صورت‌جلسه شماره ۸۳

صورت‌جلسه شماره ۸۳

هشتادو سومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (ششمین جلسه در سال ۱۴۰۱) در اولین سال دوره ششم ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۱۲ /۱۶ روز سه شنبه مورخه ۳۰/ ۰۱/ ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل تشکیل شد:
الف- نامه ها، طرح ها و لوایح مطرح شده در جلسه :
۱/الف- طرح الزام شهرداری به ارائه برنامه عملیاتی چهارساله ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۴ (۱۱۳۱۴۰۱۵۵ مورخه ۲۳/ ۱ /۱۴۰۱ ) ارائه شده توسط هشت (۸) نفر از اعضای شورای اسلامی شهر بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه: با احترام؛ طرح ذیل که به امضاء ۸ نفر از اعضاء شورا رسیده است، جهت طی مراحل قانوی به حضور تقدیم می گردد.
– عنوان «الزام شهرداری همدان به ارائه برنامه عملیاتی چهارسال – ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۴»
– مقدمه توجیهی : مدیریت شهری، ترکیبی ناهمگون و غیرمتوازن از شرایط و پدیده های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و.. است. امروزه گسترش و توسعه روزافزون شهرها، تعدد و تنوع نیازها و ضرورت های جامعه امروز، برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت را امری اجتناب ناپذیر کرده و مدیران شهری بایستی براساس چشم انداز نسبت به تهیه برنامه میان مدت که از ضروریات و ابزار مدیریت نوین است. بهره جسته و براساس فرصت ها و تهدیدات و همچنین نقاط قوت و ضعف و بهره گیری از استراتژی مناسب نقشه راهی تهیه کنند تا همه مدیران شهری را در جهت نیل به اهداف با همه گرایش ها و سلیقه ها با استفاده از امکانات و منابع و سرمایه های انسانی تحقق اهدافی را پیش بینی کند که منجر به افزایش سطح خدمات و رضایت مندی در تمامی حوزه ها گردد.
– استنادات قانونی :
۱- با عنایت به ماد ۱۵ قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری های مشمول ماده ۲ آن قانون مکلف اند با راهنمایی وزارت کشور برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنج سال براساس نقشه جامع شهر و در صورتی که فاقد نقشه جامع باشند براساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آن ها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور طرح های مربوط را براساس آن اجرا کنند.
۲- ابلاغیه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به کلیه استانداری ها مبنی بر تدوین برنامه ریزی راهبردی و سند برنامه پنج ساله توسط شهرداری های تابعه در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون نوسازی و عمران شهری .
به استناد ماده ۲۵ آیین نامه مالی شهرداری ها ، بودجه شهرداری ها باید بر اساس برنامه ها ، وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هریک از آن ها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد وهزینه به موجب دستورالعملی خواهد بودکه به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد .
ماده واحده : شهرداری همدان موظف است به منظور تنظیم چارچوبی عملیاتی برای اتخاذ تصمیمات در حوزه مدیریت شهری در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت ها ، بالا بردن کارایی و اثر بخشی اقدامات ، مواجهه با چالش های آتی ، بهبود سطح استانداردهای زندگی شهروندان ، کاستن از مسائل و مشکلات موجود در سطح شهر در چارچوب اسناد بالا دستی ، اهداف و سیاست های شورای اسلامی شهر و شهرداری حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به تهیه برنامه عملیاتی چهار(۴) ساله شهرداری در قالب رویکردهای محتوایی شامل چشم انداز ، اهداف راهبردها ، ماموریت ها ، برنامه ها ، پروژه های اجرایی نموده جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر همدان ارائه نماید.
تبصره : شهرداری همدان موظف است بودجه سه سال آتی را بر اساس برش های سالیانه این برنامه تدوین و در مهلت قانونی به شورای اسلامی شهر همدان ارائه نماید.
مصوبه شورا : با طرح ارائه شده موافقت شد .
– نامه شماره ۱۴۰۱۰۱۲۸۲۲۰۱۵۷ مورخه ۲۸/۱/۱۴۰۱ شهرداری در مورد تفویض اختیار به جناب آقای سید مسعود حسینی شهردارمحترم همدان بشرح زیر مطرح شد.
متن لایحه: احتراماً بپیوست تصویر فرم تنظیم شده توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ی وزارت کشور در رابطه با تفویض اختیار تقدیم میگردد خواهشمند است با توجه به فرم پیوستی نسبت به تفویض اختیار به شرح ذیل تصمیمات مقتضی اتخاذ و مراتب را ابلاغ فرمایند .ضمناً در صورت امکان موضوع به صورت دو فوریتی مطرح و آقایان خرم و نصری بعنوان نمایندگان شهرداری جهت ارائه توضیحات بحضور معرفی می گردند .
الف) مستندات قانونی
ماده ۱۸ و تبصره ذیل آن (آئین نامه معاملاتی شهرداری تهران که به موجب قانون به مراکز استانها تسری یافته .
ب) شرح تفویض اختیار پیشنهادی
۱- باستناد تبصره بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۳۵ آئین نامه مالی شهرداریها ، سقف اجازه انجام معاملات سال ۱۴۰۱ تا مبلغ سی میلیارد تومان به شهردار واگذار می شود .
۲- شهرداری می تواند در اجرای ماده ۳۹ آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به جابجایی از حساب به حساب دیگر یا از حساب شهرداری به سازمانها و بالعکس تا سقف یک میلیارد تومان برای برای مدت حد اکثر شش ماه اقدام نماید .
۳- در اجرای ماده ۱۵ آئین نامه مالی شهرداری ها به شهردار اجازه داده داده می شود پروژه های عمرانی را تا سقف یک میلیارد تومان به صورت امانی اجراء نماید
۴- شهردار می تواند نسبت به قبول اعانات و هدایا به نام شهر به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ تا سقف یک میلیارد تومان اقدام و بیشتر از آن را با اخذ مصوبه شورا قبول نماید
۵- شهردار می تواند باستناد بند ۷ ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات از فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان پیش بینی شده در بودجه مصوبه سال ۱۴۰۱ جهت هزینه کرد ردیف حوادث غیر مترقبه پیش بینی نمایند.
مصوبه شورا : لایحه شهرداری پس از اعمال اصلاحات ذیل به تصویب رسید.
۱- مدت تفویض تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ مصوب شد.
۲- با استناد تبصره بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۳۵ آیین نامه مالی شهرداری ها، سقف اجازه انجام و تصویب معاملات تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ مبلغ ده میلیارد تومان (یکصد میلیارد ریال) در هر مورد به شهردار واگذار می شود.
۳- بند ۲ لایحه پیشنهادی شهرداری حذف شود.
۴- در اجرای ماده ۱۵ آیین نامه مالی شهرداری ها، به شهردار اجازه داده می شود در مجموع پروژه های عمرانی که به صورت امانی اجرا می گردد حداکثر تا یک میلیارد تومان برای کل پروژه ها موافقت شد.
۵- بند ۴ لایحه پیشنهادی شهرداری حذف شود.
۶- بند ۵ لایحه پیشنهادی شهرداری عیناً تصویب شد.

— نامه شماره ۱۴۰۱۰۱۲۱۲۱۷۹۶۱ مورخه ۲۱ /۱ /۱۴۰۱ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : با عنایت به اینکه سالیانه بالغ بر ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت چاپ اوراق اداری و روزنامه هگمتانه در شهرداری همدان هزینه می گردد به منظور صرفه جویی و کاهش هزینه های مذکور شهرداری همدان قصد دارد نسبت به پادار نمودن ردیف پروژه تحت عنوان “خرید ماشین آلات چاپ و صحافی جهت روزنامه هگمتانه” با کد “۵۰۳۰۴۰۰۴۲۱۲۰” با مبلغ پیشنهادی ۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در اصلاحیه – متمم بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری ستاد با پیش بینی منابع درآمدی از محل افزایش ردیف با عنوان “عوارض متمرکز (فرآورده های نفتی،سیگار و شماره گذاری)” با کد”۱۱۰۱۰۳″ نماید لذا مراتب جهت بررسی و امر به ابلاغ به حضور ارسال می گردد.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *