاهان دارویی داشته کمااینکه هم اکنون در بیش از چهار هزار هکتار عرصه منابع طبیعی آن، انواع این گیاهان کشت می شود و همین امر دلیلی بر دارالطب شدن همدان است. بررسی تاریخ همدان بیانگر این واقعیت است که در قرن‌های پس از اسلام، با آمدن شیخ الرئیس بوعلی سینا به این شهر و برآمدن دیگر پزشکان نامدار، دانش پزشکی در این شهر پیشرفت کرد تا آنجا که علاوه بر تألیف کتاب‌های بسیار در این فن، مرکز خاص طبابت در همدان احداث شد که در آن علاوه بر معاینه و درمان بیماران به تعلیم و تدریس این دانش نیز می‌پرداختند. این مرکز پزشکی، «درب حکیم خانه» نامیده می‌شد و در مرکز شهر و در «بازار مظفریه» فعلی قرار داشت به طوری که از ابتدای خیابان شریعتی تا مسجد بهبهانی در خیابان باباطاهر امتداد داشت و از خانه هایی دو یا سه طبقه با اتاق‌های بزرگ در طبقه همکف، برای معاینه و درمان بیماران و اتاق‌های کوچک در طبقه‌های فوقانی برای اسکان پزشکان و کارآموزان پزشکی و تدریس علوم پزشکی تشکیل می شد. در این مرکز پزشکان مسلمان، مسیحی و یهودی به امر طبابت و آموزش آن اشتغال داشتند که بنا به گفته صاحبان این فن، دانش آنان و کیفیت آموزش‌هایشان در حدی بود که همدان را پس از تهران، دومین مرکز پزشکی معتبر می‌شناختند. بررسی ها نشان می دهد که از زمان اقامت بوعلی سینا در همدان در راسته بازار حکیم خانه، پزشکان سنتی همدان فعالیت می کرده اند. ورق زدن تاریخ نشان می‌دهد که همدان از گذشته‌های دور از قطب‌های تولید گیاهان دارویی در کشور بوده و طب سنتی در آن رواج داشته و با فرهنگ مردم عجین بوده است.
تاسیس دبیرخانه اجلاسیه بین المللی طب سینایی در شهرداری همدان گامی مهم در راستای احیای این هویت تاریخی مهم این شهر است که رونق هر چه بیشتر این علم در شهر همدان و ترمیم هویت و تقویت گردشگری به ویژه در حوزه سلامت را در پی خواهد داشت. گام بلند دیگری که می تواند نام پر افتخار همدان را باری دیگر به عنوان دارالطب ایران اسلامی بر سر زبان ها بیندازد تاسیس اولین بیمارستان طب سنتی ایران در همدان است. امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا، طب سنتی، بخش بزرگی از فرآیند بهداشت و درمان را بر عهده دارد و در این راستا بیمارستان های طب سنتی متعددی نیز در این کشورها تاسیس شده است. در ادامه به بخشی از این فرآیندها اشاره می گردد:
• چین بالاترین درصد بیمارستان‌های طب سنتی دنیا را دارا است و تنها در پایتخت این کشور بیش از پنجاه بیمارستان بسیار مجهز و بزرگ با بخش‌های گوناگون طب‌ سنتی چین وجود دارد. در این کشور ۸۵ هزار و ۷۰۵ مرکز درمانی وجود دارد که ۳ هزار و ۸۰۱ مرکز، خدمات طب چینی را ارائه می‌دهند.
بیمارستان گوآنگ آن مِن، بزرگ‌ترین بیمارستان تخصصی طب سنتی کشور چین است که در مرکز شهر پکن قرار دارد. این بیمارستان در سال ۱۹۵۵ تأسیس شده و بیش از شصت سال قدمت دارد. وجود آزمایشگاه های پیشرفته تحقیقاتی و داروخانه‌های گیاهی، این بیمارستان را به یکی از کامل‌ترین مرکز ارائه محصولات و فرآورده‌های طب سنتی تبدیل کرده است که از مهم‌ترین اهداف طراحی این پروژه بوده است .
در ۹۵ درصد از بیمارستان‌های طب آلوپاتی، بخش‌های طب چینی وجود دارد. در مراکز روستایی، طب چینی یک‌سوم خدمات سرپایی و یک‌چهارم خدمات بستری را به خود اختصاص می‌دهد.
• در کشور هند نیز تعداد زیادی بیمارستان و داروخانه طب سنتی و هومیوپاتی وجود دارد. طبق آمار، تعداد ۲ هزار و ۸۷۰ بیمارستان طب مکمل با ۴۵ هزار و ۷۲۰ تخت در هند وجود داشته که در سال ۱۹۹۸، بیش از ۷۵ درصد این تخت‌ها توسط بیمارانی اشغال شده بود که با روش آئورودا درمان می‌شدند. تا سال ۲۰۰۷، تعداد ۳ هزار و ۳۶۰ بیمارستان طب مکمل در هند وجود داشته است. بیشتر این بیمارستان‌ها (۲ هزار و ۴۰۲ مورد) مربوط به طب آئورودا است، در حالی که تعداد بیمارستان‌های طب یونانی، سیدها، ناتروپاتی و هومیوپاتی به ترتیب ۲۶۲، ۲۷۷، ۱۷۱ و ۲۳۴ مورد بوده است. آمار نشان می‌دهد که تعداد بیمارستان‌های طب مکمل در هند از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷، سالانه حدود ۱/۴ درصد رشد داشته است. بیمارستان آئورودا واقع در منطقه سازمانی مربوط به بزرگ‌ترین مرکز درمانی خصوصی آئورودا در هند است که در شهر کرالا قرار دارد. این مجموعه شامل کارخانه، بیمارستان، باغ گیاهان دارویی و مرکز تحقیقات است.
• در کره جنوبی نیز هر‌کدام از اشکال طب جداگانه و به طور مساوی مشغول به کار هستند و بخشی جداگانه در وزارت بهداشت برای آن‌ها موجود است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، کره جنوبی یکی از بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین سیستم‌های طب سنتی جهان را دارد. در این کشور، درمانگرها جدا از پزشکان ارزیابی می‌شوند و در ۶۹۰ مرکز درمانی مردمی کار می‌کنند. گرچه محصولات طب سنتی همانند داروهای طب جدید بررسی می‌شود و در این زمینه مانند ژاپن رفتار می‌‌کند. بیمارستان جاسنگ یکی از بیمارستان‌های طب سنتی کره جنوبی برای درمان غیر‌تهاجمی ستون فقرات و اختلالات مفصلی است که در سئول قرار دارد.
• در کشور آمریکا، طب سنتی از سال ۱۹۸۷ تحت پوشش بیمه است که محدود به زمینه‌های تشخیص، طب سوزنی و داروهای مشتق‌شده از گیاهان دارویی است. در مقاله‌ای که در سال ۲۰۱۰ در آمریکا منتشر شد، مشخص شد که بیش از دو‌سوم مردم آمریکا از طب سنتی استفاده می‌کنند! این امر در‌نهایت منجر به ایجاد مرکز ملی طب سنتی در آمریکا شد که از بالاترین بودجه تحقیقاتی برخوردار است.
• در اروپا نیز اقبال مردم به همین صورت است. بیش از ۶۰ درصد مردم اسپانیا و بیش از دو‌سوم مردم فرانسه و آلمان از طب سنتی استفاده می‌کنند.
• ۸۴ درصد مردم استرالیا نیز برای درمان بیماری‌های زنان خود از طب سنتی استفاده می‌کنند.

ویژگی ها و بخش های مختلف بیمارستان های طب سنتی:
متغیرهای رنگ، نور، تزئینات، رایحه‌درمانی، مصالح، باغ فضای سبز و طبیعت از جمله متغیرهای مهم تاثیر گذار بر طراحی بیمارستان های طب سنتی است که علاوه بر داشتن سابقه تاریخی در ایران، اکنون در بیمارستان های طب سنتی در دنیار نیز به آن ها توجه ویژه ای شده است.
بیمارستان های طب سنتی به دلیل داشتن رویکردی متفاوت نسبت به سلامت جسو وروح و روان انسان ،بخش های متفاوتی نسبت به بیمارستان های مرسوم طب مدرن دارد. از جمله این بخش ها می توان به این موارد اشاره کرد:
• مرکز تولید و ترویج فرهنگ تغذیه
• مرکز آموزش و پیشگیری از بیماریها
• آزمایشگاه های پیشرفته طب سنتی
• مرکز داروسازی پیشرفته طب سنتی
• مرکز ارزیابی و تشخیص پیشرفته طب سنتی
• مرکز اعمال یداوی(حجامت، زالو درمانی، طب سوزنی، ماساژ درمانی و….)
• اقامتگاه و استراحتگاه درمانی متناسب با مزاج و بیماری( رنگ درمانی و …)
• رستوران درمانی متناسب با مزاج
• حمام های درمانی چند مزاجه ( بخوردرمانی، آب درمانی، حوضچه های آب گرم درمانی و…)
• باغ های درمانی طراحی شده متناسب با مزاج(نوردرمانی، رایحه درمانی، خاک درمانی، نمک درمانی و…)
• ساختمان دانشکده طب سنتی
لازم به ذکر است که در بیمارستان طب سنتی نیز می توان علاوه بر بخش عمومی، بخش های تخصصی چشم پزشکی(کحالی)، ارتوپدی(جبر و انکسار)، جراحی(خیاطه)، دندانپزشکی، بخش اعراض نفسانی(روان شناسی) و حتی بخش اورژانس نیز ایجاد کرد.
-استنادات قانونی:
-بندهای ۲، ۴، ۵ و ۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن
ماده واحده: شهرداری همدان، زمین مناسبی را به وسعت حداکثرده هکتار، جهت احداث اولین بیمارستان طب سنتی ایران در شهر همدان اختصاص دهد.

مصوبه شورا: با طرح ارائه شده بشرح پیوست ( حداکثر تا ده هکتار ) موافقت شد.

– نامه شماره ۱۴۰۱۱۲۲۱۳۲۴۰۰۷ مورخه ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ شهرداری در مورد تفویض اختیار بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه :
احتراماً با عنایت به عملکرد سال ۱۴۰۱ نظر به اینکه همانند سال قبل با تلاش شبانه روزی مجموعه شهرداری و افراد تاثیر گذار به حمدالله پروژه های عمرانی در حال انجام بوده و عملکرد مالی و درآمدی با وجود نوسانات شدید موجود در اقتصاد نسبتاً رضایت بخش می باشدخواهشمند است به منظور تقدیر از عوامل اثرگذار و نیز سایر موارد با تفویض اختیار مبلغ پنج میلیارد ریال به اینجانب جهت هزینه کرد از محل اعتبارات سال ۱۴۰۱(اصلاحیه بودجه ردیف ۱۵۰۳۰۳) موافقت و مراتب را به این شهرداری امر به ابلاغ فرمایید.
فوریت: بصورت دو فوریتی مطرح گردد.
مستند قانونی: شیوه نامه کمکهای بلاعوض

مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت شد.

ث – جلسه مشترک ( طرح جامع ) :
– پیرو مباحث و مذاکرات جلسه مشترک شماره ۱۶۹ مورخه ۱۱/۱۲/۱۴۰۱که بر اساس دعوتنامه شماره ۲۱۳۱۴۰۱۴۲۹ مورخه ۱۰/۱۲/۱۴۰۱ با حضور نمایندگان محترم راه و شهرسازی ، دفتر فنی استانداری و شهرداری همدان تشکیل شده بود ، نامه های شماره ۱۴۰۱۱۲۱۸۳۲۱۹۴۱ مورخه ۱۸/۱۲/۱۴۰۱ و شماره ۱۱۳۱۴۰۱۲۵۶۶ مورخه ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ در مورد طرح جامع شهر با حضور نمایندگان محترم اداره کل راه وشهرسازی ، دفتر فنی استانداری و شهرداری همدان مطرح و ادامه مباحث راجع به طرح جامع پیگیری شد .
هریک از اعضای محترم شورای اسلامی و نمایندگان محترم ادارات مذکور نقطه نظرات ، دید گاه ها ، پیشنهادات ، باید و نباید های طرح جامع با عنایت به وضعیت موجود شهر از نظر نقشه های کالبدی و واقعیات موجود و در نظر گرفتن احتمالات آتی شهر همدان که قالباً برای هر شهری به ویژه کهن شهری مثل همدان از جهات مختلف (اقتصادی ، اجتماعی ، شهرسازی و …. ) امکان بروز دارد بیان کردند .
در ادامه جلسه و با توجه به درخواست اکثریت اعضای محترم شورا مبنی بر اینکه آنان برای کارشناسی های هر چه بیشتر و نهایتاً رای تائید طرح جامع مورد فرصت بیشتر ی داشته باشند با رای گیری که به عمل آمد موافقت و مقرر شد نامه های اشاره شده در بالا (در مورد طرح جامع) از دستور کار خارج و در جلسات بعدی شورا مطرح و به رای گذاشته شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *