صورت‌جلسه شماره ۱۵

صورت‌جلسه شماره ۱۵

پانزدهمین جلسه (فوق‌العاده) شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۴۵/۱۶ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۹ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای گردان رئیس محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن جلسات شورا به شرح زیر تشکیل شد:
ب)- طرح‌ها، لوایح و نامه‌های وارده مطرح‌شده در جلسه:
۱/ب)- لایحه شماره ۹۸۱۲۰۸۵۰۱۳۳ مورخ ۰۸ / ۱۲ / ۹۸ شهرداری همدان در خصوص «آیین‌نامه تقسیط»
نتیجه رأی‌گیری: با استناد به ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها (مصوب ۱۲/۰۴/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن)، موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰-مجلس شورای اسلامی)، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور (مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴-مجلس شورای اسلامی) و بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی سراسر کشور و … (مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۹۶-مجلس شورای اسلامی)، به‌منظور ایجاد وحدت رویه در تقسیط مطالبات و کمک به مؤدیان در پرداخت بدهی خود به شهرداری و همچنین احقاق حقوق شهرداری، لایحه شهرداری در خصوص آیین‌نامه تقسیط با اصلاحاتی به شرح زیر با رأی موافق اکثریت اعضای شورای حاضر در جلسه به تصویب رسید:
آیین‌نامه تقسیط
ماده ۱- عبارات و اصطلاحات استفاده شده در این آیین‌نامه عبارت‌اند از:
متقاضی: به شخص حقیقی یا حقوقی اعم از «مالک» و «ذینفع» اطلاق می‌گردد که به شهرداری بدهکار بوده و تقاضای تقسیط بدهی خود را دارد.
مطالبات شهرداری: کلیه عوارض و بهای خدمات و سایر مطالبات شهرداری که قابل تقسیط باشند به‌عنوان مطالبات شهرداری شناخته می‌شوند.
ضامن: شخص حقوقی یا حقیقی اعم از کارمند به همراه گواهی ضمانت کسر از حقوق یا کاسب معتبر به همراه پروانه کسب مورد تأیید اتحادیه مربوطه است که به شرح مذکور در این آیین‌نامه و قرارداد منعقده به همراه متقاضی متضامناً مسئول پرداخت مطالبات شهرداری می‌باشد.
ماده ۲- اصل بر پرداخت نقدی کلیه مطالبات شهرداری است و اختیار تقسیط با شهردار همدان می‌باشد. شهردار همدان می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات ناشی از این آیین‌نامه را به معاونت مالی و اقتصادی و مدیران مناطق تفویض نماید.
ماده ۳- درصورتی‌که متقاضیان صدور پروانه ساختمانی یا بدهکاران شهرداری درخواست تقسیط را داشته باشند شهرداری می‌تواند به شرح مواد ذیل نسبت به تقسیط اقدام نماید.
تبصره: با استناد به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب آذرماه سال ۱۳۹۴ و برابر فرمول ذیل در صورت درخواست تقسیط توسط مالک، به مبلغ قابل تقسیط عوارض پروانه ۴ درصد اضافه و محاسبه گردد.
تعداد اقساط * ( ۱۲ / ۴% * مبلغ قابل تقسیط پروانه ساختمانی )

ماده ۴- مطالبات موضوع ماده ۲ به‌صورت ذیل قابل تقسیط می‌باشند:

 

مبلغ کل بدهی به ریال حداقل درصد پرداخت نقد و تقسیط الباقی تا ۶ ماه حداقل درصد پرداخت نقد و تقسیط الباقی تا ۱۲ ماه حداقل درصد پرداخت نقد و تقسیط الباقی تا ۱۸ ماه حداقل درصد پرداخت نقد و تقسیط الباقی تا ۲۴ ماه حداقل درصد پرداخت نقد و تقسیط الباقی تا ۳۰ ماه حداقل درصد پرداخت نقد و تقسیط الباقی تا ۳۶ ماه
از مبلغ تا مبلغ
۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ۳۵ مشمول تقسیط نمی‌گردد
۰۰۱/۰۰۰/۵۰ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ۳۵ ۳۰ مشمول تقسیط نمی‌گردد
۰۰۱/۰۰۰/۵۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ۳۰ ۳۰ ۲۵ مشمول تقسیط نمی‌گردد
۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ۳۰ ۲۵ ۲۵ مشمول تقسیط نمی‌گردد
۰۰۱/۰۰۰/۵۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ۲۵ ۲۵ ۲۰ ۲۰ مشمول تقسیط نمی‌گردد

تبصره: هرگونه تقسیط خارج از جدول فوق برابر ضوابط و مقررات و بر اساس ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها در اختیار شهردار همدان با مصوبه شورای اسلامی شهر قابل‌اجرا می‌باشد.
ماده ۵- درصورتی‌که مؤدی تقاضای پرداخت به‌صورت اقساط را داشته باشد با تکمیل قراردادی که در هنگام تقسیط با شهرداری برابر ضوابط و مقررات منعقد می‌نماید متعهد به پرداخت مانده بدهی خواهد بود.
تبصره ۱: تقسیط مطالبات شهرداری صرفاً بر اساس قرارداد تنظیمی بر اساس ضوابط و مقررات شهرداری بوده و قرارداد موصوف جز لاینفک این دستورالعمل است.
تبصره ۲: شهرداری همدان مکلف است در زمان تغییر مالکیت املاک (نقل‌وانتقال) کل مبلغ بدهی را یکجا وصول نماید یا درصورتی‌که ضمانت پرداخت اقساط را فروشنده به خریدار با شرایط فوق در جهت پرداخت ادامه اقساط جابجا نماید با موافقت شهردار همدان بلامانع می‌باشد.
تبصره ۳: برای مبالغ ۳۰۰ میلیون ریال و بیشتر، شهرداری مکلف است از متقاضی تقسیط با ضامن به‌عنوان تضمین پرداخت چک‌ها، ضمانت‌نامه بانکی معتبر و یا سند ترهینی ملک اقدام نماید. بدیهی است در غیر این صورت شهرداری مجاز به تقسیط دیون متقاضی نیست. مبالغ کمتر از ۵۰ میلیون ریال نیازی به اخذ ضمانت‌نامه، موضوع این تبصره ندارد.
تبصره ۴: شهرداری همدان مکلف است در صورت پرداخت کل بدهی قبل از سررسید کلیه اقساط، ۴ درصد موضوع ماده ۳ همین آیین‌نامه بابت مدت زمان باقیمانده تقسیط از محاسبات کسر گردد.
ماده ۶: متقاضیان در هنگام تقسیط بدهی خود می‌بایست مدارک ذیل را تحویل نمایند.
۱- صورتحساب مورد تائید بانک مرتبط با حساب بانکی صاحب چک
۲- به تعداد اقساط، چک به عهده بانک‌های عضو شتاب مستقر در شهر همدان توسط متقاضی تقسیط که توسط ضامن برای موارد با بدهی تا ۳۰۰ میلیون ریال ظهر نویسی شده باشد.
۳- امضاء و تحویل قرارداد تنظیمی بر اساس ضوابط و مقررات و نیز دستورالعمل
ماده ۷- شهرداری موظف است از پاسخ به استعلام متقاضیانی که به هر صورت چک¬های آنها در موعد مقرر وصول نشده است خودداری نماید.
ماده ۸- تقسیط بدهی اشخاصی که دارای چک برگشتی در شهرداری می‌باشند، ممنوع است.
تبصره: واحدهای مالی و درآمد مناطق شهرداری همدان مکلف‌اند در پایان هر ماه لیست بدهکاران مذکور را تهیه و در اختیار واحدهای مربوطه در مناطق و ستاد قرار دهند.
این دستورالعمل در ۸ ماده و ۶ تبصره تنظیم و با تصویب شورای اسلامی شهر همدان در جلسه (فوق‌العاده) شماره ۱۵ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۹ لازم‌الاجرا می‌باشد.
(۸ برگ تصویر مدارک ضمیمه است) * برنامه‌وبودجه

۲/ب)- لایحه شماره ۹۹۰۲۰۹۵۷۷۵ مورخ ۰۹ / ۰۲ / ۹۹ شهرداری همدان در خصوص «اجاره حدوداً ۵/۷ هکتار از اراضی شورین طبق کروکی، مختصات UTM، گزارش کارشناسی و تقاضانامه پیوستی در جهت حفظ صیانت از اراضی تحت مالکیت خود واقع در اراضی شورین از پلاک ۱۹ اصلی»
نتیجه رأی‌گیری: با استناد به بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی سراسر کشور و … (مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۹۶-مجلس شورای اسلامی) لایحه شهرداری در خصوص اجاره یک‌ساله حدوداً ۵/۷ هکتار از اراضی شورین طبق کروکی، مختصات UTM، گزارش کارشناسی شماره ۱۰۳۹۹۱۲۶۸ (مورخ ۱۰/۰۲/۹۹) و تقاضانامه آقای وحید والی مغیث به شماره ۱۰۳۹۹۴۴۹۶ (مورخ ۰۹/۰۲/۹۹) در جهت حفظ و صیانت از اراضی تحت مالکیت شهرداری واقع در اراضی شورین از پلاک ۱۹ اصلی با رأی موافق اکثریت اعضای شورای حاضر در جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

 

پایان/

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *