صورت‌جلسه شماره ۲۲۶

صورت‌جلسه شماره ۲۲۶

دویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان ( پنجاه و یکمین جلسه سال ۱۴۰۲) بیستمین جلسه در سال سوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۱۵ /۱۶ صبح روز سه شنبه مورخه ۱۸/ ۰۷/ ۱۴۰۲ در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد :

– نامه ها ، طرح ها ولوایح مطرح شده:
الف – نامه شماره ۱۴۰۲۰۷۱۰۳۸۹۶۵۵ مورخه ۱۰/۰۷/۱۴۰۲ شهرداری همدان در مورد اصلاح بودجه برخی از ردیف ها .. منطقه ۴ بشرح زیر مطرح گردید :
متن لایحه شهرداری :
احتراما،پیرو نامه شماره ۱۴۰۲۰۷۰۴۳۸۸۰۸۶ مورخ ۴/ ۷/ ۱۴۰۲ ، با استناد به بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده ۲۸ آیین نامه مالی شهرداری ها، بدینوسیله به شرح ذیل لایحه اصلاح برخی از ردیف های تملک دارایی سرمایه ای به حضور ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی موضوع، نتیجه آن جهت انجام اقدامات بعدی به این شهرداری امر به ابلاغ گردد .
موضوع لایحه: اصلاح بودجه برخی از ردیف های تملک دارایی سرمایه ای به شرح جدول ذیل:

ارقام به هزار ریال
ردیف کد پروژه عنوان پروژه مبلغ مصوب سال ۱۴۰۲ مبلغ افزایش / کاهش مبلغ اصلاحیه سال ۱۴۰۲
۱ ۲۰۷۰۲۰۱۳۲۱۳۴ پوشش رودخانه کوی کوثر ۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ ۴۰۱۰۴۰۰۱۲۱۳۴ تملک مسیری شهرک ولیعصر خیابان اصلی ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ ۴۰۱۰۴۰۰۲۲۱۳۴ تملک ملک مسیری حصار مطهری خیابان اصلی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۴ ۴۰۱۰۴۰۱۰۲۱۳۴ تملک املاک ورودی بلوار سردار شهید همدانی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۵ ۴۰۱۰۴۰۱۳۲۱۳۴ تملک ملک قفال واقع در کوچه قصابان ۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ ۴۰۱۰۴۰۱۴۲۱۳۴ تملک مسیری در خیابان اکباتان و باستان (ثبت جهانی) ۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۴۰۱۰۴۰۱۵۲۱۳۴ تملک آمادای ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۴۰۱۰۵۰۱۱۲۱۳۴ اجرای پیاده راه خ باباطاهر ( حرم تا حرم ) ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ ۴۰۱۰۵۰۱۲۲۱۳۴ پیاده رو سازی دو طرف بلوار بم (الوند) ۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ ۴۰۲۰۱۰۰۳۲۱۳۴ تهیه و اجرای آسفالت بصورت دستی در سطح منطقه ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ ۴۰۲۰۱۰۰۴۲۱۳۴ لکه گیری آسفالت و ترمیم نوار حفاری در سطح منطقه ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ ۴۰۲۰۱۰۰۵۲۱۳۴ زیرسازی معابر (اسلامشهر-کوی کوثر-حصار مطهری-حصار امام به سید جمال و … ) ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ۶۰۶۰۱۰۰۳۲۱۳۴ ساخت مسجد واقع در بلوار آیت ا.. نجفی پارک فدک ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۴ ۱۲۱۱۱۰ بذر و نهال و لوازم باغبانی ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۵ جمع کل ۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۰,۴۰۰,۰۰۰

توضیح : سقف بودجه مصوب به میزان ۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ هزار ریال افزایش یافته که از محل ردیف درآمدی با کد ۲۲۰۱۰۰ تحت عنوان “فروش اموال غیر منقول” تامین اعتبار خواهد شد.
متن لایحه : با عنایت به اظهار نظر مشاور محترم طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر همدان (پیوست) که از نظر ترافیکی ایجاد پیاده راه کامل در خیابان باباطاهر را پیشنهاد ننموده اند و از طرفی جهت تملک مسیر تعریض دباغخانه و خیابان باستان و پیاده روسازی بلوار الوند در راستای ثبت جهانی هگمتانه نیاز به تامین اعتبار می باشد و همچنین با توجه به نامه ریاست محترم شورای اسلامی شهر همدان که اعلام گردیده جهت پیاده راه باباطاهر مطالعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ترافیکی انجام و تا زمان ارائه نتایج مطالعات از فعالیت عمرانی یا هر اقدام اجرایی خودداری گردد لذا اصلاح بودجه مصوب سال جاری مورد نیاز می باشد.
فوریت لایحه: یک فوریتی . نماینده شهرداری: آقای علی طهماسبیان
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت گردید .
نامه شماره ۱۴۰۲۰۶۲۶۳۸۵۲۹۰ مورخه ۲۶/۰۶/۱۴۰۲ شهرداری همدان (۱۴۰۲۳۵۳) در مورد واگذار ملکی شهرداری در بلوار شهید فهمیده بشرح زیر مطرح گردید :
متن لایحه شهرداری :
با عنایت به اینکه شهرداری جهت تأمین مالی پروژه های در دست اجرا در نظر دارد طیقه اول موجود ، واقع در ساختمان در حال احداث بلوار شهید فهمیده به شرح جدول ذیل برابر کارشناسی ثبت شده به شماره وارده ۱۰۱۱۴۰۲۷۶۹۱مورخ ۳۰/ ۰۵/ ۱۴۰۲ طی مزایده به صورت ۳۰ در صد نقد و ۶۰ در صد در ۶ قسط هر کدام یک ماه و۱۰درصد در زمان انتقال سند را به فروش برساند . لذا خواهشمند است نسبت به صدور مجوز دستورات لازم را مبذول و امر به ابلاغ فرمایید .ضمنا”مستندات به پیوست به حضور ارسال می گردد.

 کاربری  مالکیت  مساحت حدودی  ارزش کل-ریال
 طبقه اول تجاری   شش دانگ عرصه و اعیان  ۶۱۲.۶۲ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۲۰ / ۱

مصوبه شورا : با انجام معامله بشرح لایحه شهرداری بطوریکه پنجاه درصد آن نقد و چهل درصد آن چهار قسط و ده درصد بقیه زمان صدور سند دریافت شود و درآمد حاصله در قالب بودجه مصوب شهرداری در همان پروژه هزینه شود موافقت شد .

نامه شماره ۱۴۰۲۰۷۰۴۳۸۸۲۲۶مورخه ۱۸/۰۷/۱۴۰۲ شهرداری همدان (۱۴۰۲۳۴۳) در مورد نامگذاری معابر صورتجلسه شماره ۳۰۰ کارگروه بشرح زیر مطرح گردید :
متن لایحه شهرداری :
به پیوست صورتجلسه ۳۰۰ کارگروه نامگذاری گذرگاه های همگانی شهر همدان مورخ ۲۹/ ۰۶/ ۱۴۰۲ ، جهت استحضار و دستور انجام اقدامات مقتضی به حضور ارسال‌ می‌گردد.

 

ردیف مصوبات
۱ با عنایت به درخواست اهالی محله  موسوم به کوی دادگستری، با نظر اعضا مصوب شد محله مذکور به نام کوی دادگستران / دادگستر، خیابان اصلی به نام مسعودیه و معابر فرعی با شماره گذاری به ترتیب سمت راست مسعودیه ۲تا۸ و سمت چپ مسعودیه ۱تا ۱۵ نامگذاری گردد.
۲ با عنایت به درخواست شورای اسلامی شهر همدان مبنی بر نامگذاری معبری به نام سردار شهید حاج محمود شهبازی مصوب شد خیابان اراک واقع در میدان شهدا با حفظ نام قبلی به نام این شهید بزرگوار نامگذاری گردد.
۳ با عنایت به درخواست شورای اسلامی شهر همدان مبنی بر نامگذاری معبری به نام امیرالمومنین حضرت علی (ع) ، مصوب شد قسمتی از بلوار ارتش  (حد فاصل پل شهید قهاری تا میدان اربعین(صدا و سیما)) به نام امام اول شیعیان نامگذاری گردد.
۴ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید، مصوب شد با توجه به سکونت مادر شهید محسن ابوترابی رنجبر در کوی شهید مدنی ، میدان آزادگان، کوچه لاله ۱ ،  این معبر به نام شهید نامگذاری گردد.
۵ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید، مصوب شد با توجه به سکونت برادر شهید مهدی غفوری نقیب در کوی شهید مدنی، خیابان توحید، کوچه توحید ۳ ،  این معبر به نام شهید نامگذاری گردد.
۶ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید، مصوب شد با توجه به سکونت فرزند شهید احمدرضا زهره وند در میدان شاهد، ۳۰متری رازی، کوچه باهنر، این معبر به نام شهید  نامگذاری گردد.
۷ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید، مصوب شد با توجه به سکونت مادر  شهید سیدیعقوب موسوی در بلوار شهدای سلامت،کوچه سلامت ۶ ،  این معبر به نام شهید نامگذاری گردد.
۸ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید، مصوب شد با توجه به سکونت مادر شهید مصطفی احمدی در کوی شهید مدرس، خیابان میلاد، کوچه بهمن ۷  این معبر به نام شهید نامگذاری گردد.
۹ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید، مصوب شد با توجه به سکونت فرزند شهید رسول آقایی در خیابان جلالی، کوچه شهید میرهاشمی، بن بست باغچه،  این معبر به نام  شهید  نامگذاری گردد.
۱۰ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید، مصوب شد با توجه به سکونت پدر شهیدان بهرامی واقع در بلوار مدنی، خیابان امیرکبیر، کوچه برج قربان ، بن بست بهمن،  این معبر به نام شهید نامگذاری گردد.
۱۱ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید، مصوب شد با توجه به سکونت همسر شهید حسن مهدیان پور واقع در کوی شهید بهشتی، بلوار احرار، خیابان ورزش، کوچه ایثار ۹،  این معبر به نام شهید نامگذاری گردد.
۱۲ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید، مصوب شد با توجه به سکونت مادر شهید معراجعلی شمسی محب واقع در کوی شهید مدنی، میدان نبوت، کوچه یاس ۵،  این معبر به نام شهید نامگذاری گردد.
۱۳ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید، مصوب شد با توجه به سکونت خانواده شهید حسین نامداری واقع در بلوار کاشانی، محوطه قاشقتراش ها،  کوچه ظهیر،  این معبر به نام شهید نامگذاری گردد.
۱۴ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید، مصوب شد با توجه به سکونت مادر شهیده اقدس رجبی واقع در بلوار ۹دی، بلوار محمدیه ، بلوار بهارستان، کوچه گلشن ۳،  این معبر به نام شهیده نامگذاری گردد.
۱۵ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید، مصوب شد با توجه به سکونت برادر شهید محمدعلی ناصری واقع در  خیابان صدف، روبروی آگاهی، کوچه آریا  این معبر به نام شهید نامگذاری گردد.

مصوبه شورا : به غیر از ردیف های ۱،۲،۳ جدول ضممیه با بقیه ردیف ها موافقت شد.

 

نامه شماره ۱۴۰۲۰۷۱۸۳۹۲۸۲۰مورخه ۱۸/۰۶/۱۴۰۲ شهرداری همدان (۱۴۰۲۴۱۳)در  مورد نامگذاری معابر صورتجلسه شماره ۳۰۱ کارگروه بشرح زیر مطرح گردید :

متن لایحه شهرداری :

به پیوست صورتجلسه ۳۰۱ کارگروه نامگذاری گذرگاه های همگانی شهر همدان مورخ ۱۸/ ۰۷/ ۱۴۰۲ ، جهت استحضار و دستور انجام اقدامات مقتضی به حضور ارسال‌ می‌گردد.

ردیف مصوبات
۱ با عنایت به درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان و همچنین پایگاه شهید نوژه، مصوب شد میدان شاهد واقع در میدان امام حسین(ع) ، بلوار شاهد با حفظ نام قبلی به نام خلبان شهید محمد نوژه نامگذاری گردد.
۲ با عنایت به درخواست شهرداری منطقه ۲ ، مصوب شد میدان بی نام واقع در خیابان فرهنگ به نام ادب نامگذاری گردد.
۳ با توجه به درخواست اصناف و ادارات مختلف از جمله اداره فنی حرفه ای و هلال احمر برای نامگذاری محلی به نام این اصناف ، با نظر اعضا مقرر شد افراد شاخص (شهدا یا …) توسط این نهادها جهت طرح و نامگذاری به دبیرخانه کارگروه اعلام گردد.

 

مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *