صورت‌جلسه شماره ۲۲۳

صورت‌جلسه شماره ۲۲۳

دویست و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان ( چهل و هشتمین جلسه سال ۱۴۰۲) هفدهمین جلسه در سال سوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۴۲ /۸ روز یکشنبه مورخه ۰۹/ ۰۷/ ۱۴۰۲ در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد :
– نامه ها ، طرح ها ولوایح مطرح شده:
۱/الف – نامه شماره ۶۲۴۸/۱۱/۳۱۰/۹۵۳۵ مورخه ۰۶/۰۷ / ۱۴۰۲ فرمانداری شهرستان همدان مطرح و با توجه به نظریه هیئت محترم تطبیق درموردتیم داری شهرداری همدان بحث و بررسی ونقطه نظرات اعضای محترم مطرح شد . گردشکار این پرونده بشرح زیر می باشد :
گردشکار :
۱- لایحه شماره ۱۴۰۲۰۵۲۵۳۷۴۳۹۴ مورخه ۰۷/۰۶/۱۴۰۲ شهرداری در جلسه شماره ۲۱۶ مورخه ۰۷/ ۰۶/ ۱۴۰۲ مطرح و مورد موافقت شورای اسلامی شهر همدان قرار گرفت. (پیوست شماره ۱)
۲- هیئت محترم تطبیق بشرح نامه شماره ۵۵۹۶/ ۱۹/ ۳۱۰/ ۹۵۳۵ مورخه ۲۲/ ۰۶/۱۴۰۲ فرمانداری شهرستان همدان ، دلایل مغایرت قانونی مصوبه شورای اسلامی شهر درخصوص تیم داری شهرداری همدان را اعلام نمود. ( پیوست شماره ۲)
۳- نامه شماره ۵۵۹۶/۱۹/۳۱۰/۹۵۳۵ مورخه ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ فرمانداری شهرستان همدان مانند همه موارد که نظریات هیئت تطبیق در صحن شورا مطرح میشود ، درجلسه شماره ۲۱۹ مورخه ۲۶/۰۶/ ۱۴۰۲مطرح و بشرح بند۱/۱/الف صورتجلسه مذکور با رای گیری مخفی که به عمل آمد با اصرار بر مصوبه شورا (چهار نفر موافق و شش نفر مخالف) مخالفت گردید ولذا اصرار بر مصوبه تصویب نشد. (پیوست شماره ۳)
۴- حسب درخواست تعدادی از اعضای شورا ، همانند روال همیشگی که در این قبیل موارد انجام میشد ، نامه شماره ۵۵۹۶/۱۹/۳۱۰/۹۵۳۵ مورخه ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ فرمانداری درخصوص تیم داری شهرداری همدان با موافقت دو سوم اعضاء مجدداً مطرح و به مصوبه قبلی شورا در مورد تیم داری اصرار گردید. ( پیوست شماره۴)
۵- نامه شماره ۶۲۴۸/۱۱/۳۱۰/۹۵۳۵ مورخه ۰۶/۰۷/۱۴۰۲ فرمانداری که نظر هیئت تطبیق در مورد صورتجلسه شماره ۲۱۹ مورخه ۲۶/۰۶/۱۴۰۲ و صرفاً بند ۹ / الف صورتجلسه شماره ۲۲۰ مورخه ۲۸/۰۶/۱۴۰۲ می باشد مطرح و نظر به اینکه هیئت تطبیق اعلام نمود ه بود ( … دراین مصوبه مستنداتی دال بر رعایت تشریفات مقرر در آیین نامه پیوست و ارسال نگردیده لذا رعایت آن بنداز آیین نامه وتقاضای دو سوم احراز نگردیده است لذا در صورت ارسال مستندات مرتبط مطابق مقررات اقدام خواهد شد.) بنابر این با تنظیم صورتجلسه ای که در واقع تقاضای حداقل هشت نفر از اعضای شورای اسلامی شهر ( دوسوم ) برای طرح مجدد و اصرار بر رای صادره شورا می باشد ، در جهت تامین نظر هیئت محترم تطبیق (بشرح زیر ) اقدام شد. (پیوست شماره ۵)
متن تقاضا :
جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر همدان
موضوع : تقاضای دو سوم اعضاء برای طرح مجدد واصرار بر رای صادره شورا
اینجانبان ، دو سوم اعضای شورای اسلامی شهر همدان متقاضی طرح مجدد نامه شماره ۵۵۹۶/ ۱۹/۳۱۰ /۹۵۳۵ مورخه ۲۲/ ۰۶/۱۴۰۲ فرمانداری شهرستان همدان در خصوص بند ۳/ الف صورتجلسه شماره ۲۱۶ مورخه ۰۷/۰۶/۱۴۰۲ موضوع تیم داری شهرداری همدان ( لایحه شماره ۱۴۰۲۰۵۲۵۳۷۴۳۹۴ مورخه ۲۵/۰۵/۱۴۰۲ شهرداری ) می باشیم . و مصر هستیم مصوبه ۳/الف صورتجلسه شماره ۲۱۶ مورخه ۰۷/ ۰۶/۱۴۰۲ در مورد تیم داری شهرداری همدان با استناد به قسمت اخیر ماده ۹۰ قانون شوراها با رای گیری مجددی که به عمل می آید با سیر مراحل قانونی بعدی به مورد اجرا گذاشته شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *