صورت‌جلسه شماره ۴۲

صورت‌جلسه شماره ۴۲

چهلمین و دومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (سال اول دوره ششم) که در سامانه پایش مصوبات …. به شماره ۴۶ می باشد ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت

۲۲ /۱۵ روز سه شنبه مورخه ۰۹/ ۰۹/ ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:

جلسه مشترک :
۱/الف- پیرو عقد قرارداد اداره کل راه وشهرسازی با شرکت مهندسین مشاور نقش جهان پارس در سال ۱۳۹۵ به منظور بازنگری طرح جامع همدان و اقدامات صورت گرفته بعدی به بخش هایی از مکاتبات و اقدامات اداری انجام شده در این مورد اشاره می شود.
۱- نامه شماره ۱۴۰۰۰۲۳۰۱۲۱۷۴۲ مورخه ۳۰ /۲ /۱۴۰۰ ( ۲۱۳۱۴۰۰۵۶- ۲/ ۳/۱۴۰۰ ) شورای اسلامی شهر خطاب به دادستان محترم همدان و تقاضا از ایشان جهت ورود به موضوع و رفع مشکلات پیش آمده به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی برای شهروندان محترم و لزوم طی روند قانونی تصویب و تایید طرح ، موضوع بند۳۴ قانون شوراها. (پیوست شماره ۱)
۲- ارسال اطلاعات بازنگری طرح جامع شهر توسط شهرداری همدان به شورای اسلامی شهر ضمیمه نامه شماره ۲۰۰۱۴۰۰۲۹۵ مورخه ۲۷/۸ /۱۴۰۰ و تقاضای بررسی طرح و اعلام نظر در بازه زمانی تعیین شده . (پیوست شماره ۲)
۳- نامه شماره ۳۱۶۲۶ مورخه ۶/۹ /۱۴۰۰ اداره کل راه و شهرسازی استان همدان خطاب به شورای اسلامی شهر همدان مبنی بر اعلام نظرات و دیدگاه های شورا در مورد طرح جامع حداکثر تا روز دوشنبه مورخه ۸/ ۹/۱۴۰۰ (پیوست شماره ۳)
۴- نامه شماره ۲۱۳۱۴۰۰۲۹۵ مورخه ۹/ ۹/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر به اداره کل راه شهرسازی استان همدان مبنی بر اینکه در ضرب الاجل اعلام شده و با توجه به ایرادات و مشکلاتی که در طرح وجود دارد امکان بررسی و اعلام نظر مقدور نیست و تقاضای تشکیل جلسه فوری در این مورد . (پیوست شماره ۴ )
۵- در جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل و متضرر شدن شهروندان محترم ، طی دعوتنامه شماره ۲۱۳۱۴۰۰۲۹۶ مورخه ۹/۹/۱۴۰۰ از مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی ، شهردار محترم همدان و مشاور محترم طرح برای تشکیل فوری جلسه مشترک دعوت به عمل آمد. (پیوست شماره ۵) .
۲/ الف – روز سه شنبه مورخه ۹/۹/۱۴۰۰ جلسه مشترک به منظور بررسی و اعلام نظر نهایی شورای اسلامی شهر ( تایید یا عدم تایید) طرح جامع همدان موضوع بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون شوراها با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، نماینده محترم شرکت مهندسین مشاور نقش جهان پارس ،نماینده اداره کل راه وشهرسازی استان همدان ، اعضای محترم کمیته شهرسازی و معماری مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر ، شهردار محترم همدان و معاون محترم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری همدان تشکیل شد.
ابتدا توسط ریاست کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اشکالات و ایرادات شکلی و محتوایی وارد بر طرح جامع قرائت و بس از آن جناب آقای امینایی نماینده مشاور توضیحات و پاسخ های خود را ارائه نمود . سپس تعدادی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر و کارشناسان محترم حاضر در جلسه نقطه نظرات ، پیشنهادات ، اشکالات و ایرادات وارده از دیدگاه خود با استناد به قوانین و مقررات ، نیازها و حقایق و واقعیات موجود شهر و لزوم اعمال اصلاحات و رفع اشکالات و ایرادات را بیان کردند.
۳/ الف – در پایان جلسه نامه شماره ۱۴۰۰۰۸۲۶۱۷۴۹۶۴ مورخه ۲۶/ ۸ /۱۴۰۰ در مودر طرح جامع شهر همدان بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : به استناد مصوبه مورخ ۳۱/۲/۹۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع فرایند بررسی طرح ها در کارگروه های امور زیر بنایی و شهرسازی استان ها ، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹۷۵۶ مورخه ۲۴/۸/۱۴۰۰ اداره کل راه و شهرسازی استان همدان درخصوص ارسال کلیه اطلاعات بازنگری طرح جامع شهر همدان شامل نقشه ها ، فایل های مطالعاتی ، ضوابط و سایر موارد مد نظر به انضمام دو حلقه لوح فشرده (DVD) حاوی مدارک مذکور به حضور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه با رعایت زمانبندی های مندرج در مصوبه صدرالذکر به اداره کل راه وشهرسازی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه وامور زیر بنایی استان ارسال گردد.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت نگردید . نظر به اشکالات و ایرادات شکلی و محتوایی درطرح جامع شهری مبنی بر شرح خدمات که عمل نشده است و موارد اشکالاتی که پیوست می باشد مورد تایید قرار نگرفت و مقرر شد پس از رفع اشکلات مجدداً به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.