صورت‌جلسه شماره ۷۰

صورت‌جلسه شماره ۷۰

هفتادو مین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (سال اول دوره ششم) به ۶۵ در سامانه پایش مصوبات ….، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۵۸ /۸ روز چهارشنبه مورخه ۰۴ / ۱۲/ ۱۴۰۰ بطور فوق العاده در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:
الف- نامه ها، طرح ها و لوایح مطرح شده در جلسه :
۱/الف- نامه شماره ۱۱۱۱۰/ ۱۱/۳۱۰/۹۵۳۵ مورخه ۲۵/ ۱۱/۱۴۰۰فرمانداری محترم شهرستان همدان (به شماره ثبت ۱۱۳۱۴۰۰۲۶۲۱ مورخه ۲۷/۱۱/۱۴۰۰ در دبیرخانه شورا) بخش مربوط به کمک به بودجه شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۴۰۰ بشرح زیر مطرح شد:
– بند سه (۳) نامه شماره ۱۱۱۱۰/۱۱ /۳۱۰/۹۵۳۵ مورخه ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ فرمانداری شهرستان همدان مطرح وبا استناد به قسمت اخیر ماده ۹۰ قانون شورا ها ، شورای اسلامی شهر همدان با توجه به لزوم افزایش ردیف ۱۵۰۲۰۱ با عنوان کمک به بودجه شورای اسلامی شهر در سال ۱۴۰۰ ، به مصوبه خود (بند ۱/الف صورتجلسه شماره ۵۶ مورخه ۲۱/۱۰ /۱۴۰۰) اصرار دارد .
مصوبه شورا : بر مصوبه بند ۱/الف صورتجلسه شماره ۵۶ مورخه ۲۱/۱۰ /۱۴۰۰ افزایش ردیف ۱۵۰۲۰۱ اصرار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.