صورت‌جلسه شماره ۱۷۳

صورت‌جلسه شماره ۱۷۳

یکصد و هفتادو سومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (نودو ششمین جلسه سال ۱۴۰۱) در سال دوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۲۶ / ۱۳ روز سه شنبه مورخه ۲۳/ ۱۲/۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد:


– نطق پیش از دستور :
– جناب آقای کرباسیان رییس محترم کمیسیون نظارت، بازرسی و اموراداری شورای اسلامی شهر در نطق پیش از دستور خود مطالبی را مطرح کردند که اهم آنها بشرح زیر خلاصه می شود :
– برای پیشرفت هر شهری ، غیر از بودجه شهرداری باید از بودجه های ملی میهنی نیز استفاده شود….
– برای این کار باید بین دولت که نمایندگان محترم دولت در استان نیز حضور دارند، قوه مقننه و مدیریت شهری اتحاد وجود داشته باشد….
– طی سال جاری که در حال سپری شدن می باشد متاسفانه این اتحاد به طور کامل صورت نگرفته….
– هم دفتر جناب آقای استاندار محترم، هم نمایندگان عزیز و هم دفتر شهردار محترم باید ارتباط بیش از پیش با هم داشته باشند….
– با آغاز به کار شورای دوره ششم بعضاً هجمه هایی صورت گرفت که لازم است آسیب شناسی شده و برای آینده برنامه ریزی شود…
– اینجانب رسماً از هیئت رییسه محترم درخواست می کنم که از آقای استاندار و هم از نمایندگان محترم شهرستان برای حضور در جلسات رسمی شورا در فروردین ماه ۱۴۰۲ دعوت مکتوب به عمل آید….
– مسائلی مانند ترافیک و حمل و نقل، گردشگری، تامین آب آشامیدنی سالم، جداسازی آبهای فاضلاب شهری، طلب شهرداری از دستگاه های اجرایی و… از اموری است که مدیریت شهری به تنهایی قادر به انجام آنها نمی باشد…
– معمولاً آقایان استانداران محترم قبلی همراه با مدیریت شهری از نقاط توانمند سازی و … بازدید می کردند….
– درخواست می کنم جناب آقای استاندار به اتفاق معاونین محترم در نقاط مختلف شهر و با شهروندان محترم جلسات فصلی داشته باشند که اعضای شورای اسلامی شهر نیز حضور پیدا بکنند ….
ب- نامه ها، طرح ها و لوایح مطرح شده :
– نامه شماره ۱۴۰۱۰۹۱۵۲۹۵۸۵۵ مورخه ۱۵/ ۰۹/۱۴۰۱ شهرداری در مورد اصلاحیه – متمم بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری مطرح و بشرح زیر به تصویب رسید :
متن لایحه : با استناد به بند ۲ ماده ۴۵ قانون شهرداری و ماده ۲۸ آیین نامه مالی شهرداریها ، به پیوست فایل الکترونیکی اصلاحیه – متمم پیشنهادی بودجه مصوب سال۱۴۰۱ شهرداری همدان و سازمانهای وابسته جهت استحضار و تصویب به حضور ایفاد می گردد. مستدعی است دستور فرمایید پس از تصویب یک جلد بودجه اصلاحیه- متمم ممهور به مهر شورای محترم اسلامی شهر را جهت اجرا به این شهرداری ابلاغ فرمایند.
مصوبه شورا :
ماده واحده اصلاحیه – متمم بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بشرح زیر به تصویب رسید :
اصلاحیه – متمم بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری همدان شامل بودجه عمومی و اختصاصی شهرداری همدان (مناطق، واحدهای ستادی، سازمان ها و شورای اسلامی شهر همدان و سازمان های تابعه) از حیث منابع تامین اعتبار شامل درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی ها اعم از نقد و غیرنقد بالغ بر بیست و سه بیلیون و هفتصد و هشتاد و پنج میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ / ۱۵۰/۷۸۵ /۲۳) ریال و از حیث مصارف شامل هزینه های عمومی، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی بالغ بر بیست و سه بیلیون و هفتصد و هشتاد و پنج میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/ ۱۵۰/ ۷۸۵ /۲۳ ) ریال که مشتمل بر :
۱- اعتبارات هزینه های عمومی: نه بیلیون و چهارصد و نود و یک میلیارد و یکصد و پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار ( ۰۰۰/۵۰۰ / ۱۵۸/ ۴۹۱/ ۹) ریال.
۲- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای : سیزده بیلیون و یکصد و پنجاه و هشت میلیارد و سیصد و یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰ / ۳۰۱/ ۱۵۸/ ۱۳) ریال.
۳- اعتبارات تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی : یک بیلیون و یکصد و سی و پنج میلیارد و ششصد و نود میلیون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۹۰/۱۳۵ /۱) ریال.

ب- نامه شماره ۱۴۰۱۱۰۲۱۳۰۵۹۸۷ مورخه ۲۱/ ۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در مورد درخواست مجوز فروش جوی متروکه به آقای علیرضا آذریون جهت الحاق به پلاک ثبتی ۱۸۴/۱۰ بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه :
موضوع : خرید میزان مسیری ملکی آقای علیرضا آذریون به پلاک ثبتی ۱۸۴۰ / ۱۰ حومه بخش یک واقع در خیابان هنرستان خیابان میرزایی خیابان صفایی و فروش جوی متروکه جنب ملکی نامبرده برابر کروکی و نقشه پیوست
شرح لایحه : نظر به اینکه شهرداری همدان قصد واگذاری یک قطعه زمین تحت عنوان جوی به مساحت ۹۶ / ۷ مترمربع جنب ملکی آقای علیرضا آذریون جهت الحاق به پلاک ثبتی ۱۸۴۰ / ۱۰ حومه بخش یک واقع در خیابان هنرستان خیابان میرزایی خیابان صفایی خرید میزان مسیری ملکی نامبرده برابر کروکی و نقشه پیوستی را دارد لذا با عنایت به اینکه میزان تعریض قطعه شماره یک به مساحت ۸۷ / ۱۱۸ مترمربع که ارزش هر مترمربع به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۴۷ ریال ( دویست و چهل و هفت میلیون ریال ) و تعریض قطعه شماره دوم به مســاحت ۳۰ / ۹ مترمربع که ارزش هر مترمربع به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۳۰ ریال ( دویست و سی میلیون ریال ) و فروش الحاقی قطعه شماره۳ به مساحت
۹۶ / ۷ مترمربع که ارزش هر مترمربع به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۷۰ ریال (یکصد و هفتاد میلیون ریال)با توجه به کارشناسی صورت گرفته به شماره ۱۸۰ / ۵ / ۴۰۱ مـــورخ ۱۷ / ۱۰ / ۱۴۰۱ و ثبت دبیرخانه به شماره ۱۰۱۱۴۰۱۱۴۷۹۹ مورخ ۱۸ / ۱۰ / ۱۴۰۱ ارزیابی شده است لذا خواهشمند است در این خصوص دستورات لازم را مبذول و نتیجه را به شهرداری امر به ابلاغ فرمایید.
فوریت : عادی نماینده شهرداری : مهدی عطایی پرونده ۸۲۸ فروش
مصوبه شورا : صرفاً با خرید قسمت مسیری ملک موافقت گردید درخصوص فروش شاهجوی ضمن مخالفت با قیمت کارشناسی فوق صرفاً با ایجاد ردیف خرید موافقت می گردد.

۴/ب- نامه شمار ۱۴۰۱۰۹۰۷۲۹۳۶۳۸ مورخه ۰۷ /۰۹ /۱۴۰۱ شهرداری در مورد مجوز فروش ملک در کوچه مدیریت بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه :
با عنایت به اینکه شهرداری همدان جهت تحقق بودجه و پیشبرد پروژه های عمرانی قصد فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۳۲۴.۶۷ مترمربع واقع در هنرستان ۱۸ متری مدیریت برابر نظریه هیئت ۳ نفره کارشناسی به شماره ۱۰۰۱۴۰۱۱۲۲۴۴ مورخ ۷ / ۹ / ۱۴۰۱ به ارزش ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۳ ریال (طبق مدارک پیوستی ) را دارد. خواهشمند است مستند به بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور دستور فرمایید با قید دو فوریت(پیشبرد پروژه های عمرانی) موضوع بررسی ، مجوز آن را صادر و امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقای مهدی عطائی با شماره تماس ۰۹۱۹۸۱۶۲۴۶۱ به عنوان نماینده بحضور معرفی می‌گردند.
مصوبه شورا : پس از موافقت دو سوم اعضای شورا با طرح مجدد، با لایحه شهرداری و قرارداد مربوطه موافقت شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *