صورت‌جلسه شماره ۱۷۶

صورت‌جلسه شماره ۱۷۶

یکصد و هفتادو ششمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان ( اولین جلسه سال ۱۴۰۲) در سال دوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۵۰ / ۱۳ روز سه شنبه مورخه ۱۵/ ۰۱/ ۱۴۰۲در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد:
الف- نامه ها ، طرح ها و لوایح طرح شده:
۱/الف- در اجرای ماده ۹ و تبصره ذیل ماده ۹ آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر ها مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۷۸ هیات وزیران با اصلاحات بعدی ، جلسات عادی و فوق العاده صحن شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۴۰۲ بشرح جدول ذیل تعیین می گردد. بدیهی است چنانچه حسب درخواست مقامات و مسئولین محترم مذکور در تبصره ذیل ماده ۹ آیین نامه فوق الذکر و یا به هر دلیل دیگری به تشکیل جلسه یا جلسات فوق العاده نیاز باشد با رعایت قانون و مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.
الف – جلسات عادی شورا به تعداد دو (۲) جلسه در هر ماه در روزهای یک شنبه طبق جدول ذیل تشکیل خواهد شد:

ردیف تاریخ تشکیل جلسه ( عادی) ردیف تاریخ تشکیل جلسه ( عادی) ردیف تاریخ تشکیل جلسه ( عادی)
۱ ۲۰/ ۱/ ۱۴۰۲ ۱۱ ۵/ ۶/ ۱۴۰۲ ۲۱ ۱ /۱۱/ ۱۴۰۲
۲ ۲۷ /۱/ ۱۴۰۲ ۱۲ ۱۲ /۶/ ۱۴۰۲ ۲۲ ۸/ ۱۱/ ۱۴۰۲
۳ ۱۷ /۲ /۱۴۰۲ ۱۳ ۹ /۷/ ۱۴۰۲ ۲۳ ۱۳ /۱۲/ ۱۴۰۲
۴ ۲۴ /۲/ ۱۴۰۲ ۱۴ ۱۶ /۷/ ۱۴۰۲ ۲۴ ۲۰ /۱۲/ ۱۴۰۲
۵ ۷ /۳/ ۱۴۰۲ ۱۵ ۷/ ۸/ ۱۴۰۲
۶ ۲۱ /۳/ ۱۴۰۲ ۱۶ ۱۴ /۸/ ۱۴۰۲
۷ ۴ /۴/ ۱۴۰۲ ۱۷ ۵/ ۹ /۱۴۰۲
۸ ۱۱ /۴/ ۱۴۰۲ ۱۸ ۱۲ /۹/ ۱۴۰۲
۹ ۱/ ۵ /۱۴۰۲ ۱۹ ۳ /۱۰/ ۱۴۰۲
۱۰ ۸ /۵/ ۱۴۰۲ ۲۰ ۱۰ /۱۰/ ۱۴۰۲

 

      ب- جلسات فوق العاده شورا  روز های  سه شنبه و یک شنبه (غیر از دو روز جلسات عادی یک شنبه ها )  طبق جدول ذیل تشکیل خواهد شد.

ردیف تاریخ تشکیل جلسه

( فوق العاده)

ردیف تاریخ تشکیل جلسه

( فوق العاده)

ردیف تاریخ تشکیل جلسه

( فوق العاده)

۱ ۱۵ /۱/ ۱۴۰۲ ۲۷ ۲۹/ ۵ /۱۴۰۲ ۵۳ ۱۲ /۱۰/ ۱۴۰۲
۲ ۲۲ /۱/ ۱۴۰۲ ۲۸ ۳۱/ ۵ / ۱۴۰۲ ۵۴ ۱۷ /۱۰ / ۱۴۰۲
۳ ۲۹/ ۱/ ۱۴۰۱ ۲۹ ۷/ ۶/ ۱۴۰۲ ۵۵ ۱۹ /۱۰/ ۱۴۰۲
۴ ۵ /۲/ ۱۴۰۲ ۳۰ ۱۴/ ۶/ ۱۴۰۲ ۵۶ ۲۴/ ۱۰ /۱۴۰۲
۵ ۱۰ /۲/ ۱۴۰۱ ۳۱ ۱۹ /۶/ ۱۴۰۲ ۵۷ ۲۶ /۱۰ / ۱۴۰۲
۶ ۱۲ /۲/ ۱۴۰۲ ۳۲ ۲۱ /۶/ ۱۴۰۲ ۵۸ ۰۳ /۱۱/ ۱۴۰۲
۷ ۱۹ /۲/ ۱۴۰۲ ۳۳ ۲۶ / ۶ / ۱۴۰۲ ۵۹ ۱۰ /۱۱ / ۱۴۰۲
۸ ۳۱ /۲/ ۱۴۰۲ ۳۴ ۲۸/ ۶/ ۱۴۰۲ ۶۰ ۱۵/ ۱۱/ ۱۴۰۲
۹ ۲ /۳ /۱۴۰۲ ۳۵ ۴ /۷/ ۱۴۰۲ ۶۱ ۱۷/ ۱۱/ ۱۴۰۲
۱۰ ۹ /۳ /۱۴۰۲ ۳۶ ۱۸ /۷/ ۱۴۰۲ ۶۲ ۲۴/ ۱۱/ ۱۴۰۲
۱۱ ۱۶ /۳ /۱۴۰۲ ۳۷ ۲۳ /۷/ ۱۴۰۲ ۶۳ ۲۹ / ۱۱/ ۱۴۰۲
۱۲ ۲۳ /۳/ ۱۴۰۲ ۳۸ ۲۵ /۷/ ۱۴۰۲ ۶۴ ۱/ ۱۲/ ۱۴۰۲
۱۳ ۲۸ /۳/ ۱۴۰۲ ۳۹ ۳۰/۷/۱۴۰۲ ۶۵ ۸/ ۱۲/۱۴۰۲
۱۴ ۳۰ /۳/ ۱۴۰۲ ۴۰ ۲ /۸/ ۱۴۰۲ ۶۶ ۱۵/ ۱۲ /۱۴۰۲
۱۵ ۰۶ /۴/ ۱۴۰۲ ۴۱ ۹ /۸/ ۱۴۰۲ ۶۷ ۲۲ /۱۲/ ۱۴۰۲
۱۶ ۱۳ /۴/ ۱۴۰۲ ۴۲ ۱۶ /۸/ ۱۴۰۲ ۶۸ ۲۷ /۱۲/ ۱۴۰۲
۱۷ ۱۸/۴/۱۴۰۲ ۴۳ ۲۱ /۸/ ۱۴۰۲ —-
۱۸ ۲۰ /۴/ ۱۴۰۲ ۴۴ ۲۳ /۸/ ۱۴۰۲ —-
۱۹ ۲۵ /۴/ ۱۴۰۲ ۴۵ ۲۸ /۸/ ۱۴۰۲ —-
۲۰ ۲۷ /۴/ ۱۴۰۲ ۴۶ ۳۰ /۸/ ۱۴۰۲ —-
۲۱ ۰۳ /۵/ ۱۴۰۲ ۴۷ ۷ /۹ /۱۴۰۲ —-
۲۲ ۱۰ /۵/ ۱۴۰۲ ۴۸ ۱۴ /۹/ ۱۴۰۲ —-
۲۳ ۱۵ /۵/ ۱۴۰۲ ۴۹ ۱۹/ ۹/ ۱۴۰۲ —-
۲۴ ۱۷ /۵ /۱۴۰۲ ۵۰ ۲۱ /۹ / ۱۴۰۲ —-
۲۵ ۲۲/۵/۱۴۰۲ ۵۱ ۲۸ /۹/ ۱۴۰۲ —-
۲۶ ۲۴ /۵/ ۱۴۰۲ ۵۲ ۵ /۱۰ /۱۴۰۲ —-

مصوبه شورا : با طرح ارائه شده بشرح جدول پیوست موافقت شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *