صورت‌جلسه شماره ۲۱۳

صورت‌جلسه شماره ۲۱۳

دویست و سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان ( سی و هشتمین جلسه سال ۱۴۰۲) هفتمین جلسه در سال سوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۱۷ /۱۶ روز سه شنبه مورخه ۳۱/ ۰۵/ ۱۴۰۲ در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد :
– نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۲۸۳۷۵۳۰۸ مورخه ۲۸ /۰۵/ ۱۴۰۲ شهرداری در مورد قرارداد نیروی انسانی ( ۵۰۹) بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری: به استحضار می رساند قرارداد نیروی انسانی سال ۱۴۰۱ شهرداری همدان که با شرکت زرین بهشاد سینا منعقد شده و در تاریخ ۰۱ / ۰۴ / ۱۴۰۲ به اتمام رسیده است و دوره تمدید نیز در حال انقضاء است. موضوع تمدید آن مجوز صادره قبل از سوی استانداری محترم می باشد که همه ساله انجام و به شهرداری همدان ارسال می گردد . لذا خواهشمند است به منظور اجازه انجام معامله و تفویض تصویب آن جهت برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار جدید با این معامله موافقت فرمایید. بدیهی است پس از برگزاری تشریفات قانونی مناقصه نتیجه جهت تصویب به شورای محترم اسلامی شهر همدان متعاقبا ارسال خواهد شد. ضمنا مبلغ بر آورد هزینه اولیه قرارداد ۷۶۵ / ۷۳۸ / ۹۱۸ / ۳۸۰ / ۱ ریال می باشد.
مستندات قانونی تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۳۵ آئین نامه معاملات شهرداری
نمایندگان شهرداری: آقایان رضا ابرار خرم معاون مالی و اقتصادی و مجتبی حمزه رستگار معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مصوبه شورا: با توجه به اینکه مجوز ۵۰۹ نفر همگی قبل از سال ۱۴۰۲ می باشد ومشمول بند (ب) تبصره ۲۰ بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری ها نمی گردد، با لایحه شهرداری مبنی بر انجام معامله و تفویض تصویب معامله موافقت گردید. بدیهی است پس از تفویض تصویب نیازی به ارسال مجدد به شورای اسلامی شهر نمی باشد.
– نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۲۷۳۷۴۸۵۷ مورخه ۲۷ /۰۵ / ۱۴۰۲ شهرداری در مورد تصویب مناقصه واگذاری امور خدمات شهری منطقه ۱ بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری:
مقدمه توجیهی : پیرو نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۰۹۳۶۸۵۴۳ مورخ ۰۹ / ۰۵ / ۱۴۰۲ مبنی بر مجوز انجام مناقصه به استحضار می رساند تعداد چهار شرکت کننده در فرآیند مناقصه دو مرحله ای واگذاری امورخدمات شهری منطقه یک شرکت و بارگذاری اسناد را انجام داده اند که پس از برگزاری کمیته فنی خدمات شهری جهت بررسی پاکات ب به شرح ذیل بحضور ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در آن شورای محترم بررسی و نتیجه را به این شهرداری امر به ابلاغ گردد .
۱- شرکت آبادگران فاخر اکباتان شهر -برنده مناقصه
۲- شرکت سبزنمای هگمتانه
۳-شرکت کیان نسیم توانا
۴- شرکت الوند خیز هکمتان – عدم پذیرش پاکت ب
نوع فوریت : دو فوریتی
مستندات قانونی :
– ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۳۵ آئین نامه معاملات شهرداری
نمایندگان شهرداری : آقایان رضا ابرار خرم معاونت مالی و اقتصادی – حامد جلیلوند معاونت خدمات شهری – مرتضی رضایی مدیریت خدمات شهری
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت گردید. برنده مناقصه منطقه ۱ شرکت آبادگران فاخراکباتان شهر با مبلغ ۴۶۹.۹۷۹.۱۷۷.۳۰۴ ریال .
– نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۲۷۳۷۴۸۵۸ مورخه ۲۷/۰۵/۱۴۰۲ شهرداری در مورد تصویب مناقصه واگذاری امور خدمات شهری منطقه ۲ بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری: پیرو نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۰۹۳۶۸۵۴۳ مورخ ۰۹ / ۰۵ / ۱۴۰۲ مبنی بر مجوز انجام مناقصه به استحضار می رساند تعداد سه شرکت کننده در فرآیند مناقصه دو مرحله ای واگذاری امورخدمات شهری منطقه دو شرکت و بارگذاری اسناد را انجام داده اند که پس از برگزاری کمیته فنی خدمات شهری جهت بررسی پاکات ب به شرح ذیل بحضور ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در آن شورای محترم بررسی و نتیجه را به این شهرداری امر به ابلاغ گردد .
۱- شرکت آروین لوتوس ساناترنج -برنده مناقصه
۲- شرکت آبادگران فاخر اکباتان شهر
۳-شرکت سبزنمای هگمتانه
نوع فوریت : دو فوریتی
مستندات قانونی :
– ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۳۵ آئین نامه معاملات شهرداری
نمایندگان شهرداری : آقایان رضا ابرار خرم معاونت مالی و اقتصادی – حامد جلیلوند معاونت خدمات شهری – مرتضی رضایی مدیریت خدمات شهری
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت گردید. برنده مناقصه منطقه ۲ شرکت آروین لوتوس سانا ترنج با مبلغ ۴۹۱.۸۶۰.۵۶۷.۵۰۰ ریال .
نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۲۷۳۷۴۸۵۹ مورخه ۲۷/۰۵/۱۴۰۲ شهرداری در مورد تصویب مناقصه واگذاری امور خدمات شهری منطقه ۳ بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری: پیرو نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۰۹۳۶۸۵۴۳ مورخ ۰۹ / ۰۵ / ۱۴۰۲ مبنی بر مجوز انجام مناقصه به استحضار می رساند تعداد یک شرکت در فرآیند مناقصه دو مرحله ای واگذاری امورخدمات شهری منطقه سه شرکت و بارگذاری اسناد را انجام داده اند که پس از برگزاری کمیته فنی خدمات شهری جهت بررسی پاکت ب به شرح ذیل بحضور ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در آن شورای محترم بررسی و نتیجه آن را به این شهرداری امر به ابلاغ گردد .
۱- شرکت نیکان آبادگران پارسه -برنده مناقصه
نوع فوریت : عادی
مستندات قانونی : – ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۳۵ آئین نامه معاملات شهرداری
نمایندگان شهرداری : آقایان رضا ابرار خرم معاونت مالی و اقتصادی – حامد جلیلوند معاونت خدمات شهری – مرتضی رضایی مدیریت خدمات شهری
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت گردید.برنده مناقصه منطقه ۳ شرکت نیکان آباد گران پارسه با مبلغ ۴۷۲.۶۱۹.۸۹۴.۴۹۶ ریال .
نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۲۷۳۷۴۸۶۰ مورخه ۲۷/۰۵/۱۴۰۲ شهرداری در مورد تصویب مناقصه واگذاری امور خدمات شهری منطقه ۴ بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری:
مقدمه توجیهی: پیرو نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۰۹۳۶۸۵۴۳ مورخ ۰۹ / ۰۵ / ۱۴۰۲ مبنی بر مجوز انجام مناقصه به استحضار می رساند تعداد سه شرکت در فرآیند مناقصه دو مرحله ای واگذاری امورخدمات شهری منطقه چهار شرکت و بارگذاری اسناد را انجام داده اند که پس از برگزاری کمیته فنی خدمات شهری جهت بررسی پاکات ب به شرح ذیل بحضور ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در آن شورای محترم بررسی و نتیجه آن را به این شهرداری امر به ابلاغ گردد .
۱- شرکت سبزنمای هگمتانه -برنده مناقصه
۲- شرکت آبادگران فاخر اکباتان شهر
۳- شرکت الوند خیز هکمتان – عدم پذیرش پاکت ب
نوع فوریت : دو فوریتی
مستندات قانونی :
-ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۳۵ آئین نامه معاملات شهرداری
نمایندگان شهرداری : آقایان رضا ابرار خرم معاونت مالی و اقتصادی – حامد جلیلوند معاونت خدمات شهری – مرتضی رضایی مدیریت خدمات شهری
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت گردید. برنده مناقصه منطقه ۴ شرکت سبزنمای هگمتانه با مبلغ ۳۹۸.۶۲۸.۷۶۱.۷۰۰ ریال.
– نامه شماره ۱۴۰۲۰۴۲۸۳۶۴۴۴۴ مورخه ۲۸/۰۴/۱۴۰۲ شهرداری در مورد ترک تشریفات انجام خدمات غیر حضوری پاسخ استعلامات نقل و انتقال توسط دفاتر بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری: با توجه به راه اندازی سامانه شهرداری الکترونیک و اقدامات صورت گرفته در پاسخ دهی غیر حضوری و الکترونیکی به استعلامات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی که منجر به رضایتمندی شهروندان و کاهش مراجعات حضوری در مجموعه شهرداری گردیده است و با عنایت به نامه ۱۴۰۲۰۲۲۰۳۳۹۲۷۹ کلیه مدارک مربوط به لایحه ترک تشریفات (ماده ۱۴) انجام خدمات غیر حضوری پاسخ استعلامات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی جهت بررسی و تایید به پیوست ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمائید به منظور تسهیل و اعلام نظر در خصوص درخواست مذکور اقدامات لازم را مبذول فرمایند.
موضوع لایحه :
• درخواست بررسی و تصویب ترک تشریفات (ماده ۱۴) انجام خدمات غیر حضوری پاسخ استعلامات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی
مقدمه :
با توجه به اهتمام دفاتر اسناد رسمی در مباحث آموزشی و ثبت درخواست های غیرحضوری شهروندان و در راستای استمرار ثبت درخواست های غیرحضوری توسط دفاتر مذکور ، پیشنهاد می‌گردد تفاهم نامه ای فی مابین شهرداری همدان و کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان منعقد گردد ، لذا خواهشمند است موضوع در دستور رسیدگی در آن شورای محترم قرار گرفته و نتیجه آن را به شهرداری امر به ابلاغ فرمائید.
توجیهات فنی:
• ثبت درخواست های نقل و انتقال از مبدا درخواست و عدم نیاز مراجعه شهروندان به ساختار های موازی
• انجام احراز هویت و تصدیق اصالت اسناد و بارگذاری اسناد و مدارک درخواستی شهرداری
• کنترل و اخد عوارض نوسازی و دیگر دیون شهرداری در مرحله پاسخ به استعلام نقل و انتقال
• کاهش ۵۰ درصدی مراجعات شهروندان به شهرداری
• ارسال الکترونیک پاسخ استعلام به دفاتر اسناد رسمی و جلوگیری از جعل اسناد
• تسریع در پاسخ دهی به پاسخ استعلامات شهروندان
• افزایش پرداخت عوارض نوسازی با کنترل میزان بدهی قبل از ثبت درخواست از سوی دفاتر
مستندات قانونی :
• قانون برنامه ششم توسعه کشور درخصوص الکترونیکی نمودن پاسخ دهی غیرحضوری به مراجعات مردم ، توسط ادارات
• با رعایت مفاد بند ۱۴ماده۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور مصوب ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۷۵ در خصوص تصویب و نظارت بر معاملات شهرداری
• در اجرای مفاد ماده ۳۳ آئین نامه معاملاتی شهرداری و محدودیت در تفویض اختیار شماره ۱۴۰۲۰۱۲۴۳۳۰۶۰۷ مورخ ۲۴ / ۰۱ / ۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر
ردیف بودجه مصوب :
کد عنوان هزینه محل اجرا بودجه مصوب (ریال) اعتبار مورد نیاز
۱۵۰۲۰۲ تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درامد ۱۰% قانون شهرداری همدان ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۹ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸
فوریت لایحه : عادی
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت گردید .
– نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۳۱۳۷۶۹۲۴ مورخه ۳۱/۰۵/۱۴۰۲ شهرداری در مورد طب سینوی بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری: احتراماً در اجرای مجوز شماره ۱۴۰۲۰۱۲۴۳۳۰۶۰۷ مورخ ۲۴ / ۱ / ۱۴۰۲ آن شورای محترم ، شرکت کیان آسای پارس اروند و دبیر محترم هیئت امنا مرکز طب سینایی در راستای اجرای همایش طب سینایی در خصوص طب پیشگیری و ارتقاء سلامت جامعه شهرداری در نظر دارد باتوجه به درخواست شرکت با مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۳ ریال از ردیف پروژه ۶۰۲۰۲۰۰۲۲۱۲ پروژه های ستاد گردشگری (همایش های گردشگری، طب سینایی، خواهر خواندگی ها، رویدادهای گردشگری و….) لذا خواهشمند است در اجرای تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها دستور فرمائید موضوع در آن شورای محترم بررسی و نتیجه آن به این شهرداری امر به ابلاغ گردد .
نوع فوریت: دو فوریتی
مستند قانونی: تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراهای و ماده ۳۵ آئین نامه مالی شهرداریها و صورتجلسه ترک تشریفات
نمایندگان شهرداری آقایان : قدسی – بلاغی
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت گردید .

– نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۱۵۳۶۹۷۳۳ مورخه ۱۵/۰۵/۱۴۰۲ شهرداری در مورد ترک تشریفات واگذاری ملکیت املاک گالری طلا بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری: در اجرای مصوبه شماره ۱۴۰۲۰۱۲۴۳۳۰۶۰۷ مورخ ۲۴ / ۱ / ۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر همدان به استحضار میرساند سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان براساس ردیف بودجه مصوب ، در نظر دارد نسبت به ترک تشریفات جهت واگذاری ملکیت املاک سرقفلی گالری طلا به کلیه صاحبان سرقفلی اقدام نماید. خواهشمند است در رابطه با تصویب معامله ی ذیل تصمیمات مقتضی اتخاذ و مراتب را امر به ابلاغ فرمایند.
” قیمت پیشنهادی بر اساس نظریه هیئت پنج نفره کارشناس رسمی دادگستری در زمان واگذاری و بر اساس نرخ عادله روز”
۱- مقدمه توجیهی : با عنایت به تاکیدات شورای محترم اسلامی شهر مبنی بر واگذاری ملکیت املاک سرقفلی شهرداری و سازمانهای تابعه شهرداری و همچنین بودجه مصوب سازمان عمران در سال جاری مبنی بر واگذاری ملکیت گالری طلا و باتوجه به مشکلات عدیده ی حقوقی از قبیل بند ۷ و ۹ ماده ۱۴و ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستاجر ، مواد ۴۵۸ و ۹۵۲ قانون مدنی و ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مانند تعدی و تفریط توسط مستاجرین املاک سرقفلی شهرداری از جمله عدم پرداخت اجاره ، تغییر شغل و انتقال و تعمیرات کلی املاک سرقفلی بدون اطلاع شهرداری ، توقیف سرقفلی توسط اشخاص ثالث به عناوین مختلف و روند طولانی دادخواست جهت احقاق حقوق شهرداری در مراجع قانونی و قضایی ، مشکلات تامین اجتماعی و امور مالیاتی املاک سرقفلی و همچنین هزینه بالای تعمیر و نگهداری و بالتبع عدم هزینه کرد شهرداری در پروژه ها که خسارات گسترده ای از قبیل کاهش ارزش و مرغوبیت ملک را در پی خواهد داشت و از سویی با توجه به قدمت بالای املاک و مستحدثات شهرداری و فرسودگی تاسیسات و امکاناتی از قبیل آسانسور، پله برقی ، چیلر و …که خطرات ، آسیبها و تبعات فراوان مسئولیت حقوقی و کیفری را متوجه شهرداری و افراد مراجعه کننده به مجتمع می نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع ترک تشریفات جهت واگذاری ملکیت به صاحبان سرقفلی ، در آن شورای محترم بررسی و نتیجه آن جهت انجام اقدام بعدی به این شهرداری امر به ابلاغ گردد .
۲- مستندات قانونی :- ردیف شماره ۲۲۰۱۰۰ مصوب در بودجه ی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان
۳- فوریت لایحه : عادی

مصوبه شورا: با اجازه انجام فراخوان جهت واگذاری ملکیت بر اساس قیمت کارشناسی ۳ نفره به صاحبان سرقفلی موافقت گردید . بدیهی است شهرداری لیست کامل خریداران به همراه قیمت کارشناسی آن را جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نماید. از طرفی از محل درآمد حاصل از این فروش پروژه جدید سرمایه گذاری تعریف و به عنوان اصلاحیه بودجه همراه با لایحه لیست افراد به شورای اسلامی شهر ارسال گردد. حداکثر زمان مراجعه متقاضیان شش ماه از زمان ابلاغ این مصوبه می باشد.

– نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۲۳۳۷۳۱۸۲ مورخه ۲۳/۰۵/۱۴۰۲ شهرداری در مورد تصویب معاملات (شرکت سبز کوشان بوعلی سینا ) بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری: احتراماً در اجرای مجوز شماره ۱۴۰۲۰۱۲۴۳۳۰۶۰۷ مورخ ۲۴ / ۱ / ۱۴۰۲ آن شورای محترم ، پیمان امور پشتیبانی و خدماتی شهرداری همدان برای مناطق چهارگانه ( پیشگیری و رفع تخلفات شهری) با مبلغ برآورد اولیه ۶۲۷ / ۷۸۶ / ۲۹۷ / ۲۹۶ ریال به مناقصه گذارده شده و پس از طی مراحل تشریفات قانونی مناقصه ، شرکت سبز کوشان بوعلی سینا با مبلغ پیشنهادی ۱۸۷ / ۹۱۹ / ۴۰۸ / ۳۰۴ ریال بعنوان نفر اول انتخاب گردیده است . ضمناً قیمت نفر دوم ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۲۰ / ۳۹۱ ریال می باشد . لذا خواهشمند است در اجرای تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها دستور فرمائید موضوع در آن شورای محترم بررسی و نتیجه آن به این شهرداری امر به ابلاغ گردد .
نوع فوریت: دو فوریتی
مستند قانونی: تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراهای و ماده ۳۵ آئین نامه مالی شهرداریها
نمایندگان شهرداری آقایان : قدسی – اسکندریا
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت گردید .

– نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۳۱۳۷۶۷۶۱ مورخه ۳۱/۰۵/۱۴۰۲ شهرداری در مورد تامین هزینه اعزام زائرین مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری: احتراماً پیرو نامه شماره ۱۴۰۲۰۴۰۵۳۵۵۴۶۹ مورخ ۵ / ۴ / ۱۴۰۲ و تصویر نامه شماره ۳۴۴۸/ ۱۷ / ۳۱۰ / ۹۵۳۵ مورخه ۹ / ۳ / ۱۴۰۲ فرماندارمحترم همدان در خصوص تامین مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۹۵۰ / ۸ ریال بابت ۴۷ دستگاه اتوبوس به ازای هر دستگاه ۱۷۰ میلیون ریال و ۱۲ دستگاه مینی بوس به ازای هردستگاه ۸۰ میلیون ریال از زائرین مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی( ره) جهت استحضار وطرح در صحن شورای محترم اسلامی بحضور ارسال می گردد.لذا مستدعی است دستور فرماییدپس از بررسی و تصمیم گیری نتیجه را جهت انجام اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمایند .
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت گردید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *