صورت‌جلسه شماره ۱۷۷

صورت‌جلسه شماره ۱۷۷

یکصد و هفتادو هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان ( دومین جلسه سال ۱۴۰۲) در سال دوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۴۵/ ۸ روز یکشنبه مورخه ۲۰ /۰۱ /۱۴۰۲ در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد:

– طرح شماره ۱۴۰۲۰۱۱۴۳۲۷۹۵۵ مورخه ۱۴/ ۱/ ۱۴۰۲ کمیسیون فرهنگی در مورد آیین نامه نامگذاری معابر و فضاهای عمومی بشرح زیر مطرح شد:
متن طرح : بدینوسیله به پیوست طرح اصلاح آیین نامه نام گذاری معابر و فضاهای عمومی با رای موافق کمیسیون فرهنگی، اجتماعی جهت طرح در صحن شورا به حضور ارسال می گردد.
-عنوان: طرح اصلاح آیین نامه کمیته نامگذاری معابر و فضاهای عمومی شهری شهرداری همدان
متن: یکی از مسایلی که با وجود اهمیت بسیار، در تحقیقات ادبی مورد غفلت واقع شده است ، تکنیک نام گزینی برای اماکن و فضاهای شهری است . اینگونه نام گذاری به مثابۀ پل ارتباطی میان فرهنگ جامعه و مخاطب است . همچنین کلیدی است که مخاطب را در چگونگی درک معنای نمادین واژه ها یاری میرساند. بنابراین باید بگونه ای هنرمندانه انتخاب شود که بتواند با کمیت و محدودیت خود، کیفیت مورد نظر را به نمایش بگذارد.
استنادات قانونی : این آیین¬نامه در راستای اجرای بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری¬ها در خصوص نامگذاری معابر تدوین و پس از تصویب شورای اسلامی شهر همدان اجرا می¬گردد.

با طرح ارائه شده بشرح پیوست موافقت شد.
نامه شماره ۱۴۰۲۰۱۱۰۳۲۷۸۰۷ مورخه ۱۰/۱/۱۴۰۲ شهرداری و طرح شماره ۱۱۳۱۴۰۲۲۷ مورخه ۹/۱/۱۴۰۲ کمیسیون مالی در خصوص تفویض اختیار به آقای شهردار در سال ۱۴۰۲ بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه شهرداری :
مقدمه توجیهی : تسریع در اداره امور شهر و مردم
-استنادات قانونی: تبصره ذیل بند ۱۴ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب

۱/ ۳ / ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن
ماده ۳۵ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/ ۰۴/ ۱۳۴۶ ماده ۳۹ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/ ۰۴/ ۱۳۴۶
ماده ۱۵ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/ ۰۴ / ۱۳۴۶ بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب ۱۱ /۰۵ /۱۳۳۴
۱- به استناد تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۳۵ آئین نامه مالی شهرداریها ، سقف اجازه تصویب و انجام معاملات در سال ۱۴۰۲ تا مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال ( سی میلیارد تومان ) در هر مورد به شهردار با رعایت مقررات مربوطه (در حد اعتبارات و سقف بودجه مصوب ۱۴۰۲ شهرداری) واگذار می گردد.
۲- در خصوص شاهجوی و شارع متروکه با رعایت ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری تا سقف حداکثر ۵۰ مترمربع و ۵۰ میلیارد ریال ( پنج میلیارد تومان) به شهردار واگذار می گردد.
۳- در اجرای ماده ۱۵ آئین نامه مالی شهرداری ها به شهردار اجازه داده می شود پروژه های عمرانی را تا سقف دو میلیارد تومان به صورت امانی برای هر مورد کار و مجموعا” بیست میلیارد تومان در سال اجراء نماید.
۴- شهردار می تواند نسبت به قبول اعانات و هدایا به نام شهر وشهرداری به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ تا سقف یک میلیارد تومان اقدام و بیشتر از آن را با اخذ مصوبه شورا قبول نماید.
فوریت : پیشنهاد می گردد با قید دو فوریت مطرح گردد. نماینده شهرداری جهت حضور در جلسه شورا : آقایان مهندس رضا ابرار خرم و محمد رضا لبافان
مصوبه شورای اسلامی شهر : با لایحه شهرداری (بشرح تغییرات زیر) موافقت شد :

ماده ۱- به استناد تبصره بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۳۵ آئین نامه مالی شهرداری ها؛ سقف اجازه انجام و تصویب معاملات (به استثناء قراردادهای تامین نیروی انسانی خدمات شهری) در سال ۱۴۰۲ تا مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال (سی میلیارد تومان) در هر مورد به شهردار با رعایت مقررات مربوطه (در حد اعتبارات و سقف بودجه مصوب ۱۴۰۲ شهرداری) واگذار می گردد.
تبصره ۱: سقف اجازه انجام و تصویب معاملات فروش اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۲ تا مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال (۱۲ میلیارد تومان) در هر مورد به شهردار واگذار می¬گردد.
تبصره ۲: سقف اجازه انجام معاملات اجاره و استیجاره ماهیانه تا مبلغ ۲ میلیارد ریال (دویست میلیون تومان) و سقف اجازه تصویب معاملات اجاره و استیجاره ماهیانه تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال (بیست میلیون تومان ) در هر مورد به شهردار واگذار می گردد.
تبصره ۳: این ماده مشمول معاملات ترک مناقصه یا مزایده یا حراج (موضوع ماده ۳۳ آیین نامه معاملات شهرداری) نمی گردد.
تبصره ۴: این ماده مشمول فروش اموال غیرمنقول از طریق قراردادهای واگذاری عوض و معوض، شاهجوی و شارع متروکه نمی گردد و در خصوص واگذاری عوض و معوض می باسیت مصوبه شورا اخذ گردد.
تبصره ۵: سقف اجازه انجام معاملات صلح تراکم مسیری در دفترچه ۱۴۰۲ عوارض محلی شهرداری همدان تا مبلغ ۲۰ میلیارد ریال (دو میلیارد تومان) در هر مورد به شهردار واگذار می گردد.
تبصره ۶: این ماده مشمول معاملات و قراردهای سرمایه گذاری نمی گردد و کلیه معاملات و قراردهای سرمایه گذاری می بایست به تصویب شورای اسلامی شهر برسد.
ماده ۲- در خصوص شاهجوی و شارع متروکه که با رعایت ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری تا سقف حداکثر ۲۰ مترمربع در هر مورد به شهردار واگذار می گردد.
ماده ۳: در اجرای ماده ۱۵ آئین نامه مالی شهرداری ها به شهردار اجازه داده می شود پروژه های عمرانی را تا سقف ۲۰ میلیارد ریال (دو میلیارد تومان) به صورت امانی برای هر مورد کار و مجموعا ۲۰۰ میلیاد ریال (بیست میلیارد تومان) در سال اجراء نماید.
ماده ۴: شهردار می تواند نسبت به قبول اعانات و هدایا به نام شهر به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ تا سقف ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) اقدام و بیشتر از آن را با اخذ مصوبه شورا قبول نماید.
ماده ۵: شورای اسلامی شهر همدان در اجرای بند هشت (۸) و چهارده (۱۴) ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نظارت‌های لازم را معمول داشته و شهرداری مکلف به همکاری با ناظران شورای اسلامی شهر می‌باشد. در هر مورد با درخواست شورای اسلامی شهر صورت‌حساب درآمد و هزینه هر یک از معاملاتی را که مستند به تفویض اختیار فوق انجام داده است و در اختیار شورا قرار خواهد داد.
ماده ۶: این تفویض صرفاً به آقای سید مسعود حسینی به عنوان شهردار محترم همدان واگدار گردیده و مدت اعتبار آن تا پایان سال ۱۴۰۲ می باشد.

ب- گزارش شماره ۱۴۰۲۰۱۱۷۳۲۹۰۱۴ مورخه ۱۷ /۰۱ / ۱۴۰۲ کمیسیون مالی راجع به نتیجه تحقیق و تفحص فروش ( از شهرداری همدان) مطرح و به دلیل ضیق وقت و عدم امکان بررسی کامل گزارش ، موافقت ومقرر شد در جلسه آتی بعدی صحن شورای اسلامی شهر مطرح شود .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *