صورت‌جلسه شماره ۲۰۳

صورت‌جلسه شماره ۲۰۳

دویست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (بیست و هشتمین جلسه سال ۱۴۰۲) در سال دوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۳۲ /۰۸ روز یکشنبه مورخه ۰۱ /۰۵ /۱۴۰۲ در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد :
– نامه شماره ۱۴۰۲۰۴۳۱۳۶۵۳۷۸مورخه ۳۱/ ۰۴ / ۱۴۰۲ شهرداری در مورد مجوز برگزاری مناقصه بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری :
مقدمه توجیهی : به شرح ذیل لایحه مورد درخواست شهرداری منطقه دو همدان در خصوص برگزاری مناقصه تکمیل پارکینگ آقاجانی بیک به حضور ارسال می‌گردد .
مستندات قانونی : ردیف بودجه ۴۰۵۰۱۰۰۱۲۱۳۲ مصوب سال ۱۴۰۲
متن لایحه : به استناد ردیف بودجه ۴۰۵۰۱۰۰۱۲۱۳۲ مصوب ۱۴۰۲ و همچنین فسخ قرارداد پیمانکار قبلی پروژه (پیمانکار شرکت نصیر عمران آریا ) و حساسیت ناشی از وجود معضلات ترافیکی در رینگ اول شهر و پیگیریهای مردمی و دستور دادستان محترم مبنی بر تسریع در شروع بکار پروژه جهت شناسایی و انتخاب پیمانکار ادامه و تکمیل پارکینگ طبقاتی آقا جانی بیگ وضرورت برگزاری مناقصه ، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص صدور مجوز انجام تشریفات مناقصه به مبلغ ۲۷۶ / ۶۵۷ / ۴۸۰ / ۱۶۸ / ۱ ریال (برآورد پیوست به استثنای نما و آسانسورها) اقدام لازم مبذول و نتیجه جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ گردد.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت گردید.

۳/الف- نامه شماره ۱۴۰۲۰۴۲۰۳۶۱۳۱۹مورخه ۲۰/۰۴/۱۴۰۲ شهرداری در مورد کمک مالی به قرارگاه عفاف و حجاب بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری :
بدینوسیله ضمن ارسال نامه شماره ۲۹۷ / ۱۰۳ / ۳۰۱ / ۸۵۷۲ زم مورخ ۱۹ / ۴ / ۱۴۰۲ فرماندهی محترم بسیج سپاه ناحیه همدان، شهرداری همدان در نظر دارد به منظور تهیه هدایای مربوط به قرارگاه عفاف و حجاب مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ ریال کمک مالی نماید . لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه آن جهت اقدام بعدی به این شهرداری امر به ابلاغ گردد.
مستند قانونی: شیوه نامه کمک های بلاعوض . اولویت لایحه : عادی . نماینده شهرداری : آقای رضا ابرار خرم
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت گردید.
الف- نامه شماره ۱۴۰۲۰۴۰۷۳۵۶۳۹۱مورخه ۰۷/۰۴/۱۴۰۲ شهرداری در مورد قرارداد با آقای اقبالیان و شرکاء بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری :
مقدمه توجیهی: با عنایت به قرارداد شماره ۲۰۰۱۴۰۲۴۱۹۳ مورخ ۴ / ۴ / ۱۴۰۲ این شهرداری قصد دارد نسبت به خرید و تملک ۳ قطعه زمین که در طرح معبر شهرداری قرار دارد اقدام نماید.
مستندات قانونی: به استناد قرارداد شماره ۲۰۰۱۴۰۲۴۱۹۳مورخ ۴/ ۴/ ۱۴۰۲
شرح: عبارتست از خرید ۱) ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۲۲۹ / ۱۳ به مساحت ۶۶ / ۲۴۱ مترمربع به ارزش ۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (چهارده میلیارد و چهارصد میلیون) ریال، ۲) پنج دانگ و نیم عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۲۳۲ / ۱۳ به مساحت ۳۲ مترمربع و به ارزش ۷۸۶.۵۰۰.۰۰۰ (هفتصد و هشتاد و شش میلیون و پانصد هزار) ریال، ۳) پنج دانگ و نیم عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۲۳۳ / ۱۳ و پنج دانگ و نیم عرصه باقیمانده ۲۳۰ / ۱۳ فرعی به مساحت کل ۴۱ / ۱۲۰۷ مترمربع و به ارزش ۵۲.۰۱۳.۵۰۰.۰۰۰ (پنجاه و دو میلیارد و سیزده میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و سی و سه) ریال، واقع در حومه بخش دو همدان که در طرح شهرداری واقع شده، انتهای بلوار مفتح (قانطور)، سایت شهر ماشین، اراضی معروف به عمارت زنجیر طبق کروکی و نقشه هوایی شماره ۱۰۳۱۴۰۱۴۹۷۱ مورخ ۱ / ۴ / ۱۴۰۱ که در طرح شهرداری و قسمتی در واحدهای تجاری شهر ماشین قرار دارد که ۸ / ۱ از ششدانگ متعلق به مرحومه سکینه اقبالیان معادل ۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (هشت میلیارد و چهارصد میلیون) ریال از ارزش پلاک های فوق کسر و جمعاً ۵۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیارد و هشتصد میلیون) ریال از محل ردیف ۴۰۱۰۴۰۰۵۲۱۳۳ بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ (دیون املاکی).
۱- با عنایت به جریان ثبتی املاک موضوع قرارداد که طی نامه شماره ۳۶۴۱۳ مورخ ۲ / ۱۱ / ۱۳۹۶ اداره ثبت اسناد و املاک همدان به شهرداری اعلام شده است پلاک ۲۲۹ / ۱۳ به نام وراث محمود و قاسم اقبالیان، ششدانگ پلاک ۲۳۳ / ۱۳ و باقیمانده ۲۳۰ / ۱۳و ششدانگ پلاک ۲۳۲ / ۱۳ به نام ورثه مرحوم اکبر اقبالیان می باشد.
۲- ارزش املاک موضوع قرارداد جمعا برابر است با ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (شصت و هفت میلیارد و دویست میلیون) ریال که پس از کسر یک هشتم متعلق به مرحومه سکینه اقبالیان جمعاً ۵۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیارد و هشتصد میلیون) ریال می باشد.
۳- ارزش عرصه و اعیان املاک موضوع قرارداد بر اساس نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری آقای مهندس عبدالحمید شهباز به شماره پروانه ۲۵۱۹، آقای مهندس محمدرضا حیدری به شماره پروانه ۱۰۴۵ و آقای مهندس عباس مالمیر تعیین که طی گزارش شماره ۶۲۷۹ مورخ ۲۵ / ۱۱ / ۱۴۰۱به شهرداری اعلام و تحت شماره ۱۰۳۱۴۰۱۱۹۳۵۰ مورخ ۲۵ / ۱۱ / ۱۴۰۱ در دبیرخانه شهرداری منطقه سه به ثبت رسیده است.
۴- مقرر گردید در ازای مبلغ فوق شهرداری نسبت به واگذاری ششدانگ سه قطعه زمین با کاربری مسکونی به شماره قطعات۱۱ و ۲۵ و ۲۶ تحت پلاک های ثبتی ۱۱۹۰ / ۱۳ به مساحت ۲۹۸ مترمربع به ارزش ۲۴.۷۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال، پلاک ثبتی ۱۲۰۴ / ۱۳ به مساحت ۲۷۶ مترمربع به ارزش ۲۳.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و پلاک ثبتی۱۲۰۵ / ۱۳ به مساحت ۲۷۶ مترمربع به ارزش ۲۳.۷۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال جمعاً به ۷۱.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واقع در حومه بخش دو به نشانی همدان، بلوار امام خمینی، روبروی قاسم آباد، اراضی مجدآباد طبق کروکی ثبت شده به شماره ۱۰۳۱۴۰۱۷۴۲۹ مورخ ۸ / ۵ / ۱۴۰۱ اقدام نماید.
۵- ارزش املاک معوض با توجه به نظریه هیت کارشناسان رسمی دادگستری آقایان مهندس بهزاد ایمانی، محمد مهدی مظهری آوا و علی گلپریان تعیین و تحت شماره ۱۰۳۱۴۰۱۲۱۵۹۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ در دبیرخانه شهرداری منطقه سه به ثبت رسیده است.
۶- ما به التفاوت ارزش املاک معوض و املاک موضوع قرارداد برابر با ۱۳.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ (سیزده میلیارد و یکصد و سی میلیون) ریال میباشد که مقرر گردید مبلغ مابه التفاوت پس از تایید قرارداد حاضر در مراجع ذیصلاح و همزمان با انتقال رسمی اسناد مالکیت عوض و معوض به صورت نقدی از سوی فروشندگان به شهرداری پرداخت گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در صحن آن شورای محترم بررسی و نتیجه آن جهت انجام اقدامات بعدی به‌این شهرداری امر به ابلاغ‌گردد .
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *