صورت‌جلسه شماره ۵۴

صورت‌جلسه شماره ۵۴

پنجاه و چهار مین جلسه  شورای اسلامی شهر همدان به شماره ۵۰ در سامانه پایش مصوبات ….  (سال اول دوره ششم) ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود  مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۱۰/۱۶ روز سه شنبه  مورخه ۱۴ /۱۰/ ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:
الف – نامه ، طرح ها ولوایح مطرح شده درجلسه :
۱/الف – نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۱۲۱۸۹۱۳۸ مورخه ۱۴/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری در مورد صورتجلسه فروش اموال غیر منقول  بشرح زیرمطرح شد:
متن لایحه :   احتراماً، در اجرای بند (ج) تفویض اختیار شماره ۱۴۰۰۰۷۲۹۱۶۶۱۲۷ مورخ ۲۹ / ۷ / ۱۴۰۰،  شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین تجاری واقع در بلوار ارتش ( شهرک الوند) به مساحت ۳۲ / ۹۶۰ مترمربع به پلاک ثبتی۱۸۲۹/ ۳۷۲ / ۱۳ که توسط کارشناس مربوطه به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۴۸ / ۱۴۴ ریال قیمت گذاری گردیده (تصویر پیوست) از طریق مزایده اقدام نماید. خواهشمند است باستناد تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران در صورت موافقت مراتب را ابلاغ فرمایند. ضمناً آقایان ابرارخرم و نصری بعنوان نمایندگان شهرداری جهت ارائه توضیحات لازم معرفی می گردند و استدعا دارم موضوع بصورت دو فوریتی در صحن شورا مورد رسیدگی قرارگیرد.
مصوبه شورا : با لایحه ارائه شده موافقت شد.
۲/الف – طرح شماره ۱۱۳۱۴۰۰۲۱۰۴ مورخه ۸/۱۰/۱۴۰۰ اعضای محترم شورای شهر  با عنوان وضعیت فضای سبز شهری برای حضور معلولان و جانبازان   بشرح زیرمطرح شد:
متن طرح :    با احترام؛ طرح ذیل که به امضاء شش (۶) نفر از اعضاء شورا رسیده است، جهت طی مراحل قانونی به حضور تقدیم می‌گردد.
– عنوان: وضعیت فضای شهری برای حضور معلولان و جانبازان با رویکرد ایمن سازی محیطی
– مقدمه توجیهی:   فضاهای شهری بستر زندگی و فعالیت شهروندان است که بیشترین ارتباط را با مردم و محیط زندگی افراد برقرار میکند و با توجه به ویژگی افراد و گرو ه های سنی، جنسی و اجتماعی باید بتواند محیط امن سالم، پایدار و جذابی فراهم کند و به شیوه مناسبی به نیازهای مختلف تمام گرو ه های اجتماع پاسخ دهد. انسان به عنوان موجودی اجتماعی همواره درصدد ایجاد ارتباط با فضای پیرامونی خود است. ایجاد ارتباط و انجام فعالیت های انسانی از طریق حضور محیط و دسترسی به فضاهای پیرامون مسیر میسر می شود. بخشی از زندگی روزمره شهروندان در محیط های شهری سپری میشود. بنابراین لازم است فضاهای شهری به لحاظ امکانات ﮐمی و کیفی قابلیت پذیرش طﯿف متنوعی از افراد جامعه را در ساعات مختلف شبانه روز داشته باشد. عدم توجه به نیازهای اصلی و اساسی انسان ها، ادرا کات و رفتارهای آنها در زندگی روزمره، در نظر نگرفتن شرایط جسمانی و روانی همه اقشار و سنین جامعه، لحاظ نکردن خصوصیات فرهنگی و اجتماعی افراد و بسیاری از مسائل اساسی از این قبیل در طراحی و برنامه ریزی فضاهای شهری، سبب ایجاد فضاهایی آسیب پذیر و مشکل دار شده که تنهاتعداد معدودی از افراد در خود جای میدهد و از آنجا که ثمره این نوع طراحی، فضاهایی است که برچسب عملکرد خاصی بر آنها زده میشود و تأمین کننده همه خواسته ها و نیازهای مردم نیستند، مورد استقبال لازم و کافی قرار نگرفته و زمینه بروز سایر فعالیت هادر آنها تضعیف میگردد.  معلولان از هر نوع معلولیت جسمی یا روحی ﮐه برخوردار باشند،علی رغم وجود قوانین بهره مندی برابر از حقوق شهروندی همچون سایر شهروندان، در عمل با توجه به وجود طراحی ها وساخت وسازهای غیراصولی و به دور از حداقل استانداردها، این اقشار از دسترسی سهل و آسان به اماﮐن عمومی شهر محرومند. از جمله افرادی که شرایط حا کم بر فضاهای عمومی و نظام برنام هریزی شهری کشور منجر به طرد و انزوای فیزیکی و اجتماعی آنها شده، جمعیت معلولان وافراد کم توان جسمی و حرکتی است. در تمام کشورهای جهان،معلولان و افراد کم توان جسمی و حرکتی، بخش قابل توجهی ازجمعیت را تشکیل میدهند که همانند دیگر مردم بایستی برای رفع احتیاجات خود بتوانند در سطح شهر حرکت کرده، به تکاپو پرداخته و حق حیات اجتماعی از آنها سلب نشود. در واقع در وضع موجود، عدم توجه به مناسب سازی فضای شهری حق مشارکت فعالانه و زندگی معمولی در شهر را از این گروه سلب کرده و آنها را از افرادی توانمند و با ظرفیت قابل توجه به افرادی گوشه گیر،منزوی و فاقد حق حیات و حضور اجتماعی تبدیل می کند..بنابراین اکنون مناسب سازی سطح عبورو کیفیت دسترسی ها، مقدم بر هر خدمت دیگری به این گروه ازجامعه قرار دارد. شهر سالم شهری است که همه شهروندان بتوانند از خدمات آن جامعه بهره مند شوند. این محیط شهری باید ارائه دهنده خدمات بیشتر به اقشار آسیب پذیر باشد تا این گروه از صحنه جامعه محونگردند و به فراموشی سپرده نشوند.
مناسب سازی فضای شهری بستر کالبدی در جهت رسیدن به فرصت های برابر برای همه افراد و اقشار جامعه به منظور تحرک و جابه جایی در سطح شهرو دسترسی هر فرد به تمامی فضاهای شهری از ضروریات رشد وتوسعه جامعه محسوب می شود.
معلـولان وجانبازان در حال حاضر در برخورد با فضاهای شهری با مشکلاتی نظیـر مـوارد زیـر روبه رو هستند:
•  مجهزنبودن چهارراه ها و تقاطع های شهر به علایم هشداردهنده؛
 •  نبود آسانسور مناسب در پاساژها و ساختمانهای اداری و …؛
 •  نبود امکانات اجتماعی در محیط شهری مانند توالـت فرنگـی، سـرویس بهداشـتی مناسب و …
   •  ناصافی معابر و خیابانها در سطح شهر
 • شیب نامناسب و عدم کفسازی معابر بهخصوص در فصل زمستان
     • بسته شدن انتهای بسیاری از معابر به منظور جلـوگیری از ورود اتومبیـل بـه داخـل پیاده رو و ..
       • ارتفاع نامناسب تجهیزات شهری برای یک معلول و جانباز
      • ایجاد سد معبر در پیادهروها و خیابان ها
 • وجود پستی وبلندی و عدم یکنـواختی و عـدم اتصـال مناسـب پیـاده رو و خیابـان واختلال بین پیاده رو و خیابان.
اصول مناسب سازی بناها و فضاهای شهری در قانون جـامع حمایـت از حقـوق معلولان شاملِ:
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در جلسه علنی روز چهارشـنبه مـورخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی تصـویب و بـدون ارائـه نظـر از سـوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل ۹۴ قانون اساسـی طـی نامـه شـماره ۱۶۰۷۸ مورخ ۶/۳/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
(ماده دو): کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهـای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمـومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنهـا برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
تبصره ۱ :وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهرهمندی معلولان، ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خـدماتی موجـود را در چـارچوب بودجـه هـای مصوب سالانه خود مناسب سازی کنند.
تبصره ۲ :شهرداری ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلـولان را رعایت نکرده باشند، خودداری کنند.
تبصره ۳ :سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارش های اقدامات آنها را درخواست کند.
تبصره ۴ :آیین نامه اجرایی ماده فوق ظـرف ۳ مـاه مشـترکاً توسـط وزارت مسـکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنام هریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
• اصل۲۰ (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) مقرر می دارد همه افراد ملت اعم از   ۲(زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی ،سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
• در بند ۱۱بخش شهرسازی وبند ۹ بخش ایثارگران (سیاست های کلی نظام ) (ابلاغی ۲۹/۱۱/۱۳۸۹ مقام معظم رهبری )  بر رعایت نیاز وآسایش جانبازان ومعلولان در طراحی فضای شهری واماکن عمومی و همچنین مناسب سازی بناها ومراکز خدمات عمومی ،معابر شهری،مراکز اداری ، تفریحی و ورزشی و وسایل نقلیه عمومی با وضعیت جسمی وحرکتی ،منطبق بر معیارهای مطلوب تاکید شده است .
• باتوجه به تبصره ۲ ماده۲ (قانون جامع حمایت از حقوق معلولان )(مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳مجلس شورای اسلامی) شهرداری ها موظف اند از صدور پروانه احداث  ویا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها واماکن عمومی ومعابری که استاندارد های تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند  خودداری نمایند .
• بر اساس تبصره ذیل ماده ۴ (قانون جامع حمایت از حقوق معلولان)(مصوبه ۱۶/۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی) شهرداری ها موظف اند کتابخانه ،اماکن ورزشی ،پارک واماکن تفریحی خود را به نحوی احداث وتجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
• در ماده ۴(آیین نامه اجرایی ماده ۲قانون جامع حمایت از معلولان ) (اصلاحی مصوب ۸/۳/۱۳۹۱هیئت وزیران) شهرداری های سراسر کشور موظف شده اند مناسب سازی معابر عمومی با الویت  معابر اصلی ونزدیک به تقاطع ها وپارک ها ،تجهیز ونصب چراغ ها وعلائم راهنمایی مناسب در معابر عمومی وبرجسته سازی سطوح پیاده روی های نزدیک به تقاطع ها وپارک ها ونیز رفع موانع وتطبیق مقررات صدور پروانه با ضوابط ومقررات شهرسازی ومعماری برای معلولان را مدنظر قرار دهند.
•در(ضوابط ومقررات شهرسازی ومعماری برای افراد معلول جسمی -حرکتی )(نشریه شماره ۲۴۶ ابلاغی ۱۳۸۱سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور )اشاره شده که در کلیه طرح های آتی ودر دست تهیه شهرسازی،شهرک سازی ومجتمع های مسکونی وساختمانی سراسر کشور اعم از اینکه توسط دستگاه های دولتی ووابسته به دولت وشهرداری ها ویا بخش خصوصی تهیه گردند،رعایت ضوابط موضوع فصل اول مجموعه پیوست که شامل ضوابط برنامه ریزی وطراحی برای تسهیل حرکت معلولین در سطح شهر می باشد ،الزامی بوده وکلیه مراجع مسئول تهیه ،بررسی وتصویب واجرای طرح های توسعه شهری ،شهرک سازی ومجتمع های ساختمانی و مسکونی موظف اند در مراحل مختلف تصویب وصدور پروانه ونظارت ضوابط مذکور را رعایت نمایند.
•براساس ماده ۲۳(کنواسیون حقوق کودک ) کشور های طرف کنواسیون اذعان دارند کودکی که ذهنا یا جسما دچار نقص می باشد ، باید در شرایطی که متضمن منزلت وافزایش اتکا به نفس باشد وشرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید،رشد یافته واز یک زندگی آبرومند وکامل برخوردار گردد.
•مطابق ماده۹ (کنواسیون حقوق افراد دارای معلولیت ) دولت های عضو  برای تواناسازی افراد دارای معلولیت بر مبنای برابربا سایرین به محیط فیزیکی،ترابری ،اطلاعات وارتباطات از جمله نظام وفناوری اطلاعات وسایر تسهیلات و  خدمات ارائه یا فراهم گردیده جهت عموم در مناطق شهری و روستایی اتخاذ خواهند نمود.
برخی از مهمترین اهداف این قوانین عبارتند از :
۱- دستیابی به معیارها و اصول مناسب سازی شهری با هدف کلی مناسب سازی محیط شهری به منظور دستیابی به استقلال نسبی و تساوی فرصت ها؛
۲- عدالت اجتماعی و پیوستن تمامی افرادی که به نوعی معلولیت دارند به جامعه؛
۳- دستیابی هرچه بهتر معلولان به تجهیزات شهری در امـاکن عمـومی
– متن:    معلولیت به منزله پدید های زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمام جوامع، صرف نظر از میزان توسعه یافتگی، اعم ازکشورهای صنعتی و غیرصنعتی با آن مواجه هستند. فضاهای عمومی شهری نقش مهمی در برنام ههای توسعه مناطق شهری دارند و در فرآیند برنامه ریزی شهری، هنر برنامه ریزی این است که بتواند تعامل و تعادلی بین گرو ههای ذینفع ایجادکند. معلول، کسی است که به علت ضایع های ارثی یا اکتسابی نتواند از عهده کاری برآیـد که سایر افراد همسن او با معلومات و تجربیات مساوی انجام میدهند. واژه معلولیت به معنی مانع و سد نیست. فقط جانبازان و معلولان به علت وجود موانع و اختلالات مختلف ذهنی، حرکتی، حسی و عاطفی در موانع شهری قادر به رقابت با سایر افـراد نیستند و درنتیجه در مسابقه زندگی عقب میمانند. معلولان، انواع گونـاگونی دارنـد؛ ازجمله فقدان عضو، ناراحتی های ستون فقرات، انواع فلج و ضایعات عصبی- حسی، بیماران ریوی، اختلالات حاد ریوی، ناراحتیهای عروقی و خونی، جذامیان، قربانیان اختلالات کروموزومی، ……     در کشور ما ایران با توجه به وقوع ۸ سـال جنـگ و پیامـدهای ناشـی از آن و نیـز بیشترین آمار تصادفات خودرو و درنتیجه تعداد بسیار زیاد معلولان، هنـوز ایـن نیـاز توسط برنامه ریزان و طراحان شهری و مدیران شهری آنگونه که باید در نظـر گرفتـه نشده است و معلولان ما به خانه نشینی اجباری روی آوردهاند؛ این در حالی است که برابری و بهره مندی از حقوق یکسان چه ازنظر دینی و چه ازنظر فرهنگی در کشور ما جایگاه ویژه ا ی دارد. امید است با افزایش توجه روزافزون به این مقوله در شهر، ایـن مسئله نیز در کشور عزیزمان تا حد زیادی برطرف شود و همگـان بتواننـد از شـهر و کشورمان به صورت یکسان و بدون تبعیض بهره مند شوند برای دستیابی به محیط مناسب برای معلولان و جانبـازان لازم اسـت شـبکه معـابر شهری شامل شبکه پیاده و شبکه ارتباطی پیاده و سواره و همچنین محیط های مـرتبط با معلولان اعم از پارک ها، مبلمان شهری، نورپردازی و حتی نحوه چیـدمان پوشـش گیاهی طبق راهکارهای ارائه شده مناسب سازی شود. محیط شـهری بایـد بـه گونـه ای طراحی شود که معلول (جسمی– حرکتی و نابینایان) به خوبی بتواند به نقاط مختلـف شهری دسترسی پیدا نماید.
مبلمـان شـهری عبارت است از:
۱- امکان قرارگیری مبلمان شهری و دردسترس نبودن آن برای فرد معلول؛
۲- ابعاد و خصوصیات کیفی مبلمان و تأسیسات شهری؛
۳- پیش آمدگی مبلمان شهری در پیادهرو یا خیابان؛ یعنی به نحـوی قـرار گیرنـد کـه عرض خالص معبر را کمتر از ۹۰ سانتیمتر کنند؛
۴- ارتفاع نامناسب تجهیزات شهری؛
۵- عدم ثبات و پایداری در مناسب سازی تجهیزات شهری؛ میتـوان از سیسـتم هـای چندمنظوره نیز استفاده کرد، به نحوی که پاسخگوی تعدادی از نیازها باشد.
درنهایت میتوان بیان کرد که مناسب نبودن شهر و وجود منـابع حرکتـی متعـدد در فضاهای شهری به خانه نشینی افراد معلول منجر شده است که این امر زمینه ساز بروز مشکلات جسمی و روحی دیگر نیز در معلـول و نیـز در خـانواده اش خواهـدشـد. بی تردید بسترسازی حضور مستقل معلولان در جامعه به استقلال فردی و شـکوفایی استعدادها و توانمندی های آنان و کاهش مشـکلات روحـی، روانـی و جسـمی فـرد معلول و اطرافیان وی منتج خواهد شد.
اهداف این بررسی عبارتند از:
۱- ارزیابی پیاده رو و فضای شهری با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان؛
۲- میزان رضایتمندی معلولان و جانبازان از پیاده راه
بسیاری از عابران پیاده در شهر، پیاده ر وی های خود را در مرکز شهر به منظوره هـای ذیل انجام میدهند:
۱- رسیدن به مراکز آموزشی، خرید، اشتغال و سایر مراکز فعالیت های شهری؛
۲- دستیابی به محل سواره رو یا حمل ونقل عمومی؛
۳- پیاده روی به منظور استراحت، ورزش و تفریح (گذراندن اوقات فراغت)
ضوابط مناسب سازی:
• ایجاد پیاده روی بدون مانع به عرض حـداقل ۹۰ سـانتیمتـر بـرای عبـور صـندلی چرخدار با حذف و یا انتقال کلی درختان و پوشش های گیاهی موجود در مسیر؛
 •  انتقال تیرهای چراغ برق به بعد از معبر ۹۰ سانتیمتری در صورت امکان و یا ایجاد مسیر ۹۰ سانتیمتری بعد از تیر چراغ بـرق در معبـر یـک طـرف خیابـان (افـزودن ازعرض معبر سوارهرو به پیادهرو بهنحویکه معبر ۹۰ سانتیمتری بعد از تیر چراغ بـرق ایجاد گردد)؛
• جابه جایی کلیه موانع موقت که به هر دلیل از حداقل عـرض مفیـد ۹۰ سـانتیمتـر پیاده رو می کاهند؛ ازجمله عناصـر مبلمـان شـهری ماننـد صـندوق پسـت، صـندوق صدقات، تلفن عمومی و علایم راهنمایی و رانندگی؛
 •  سرپوشیده کردن جوی آب برای افزایش عرض پیادهرو تـا حـداقل ۹۰ سـانتیمتـر درجاهایی که این امکان وجود دارد؛
 • کم کردن عرض باغچه ها (فضای سبز) برای ایجاد پیادهرو با عرض ۹۰ سانتیمتر از لبه دیوار در صورت امکان؛
 • در معابری که حذف درختان، مشکل کمعـرضبـودن پیـادهرو را حـل نمـیکنـد؛
چندین راه حل توصیه میشود:
۱- انتقال درختان به پیـاده روی سـمت دیگـر خیابـان بـرای ایجـاد پیـادهروی ۹۰ سانتیمتری؛
۲- ب) اضافه کردن از عرض معبر سواره بـه پیـادهرو بـرای ایجـاد معبـر پیـادهروی ۹۰ سانتیمتری پس از باغچه تا لبه خیابان؛
۳- ج) انتقال درختان به پس از معبر ۹۰ سانتیمتری و ایجاد جوی آب پس ازآن
۴- نصب پل موقت به عرض حـداقل ۹۰ سـانتیمتـر بـا سـطح غیرلغزنـده در مواقـع ضروری که سطح پیادهرو به هر علت حفاری میگردد؛
۵- ازبین بردن تمامی اختلاف سطوح در طول مسیرهای حرکتی به وسیله رمپ کمشیب (با شیب ۸ درصد)؛
۶- پیادهرو و سوارهرو با پل های کم شیب؛
۷- پوشاندن کف کلیه پیادهروها با مصالح سخت، ثابت، غیرلغزنده و صاف و یکدست به این منظور( بتن، ماسه سنگ سیلیسی، ماکادم قیری، موزاییک و بتن آسفالتی پیشنهاد میگردد)؛
۸- ازبین بردن اخـتلاف پوشـش هـای کـف در یـک مسـیر کوتـاه و هماهنـگ کـردن کفپوش ها با موزاییک ۳۰ در ۳۰ برای جلوگیری از خطر لغزش افراد کمتوان.
۹-   تبدیل کردن حداقل ۹۰ سانتیمتر از عرض پله های موجود در پیادهروها به سـطوح شیبدار یا رمپ های مناسب برای افراد کم توان؛
۱۰- بالابردن هر نوع پیشآمدگی بیش از ۱۰ سانتیمتر (ماننـد تـابلو، علایـم، سـایهبـان مغازهها و …) تا ارتفاع حداقل ۲۱۰ سانتیمتر.
با مطالعه نیازهای فیزیکـی معلـولان جسـمی – حرکتـی و جانبـازان و چگـونگی  مناسب سازی برای این گروه به نتایج زیر می رسیم:
 ۱ -در سطحی پایین تر از دیگران قرار میگیرند (محدودیت ارتفاع)؛
    ۲ -از دیگران پهن تر هستند (محدودیت در عرض)؛
۳ -فقط جاهایی میتوانند بروند که برای صندلی ممکن باشد (محـدودیت تحـرک وعبور از اختلال سطح). اما در مقابل، نابینایان و ناشـنوایان نیـز در جامعـه معلـولان قـرار دارنـد. در مـورد چگونگی مناسب سازی و یا طراحی برای این گروه ها نیز به موارد زیر اشاره میکنیم:
-در مورد نابینایان، استفاده از علایم قابل لمس و صوتی و نیز اختلاف جنسیت کـف در مواقع خطر توصیه مـیشـود؛ امـا اسـتفاده بـیش ازانـدازه و متنـوع باعـث ایجـاد به اشتباه انداختن قوه تشخیص آنها میگردد.
-در مورد ناشنوایان: تعبیه هر نوع علامـت تصـویری در کنـار علایـم هشـداردهنده صوتی، نیاز این گروه را برآمده میسازد.
ماده واحده : شهرداری مکلف است در اسرع وقت براساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان واصل ۲۰قانون اساسی جمهوری اسلامی وبند۹بخش ایثارگران سیاست کلی نظام وضوابط ومقررات شهرسازی ومعماری برای افراد معلول جسمی-حرکتی نسبت به ارتقا جایگاه معلولان جهت خدمت رسانی بیشتر به شهروندان معلول براساس شرح وظایف اقدام لازم را بعمل آورد.
مصوبه شورا : با طرح ارائه شده بشرح پیوست  موافقت شد.
۳/الف – نامه شماره ۱۴۰۰۰۸۲۹۱۷۵۶۷۶ مورخه ۲۹/۸/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص ماده ۱۴ آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران  بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه :  احتراماً در اجرای مفاد ماده ۱۴ آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران که به موجب قانون به مراکز استانها تسری پیدا کرده بدینوسیله آقای وحید علی ضمیر معاون امور زیربنایی وحمل و نقل شهری بعنوان عضو اصلی کمیسیون ماده ۱۴ معرفی می گردند مزیداستحضار اینکه آقایان مرتضی حضرت زاده و رضا ابرار خرم نیزدیگر اعضای کمیسیون مذکور می باشند.
مصوبه شورا : با انتخاب آقای وحید علی ضمیر برای عضویت کمیسیون ماده ۱۴ آیین نامه مالی شهرداری (تهران ) موافقت شد..
۴/الف – نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۰۷۱۸۷۸۰۱ مورخه ۷/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص ماده ۱۴ آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران  بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه :   احتراماً پیرو نامه شماره ۱۴۰۰۰۸۲۹۱۷۵۶۷۶ مورخ ۲۹ / ۸ / ۱۴۰۰ در خصوص اجرای مفاد ماده ۱۴ آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران ضمن معرفی آقای مجتبی حمزه رستگار به جای آقای مرتضی حضرت زاده به عنوان عضو کمیسیون خواهشمند است در ارسال پاسخ تسریح فرمائید.
مصوبه شورا : با انتخاب آقای مجتبی حمزه رستگار در کمیسیون ماده ۱۴ آیین نامه مالی شهرداری تهران موافقت شد.
۵/الف – نامه شماره ۱۴۰۰۰۹۲۰۱۸۲۲۶۳ مورخه ۲۰/۹/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص آسایشگاه کودکان بی سرپرست ترنم محبت بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه :    احتراما شهرداری همدان در نظر دارد مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰ ریال از محل ردیف ۱۵۰۲۰۴ بودجه مصوب سالجاری در وجه آسایشگاه کودکان بی سرپرست ترنم محبت پرداخت نماید. خواهشمند است مراتب را در صورت تصویب ابلاغ فرمایند.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد .
۶/الف – نامه شماره ۱۴۰۰۰۸۱۰۱۶۹۴۵۸ مورخه ۱۰/۸/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص مجوز کارت هدیه ویژه سال ۱۴۰۰ بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه :    ه استحضار می رساند سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در راستای سیاستها و اهداف سازمانی  با هدف ارتقاء انگیزش فعالان و توسعه و شکوفایی سازمانی و به منظور اشاعه هر چه بیشتر فرهنگ شهروندی و نیز با عنایت به ضرورت تقدیر و تجلیل از فعالیت ارزنده و شایسته برگزیدگان و فعالان حوزه مدیریت شهری ( درون سازمانی و برون سازمانی ) در همایشها ، جشنواره ها ، مسابقات ( قرآنی ، آموزش شهروندی ، ورزش محلات و … ) ، مناسبتها و برنامه ها ( فرهنگی ، گردشگری و … ) خواهشمند است نسبت به صدور مجوز خرید کارت هدیه به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳ ریال ویژه برنامه های صدرالذکر از ردیف بودجه آموزش شهروندی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی دستورات لازم مبذول فرمایید .
مبلغ مورد نیاز – ریال برنامه ها
         ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰      برنامه  روز همدان (تجلیل از پزشکان و..) .
    ۷۰,۰۰۰,۰۰۰          تجلیل از افراد شاخص در حوزه گردشگری
         ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      جوایز مسابقات کارکنان و مدیران در ایام دهه مبارک فجر    .
          ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰      مسابقات جام پرچم در رده نونهالان
     ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      اختتامیه مسابقات ورزش شهروندی.
             ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰         تجلیل از قهرمانان
         ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰      جشنواره خانواده برتر.
        ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰              جشنواره و مسابقات در حوزه آموزش شهروندی
         ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰      سایر برنامه ها (مناسبتها ، مسابقات و….)
     ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      جمع کل
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد .
ب – با توجه به نامه شماره ۶۱۱۱/م/ح/۸ مورخه ۵/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری همدان و حسب درخواست دیوان محاسبات آقایان مرتضی کرباسیان ، حمید بادامی نجات و مهدی حیدری از اعضای محترم شورای اسلامی شهر انتخاب شدند تا در جهت ایجاد وپیگیری و نظارت بر اجرای کامل سامانه سادا درجهت جمع آوری وثبت اطلاعات اموال غیر منقول شهرداری در سامانه مذکور اقدامات وپیگیری های قانونی لازم را به عمل آورند .
پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *