صورت‌جلسه شماره ۲۱۷

صورت‌جلسه شماره ۲۱۷

دویست و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان ( چهل و دومین جلسه سال ۱۴۰۲) یازدهمین جلسه در سال سوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۵۰/ ۸ روز یکشنبه مورخه ۱۹/ ۰۶/ ۱۴۰۲ در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد :
نامه ها ، طرح ها ولوایح مطرح شده:
– نامه شماره ۱۴۰۲۰۲۲۰۳۳۹۴۵۴مورخه ۲۰/۰۲/۱۴۰۲ شهرداری در مورد اعمال معافیت برابر قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها ودهیاری ها بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری: با عنایت به قانون درآمدهای پایدار که در بند ۶ از بخش الف تبصره(۱) ماده (۲) این قانون اینگونه اشعار میدارد “۶ـ توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت ها یا تخفیف برای گروههای ناتوان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
” در صوتیکه در پرداخت بهای خدمات سالیانه شهرداری معافیتی در سال جاری برای این افراد در نظر نگرفته است
پیشنهاد
با عنایت به توضیحات فوق لذا پیشنهاد میگردد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی با ارائه معرفی نامه از سازمانهای ذیربط از پرداخت بهای خدمات پسماند برای یک واحد مسکونی در سال جاری معاف گردند.لازم به توضیح است در خصوص معوقات همانند دفترچه و قوانین هر سال برخورد گردد.
جهت ارائه توضیحات آقای سعید باباخانلو به نمایندگی از شهرداری به حضور معرفی میگردند.
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت شد.

– نامه شماره ۱۴۰۲۰۴۲۶۳۶۳۳۰۹ مورخه ۲۶/۰۴/۱۴۰۲ شهرداری در مورد فروش شارع متروکه بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری:
موضوع : واگذاری یک قطعه زمین تحت عنوان شارع متروکه با کاربری مسکونی به مساحت ۴۴ / ۵۴ مترمربع جهت الحاق به پلاک ثبتی ۴۹۳۶ فرعی مجزی شده از ۴۰ فرعی از ۱۰ اصلی حومه بخش یک واقع در خیابان رکنی
مقدمه توجیهی : شهرداری همدان قصد واگذاری یک قطعه زمین تحت عنوان شارع متروکه با کاربری مسکونی به مساحت ۴۴ / ۵۴ مترمربع (که برابر گزارش شهرسازی قابلیت ساخت به صورت مجزا را نداشته و جهت الحاق به پلاک مجاور می باشد) جنب ملکی آقای نبی محمود مهربانی جهت الحاق به پلاک ثبتی ۴۹۳۶ / ۴۰ / ۱۰ واقع در خیابان رکنی ۱۸ متری مطهری نبش کوچه سعید که برابر کارشناسی هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۵۵ / ۱۴۰۲ مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۴۰۲ ثبت دبیرخانه به شماره ۱۰۱۱۴۰۲۵۷۵۰ مورخ ۲۵ / ۴ / ۱۴۰۲ جمعاً به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۱۸ / ۵۱ ریال ( پنجاه و یک میلیارد و هفتصد و هجده میلیون ریال ) برآورد گردیده است را دارد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی موضوع ، نسبت به صدور مجوز فروش اقدامات لازم را مبذول و امر به ابلاغ فرماید .

مستند قانونی :- قانون نوسازی شهرداری ها . فوریت : یک فوریتی . نماینده شهرداری : مهدی عطایی . شهرداری منطقه یک پرونده ۹۳۷ فروش

مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت شد.

– نامه شماره ۱۴۰۲۰۶۰۲۳۷۷۵۷۷ مورخه ۰۲/۰۶/۱۴۰۲ شهرداری در مورد متوسط تولید روزانه پسماند عادی بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری: با عنایت به دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی (شهری ) که این دستورالعمل به استناد ماده ۸ قانون مدیریت پسماند ها مصوب ۲۰ / ۰۲ / ۱۳۸۳ و به منظور تشویق تولید کنندگان به تولید کمتر پسماند ، افزایش کمی و کیفی تفکیک از مبدا و بازیافت پسماند ، تشویق شهرداریها به کاهش هزینه ها و ارائه خدمات مناسب تر و تاکید بر اهمیت نقش شورای اسلامی شهرها جهت تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی تهیه گردیده است .
در بند ب ماده ۲ دستوراالعمل مذکور آمده است ” بهای خدمات پرداختی توسط مودیان پسماند عادی برای واحد های غیر مسکونی ”
C = Wi × (Ct + Cd) × 𝐷 × E0 × E1
در فرمول فوق Wi بدین شکل تعریف شده است “متوسط تولید روزانه پسماند عادی در هر نوع فعالیت واحدهای غیرمسکونی با برآورد شهرداری مربوطه و با تصویب شورای اسلامی شهر.”
لذا میبایست بصورت سالانه شورای محترم اسلامی شهر همدان مقادیر پیشنهادی برای Wi را که بخشی از فرمول محاسبه بهای خدمات واحد های غیر مسکونی است را به تصویب رسانده و به شهرداری ابلاغ نماید
پیشنهاد: با عنایت به مقدمه توجیهی فوق مبنی بر لزوم تصویت مقدار Wi توسط شورای محترم اسلامی شهر ، پیشنهاد این مقدار برای هر یک از مشاغل موجود در شهر همدان به پیوست بحضور ارسال میگردد .همچنین در راستای رعایت ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار مبنی بر عدم افزایش بیش از تورم پیشنهاد میگردد در صورتیکه محاسبات صورت گرفته بهای خدمات پسماند سال ۱۴۰۲ با Wi بیشتر از ۴۰% بهای خدمات سال ۱۴۰۱ بود ملاک نهایتا ۴۰% در نظر گرفته شود همچنین با توجه به رویداد ثبت جهانی در شهر همدان و بمنظور تشویق کسبه واقع در محدوده ثبت جهانی پیشنهاد میگردد بهای خدمات موضوع بند ب ماده ۲ این دستورالعمل (بهای خدمات پسماند غیر مسکونی ) از املاک مذکور در سال ۱۴۰۲ اخذ نگردد
مستندات قانونی: دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری ابلاغی از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ( پیوست )فوریت : عادی . نماینده شهرداری جهت توضیحات :جناب آقای سعید باباخانلو
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت شد.

– نامه شماره ۱۴۰۲۰۶۰۲۳۷۷۴۵۸ مورخه ۰۲/۰۶/۱۴۰۲ شهرداری در مورد عوارض ارزش افزوده ناشی ازاجرای طرحهای توسعه شهری بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری: در خصوص بند ۵-۲ ماده ۴۰ ( عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری) به استحضار میرساند در پایان بند مذکور اینگونه اشعار میدارد که : ” همچنین در مواردیکه بر اثر مصوبه کمیسیون ماده پنج معماری و شهرسازی از فضای پارکینگ مورد نیاز به عنوان سایر عملکردها استفاده میشود با k=50 و فرمول r=4 kpls محاسبه گردد ” این در حالیست که در سال گذشته فرمول r=2 kps بوده , و اساسا تمامی محاسبات این بند بر اساس فرمول r=2 kps صورت میگرفته و هدف نگارندگان صرفا تغییر در میزان ضریب k بوده که ضریب از مقدار ۳۰ به ۵۰ تغییر یابد اما متاسفانه به اشتباه فرمول مربوط به تغییر کاربری در این بخش کپی شده است.
پیشنهاد: با عنایت به اینکه این اشتباه در نگارش موجب افزایش شدید در این عوارض گردیده و بسیاری از پروژه هایی که موضوع پارکینگ در انها مطرح میباشد بطور کامل از توجیه اقتصادی خارج شده است . همچنین با عنایت به تاکیدات ذیل ماده ۲ قانون درآمد پایدار مبنی بر رعایت میزان افزایش در عوارض و با هدف اصلاح نگارشی اشتباه رخ داده شده در تعرفه پیشنهاد میگردد مقدار صحیح r=2 kps ملاک عمل محاسبات قرار گیرد. لازم به توضیح است با عنایت به اینکه چنین در خواست هایی عمدتا از نیمه سال با هدف اخذ مصوبه ماده ۵ و پروانه برای پایان سال صورت میپذیرد لذا بدین دلیل در این بازه از سال این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته است فلذا بالا بودن اعداد محاسبه شده تمامی پرونده های دارای چنین مواردی را عملا مسکوت نگه داشته و شهرداری از ابتدای سال تا کنون با فرمول موجود در تعرفه فعلی ، مبلغی را اخذ ننموده است.
مستندات قانونی:به استناد بند ۱۱ تفویض اختیار شماره ۳۴ / ۳ / ۱ / ۱۱۸۳۸۶ مورخ ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۲ وزیر محترم کشور به استانداران هر گونه اشتباه چاپی،ابهامات با تصویب شورای اسلامی شهر و تایید استاندار همدان در طی سال قابل اصلاح و اعمال می باشد
ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار . فوریت : عادی نماینده شهرداری جهت توضیحات :جناب آقای سعید باباخانلو
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت شد.

– نامه شماره ۱۴۰۲۰۶۱۶۳۸۲۵۰۸ مورخه ۱۶/۰۶/۱۴۰۲ شهرداری در مورد هیات تحقیق و تفحص فروش اموال منقول و غیر منقول شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن درخواست هئیت : با عنایت به انقضای مهلت سه ماهه هیات تحقیق و تفحص فروش اموال منقول و غیر منقول شهرداری همدان برای بررسی، تحقیق و ارایه گزارش و نیز عدم ارسال مدارک و مستندات مورد نیاز هیات از سوی شهرداری همدان در مهلت مقرر قانونی، پیشنهاد می گردد با تصویب صحن شورا، مهلت سه ماهه این هیات برای بررسی و تنظیم گزارش، تا سه ماه دیگر تمدید گردیده تا نیاز به معرفی مستنکفین به مراجع صالح رسیدگی (وفق تبصره ۷ ماده ۸۱ قانون شوراها) در این مرحله از تحقیق و تفحص، به وجود نیاید
مصوبه شورا: با درخواست هیئت محترم تحقیق و تفحص بشرح فوق (تمدید سه ماهه ) موافقت شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *