صورت‌جلسه شماره ۴۰

صورت‌جلسه شماره ۴۰

چهلمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۹ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۸با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان ریاست شورا در محل سالن جلسات طبق دستور کار تشکیل و نسبت به انتخاب هیات رئیسه شورا بشرح زیر اقدام شد.
– انتخاب هیات رییسه سال سوم دوره پنجم:
مراسم انتخاب هیات رئیسه سال سوم دوره پنجم شورای اسلامی شهرهمدان با حضور معاونت محترم فرمانداری شهرستان همدان جناب آقای زمانی و اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر تشکیل شد .
دراجرای قانون ومقررات مربوطه تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر برای عضویت درهیات رییسه سال سوم دوره ی پنجم نامزد شدند . با رأی گیری مخفی که به عمل آمد هیات رییسه شورای اسلامی شهر همدان برای مدت یکسال ( از تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۸ ) بشرح ذیل انتخاب شدند :
۱- آقای کامران گردان به عنوان رییس با اکثریت آراء (شش رای موافق ) .
۲- آقای حمید بادامی نجات به عنوان نایب رییس با اکثریت آراء (۹رأی موافق ).
۳- خانم مریم روانبخش.به عنوان منشی اول با یازده رای موافق .
۴- خانم رضوان .سلماسی.به عنوان منشی دوم . با یازده رای موافق.
۵- آقای جواد گیاه شناس به عنوان منشی سوم با یازده رای موافق .
زمانی – معاون فرماندار شهرستان همدان
– در ادامه جلسه نسبت به تعیین کمیسیون ها وانتخاب اعضای کمیسیون های داخلی شورای اسلامی شهر بشرح زیر اقدام شد :
– در اجرای ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امورمالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران تعداد، عنوان و اعضای کمیسیون های داخلی شورای اسلامی شهرهمدان برای سال سوم دوره پنجم به مدت یک سال (از۲۴/۶/۱۳۹۸) به شرح زیر انتخاب شدند:

ردیف

کمیسیون

اعضا

۱فنی عمرانی رحیمی فر کاوسی گردان نورا… زاده- بادامی
۲شهرسازی و معماری رحیمی فر سلماسی عسگریان کاوسی نورا… زاده
۳فرهنگی واجتماعی سلماسی قراباغی کاوسی بادامی گیاه شناس
۴نظارت ، بازرسی و  

امور اداری

فتحی روانبخش عسگریان قراباغی – گردان
۵اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگریقراباغی – بادامی فتحی روانبخش گردان گیاه شناس سلماسی- عسگریان
۶خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست و بهداشتفتحی روانبخش سلماسی عسگریان گردان- کاوسی
۷برنامه ، بودجه و مالیبادامی رحیمی فر عسگریان قراباغی کاوسی نورا… زاده- روانبخش
۸مرکز مطالعات (هئیت امنا)گردان بادامی قراباغی کاوسی گیاه شناس
۹حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمروانبخش فتحی عسگریان رحیمی فر- گردان گیاه شناس

-انتخاب نمایندگان شورا
– دراجرای بند ۶ ماده ۶ آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهرمصوب هئیت محترم وزیران به منظور تسریع در امورنسبت به انتخاب نمایندگان سال سوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر همدان در سازمان ها وکمیسیون های وابسته وغیر وابسته به شهرداری از تاریخ ۲۴/۶/۹۸ برای مدت یک سال بشرح زیر انتخاب شدند.
                            – سازمان ها و… غیر وابسته به شهرداری :

سازمان ها و … غیر وابسته به شهرداری

ردیفسازمانها، کمیسیون ها و …نمایندهردیفسازمانها، کمیسیون ها و …نماینده
۱ارزش معاملاتی(دارایی)قراباغی۱۳ایثارگرانروانبخش
۲کارگروه عمران و امور زیر بنایینورا..زاده۱۴امر به معروفکاوسی
۳کمیته فنیعسگریان۱۵مواد مخدرکاوسی
۴تنظیم بازار شهرستانقراباغی۱۶بهداشتفتحی
۵کمیسیون حفاری هافتحی۱۷ایدزفتحی
۶شورای تامینگردان ۱۸باز آفرینینوراله زاده – سلماسی
۷آموزش و پرورشکاوسی۱۹قاچاق کالاقراباغی
۸تشخیص سنبادامی۲۰معافیت سربازی تجدید نظرعسگریان
۹شورای اداریگردان۲۱معافیت سربازی بدوی کاوسی
۱۰کمیسیون ماده ۵گردان   
۱۱کمیته ترافیک شهرستان و استانفتحی   
۱۲کمیته فنی کمیسیون ماده ۵عسگریان   

 

                       سازمان ها و… وابسته به شهرداری :

سازمانها و … وابسته به شهرداری

ردیفسازمانها، کمیسیون ها و …نمایندهردیفسازمانها، کمیسیون ها و …نماینده
۱ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزیرحیمی فر۱۵ماده ۱۰۰نورا… زاده
۲فرهنگی ورزشیسلماسی۱۶ماده ۱۰۰بادامی
۳سیماومنظروفضای سبزفتحی۱۷ماده ۱۰۰عسگریان
۴حمل و نقل بار ومسافرفتحی۱۸ماده ۱۰۰فتحی
۵سرمایه گذاریقراباغی۱۹ماده ۱۰۰کاووسی
۶مدیریت پسماندعسگریان۲۰معاملات شهرداریرحیمی فر – روانبخش
۷عمران وبازآفرینینورا….زاده۲۱ماده ۷سلماسی
۸آتش نشانیکاووسی۲۲کمیته انظباطی تاکسیرانیفتحی
۹مدیریت شبکه حمل ونقل وترافیکگردان۲۳کمیته انظباطی اتوبوسرانیفتحی
۱۰فن آوری اطلاعاتبادامی۲۴ماده ۸ نوسازینورا…. زاده
۱۱ماده ۷۷روانبخش۲۵تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵قراباغی
۱۲ماده ۷۷رحیمی فر۲۶کمیسیون نامگذاریسلماسی – کاووسی
۱۳کمیته مرکز فرهنگی وحوزه دفاع مقدسکاوسی۲۷کمیسیون ماده ۳۸رحیمی فر
۱۴ستاد برنامه راهبردی عملیاتی شهرداریعسگریان   

درمواردی که نماینده شورا انتخاب نشده واز طرف دستگاه ها ، نهادها ، سازمان ها و…. درخواست شرکت وحضور نماینده درجلسات بشود روسای کمیسیون ها حسب مورد وباتوجه به ارتباط موضوع ضمن هماهنگی با ریاست شورا درجلسه دعوت شده شرکت نموده و نتیجه را مکتوب جهت آگاهی سایر اعضای محترم به صحن ارائه خواهند نمود.
نامه شماره ۹۸۰۶۱۲۴۰۷۸ مورخه ۱۲/۰۶/۹۸ شهرداری در مورد کمک به هیئت های مذهبی بشرح زیر مطرح شد : متن نامه شهرداری : ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت سردار و سالار شهیدان به استحضار می رساند این شهرداری مطابق روال سنوات قبل در نظر دارد نسبت به کمک به هیئت های مذهبی تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ ریال از محل کمک ماده ۱۷ اقدام نماید. لذا خواهشمند است نسبت به صدور مجوز مربوطه اقدام لازم را مبذول و مراتب را ابلاغ فرمایید.
– نامه شماره ۹۸۰۶۰۷۲۸۷۶ مورخه ۰۷/۰۶/۹۸ شهرداری در مورد کرایه نقدی اتوبوس ها بشرح زیر مطرح شد :
متن نامه شهرداری : احتراماً، با عنایت به مصوبه افزایش نرخ کرایه خطوط اتوبوس های درون شهری همدان در ابتدای سال ۱۳۹۸ با توجه به گذشت ۶ ماه از سال جهت جلوگیری از گسترش اخذ وجه نقد در میان رانندگان، پیشگیری از هرگونه فساد مالی در این خصوص و گسترش فرهنگ استفاده از کارت بلیت الکترونیکی وگسترش اهداف چشم انداز دولت الکترونیک در بین شهروندان،پیشنهاد میگردد هزینه جابجایی مسافر برای دارندگان کارت بلیت الکترونیکی همانند ابتدای سال – بدون افزایش -و شهروندان فاقد کارت و افرادی که بصورت نقدی اقدام به پرداخت کرایه می نمایند با افزایش ۱۰۰ درصدی محاسبه گردد. لذا خواهشمند است موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به این شهرداری امر به ابلاغ گردد.
مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.

پایان/

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *