صورت‌جلسه شماره ۸۴

صورت‌جلسه شماره ۸۴

هشتادوچهارمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (هفتمین جلسه در سال ۱۴۰۱) در اولین سال دوره ششم ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۴۰ /۸ روز یک شنبه مورخه ۰۴ /۰۲/ ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل تشکیل شد:
– نامه ها، طرح ها و لوایح مطرح شده در جلسه :
۱/الف- نامه شماره ۱۴۰۱۰۱۲۱۲۱۷۹۴۶ مورخه ۲۱/ ۱ /۱۴۰۱ شهرداری در مورد استرداد لوازم ضبط شده بشرح زیر مطرح شد.
متن لایحه: احتراما؛ به استحضار می رساند شهرداری همدان درصدد می باشد کلیه لوازم ضبط شده شهروندان همدانی در ساخت و سازهای غیرمجاز و سد معبر را تا پایان سال ۱۳۹۹ (اعم از لوازم کارگری، تعمیرات جزئی و اساسی و اخذ مجوز و پروانه و …) با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه به مالکین عودت نماید؛ در همین راستا پیشنهاد می گردد با توجه به تقارن ایام ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر، با در نظر گرفتن عطوفت اسلامی و همچنین وجود بیماری کرونا و جلوگیری از ازدحام، لوازم ضبط شده توسط اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری تا پایان سال ۱۴۰۱ طی چارچوب و ضوابط اتخاذ شده به آنان عودت داده شود، لذا خواهشمنداست دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه به شهرداری اعلام گردد.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد .
– نامه شماره ۱۴۰۱۰۱۲۲۲۱۸۴۶۰ مورخه ۲۲ /۱/ ۱۴۰۱ شهرداری بشرح زیر مطرح شد.
متن لایحه: باستحضار میرساند یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۵۰۶۷۶ / ۱۰ با کاربری مختلط واقع درجاده فقیره کوچه سلمان به مساحت ۸۴/ ۲۸۱ مترمربع برابر کمیسون معاملات شماره ۲۰۰۱۴۰۰۱۹۱۳ مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۴۰۰ و قرارداد شماره ۲۰۰۱۴۰۱۳۵۱ مورخ ۲۲ / ۱ / ۱۴۰۱ به شرکت نصیر عمران آریا (پیمانکار پروژه آقاجانی بیگ)واگذار گردیده ، لذا قرارداد فوق به پیوست جهت تصویب بحضور ارسال میگردد . ضمنا” فوریت بررسی پرونده فوری وآقای نورعلیئی بعنوان نماینده این شهرداری جهت حضور درجلسات مربوطه بحضور معرفی می گردد.
مصوبه شورا : با توجه به اینکه با لایحه مورد بحث در جلسه شماره ۸۳ مورخه ۳۰/۱/۱۴۰۱ صحن مخالفت شده بود با موافقت دو سوم اعضاء مجدداً در این جلسه مطرح و با فروش قطعه زمین مزبور در لایحه فوق الاشاره موافقت شد.
— نامه شماره ۱۴۰۱۰۲۰۱۲۲۱۶۳۰مورخه ۰۱/ ۲/ ۱۴۰۱ شهرداری در خصوص اصلاح بخشی از ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : با عنایت به ارا دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض تحت عناوین حذف یا عدم تامین پارکینگ فلذا در تعرفه ۱۴۰۱ این شهرداری نیز هیچ گونه عوارضی در این خصوص دیده نشده است اما با توجه به اینکه تصمیمات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص عدم تامین پارکینگ موجب میگردد تا مالکین از فضایی که میبایست به جهت تامین پارکینگ استفاده نمایند به عنوان فضای مفید (مثلا بصورت تجاری) مورد استفاده قرار گیرد.و این تصمیم کمیسیون ماده ۵ باعث ایجاد ارزش افزوده برای این دسته از مالکین گردیده در صورتیکه هزینه تامین اینگونه پارکینگ ها به کل شهروندان شهر همدان تحمیل میگردد. همانگونه که در ارا ذیل پیداست هرگاه امری از سوی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( که در رای ۱۳۰۸ تغییر کاربری و در رای ۳۸۰۳۰۲۲ عمل تجمیع ) موجب ایجاد ارزش افزوده برای مالک گردد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است
۱-رای ۱۳۰۸ مورخ ۹/۵/۱۳۹۷ در خصوص ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری که در صدور رای اینگونه اشعار میدارد که ” ۰۰۰۰ بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.”
۲- رای ۳۸۰۳۰۳۲ مورخ ۵ /۱۲/ ۱۳۹۹ در خصوص عوارض تجمیع شهرداری همدان که در بخشی از رای صادر اینگونه اشعار میدارد که “…. بلکه برای ارزش افزوده ناشی از تجمیع پلاک ثبتی با کسب نظر کمیسیون ماده پنج در موضوعات تغییر کاربری و غیره به وضع عوارض مبادرت کرده است و این امر در ارا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۳۰۸-۹/۵/۱۳۹۷ ابطال نشده است بنابر مراتب تعرفه کد ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۳۰تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و ابطال نشد ”
پیشنهاد : لذا با عنایت به مقدمه اشاره شده و همچنین با توجه به اینکه به نوعی در قسمتی از ملک که قرار بر احداث پارکینگ بوده از طریق مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران استفاده دیگری (همچون تجاری یا مسکونی و..) صورت میپذیرد لذا این شهرداری پیشنهاد با قید دو فوریتی اصلاح ( ماده ۳۹ تعرفه بخش تغییر عملکرد اعیانی بند ۷ ) را بصورت “ ۷- تغییر کاربری از هر نوع کاربری به پارکینگ اختصاصی K=5در نظر گرفته شود همچنین در مواردیکه بر اثر مصوبه کمیسیون ماده ۵ معماری و شهرسازی از فضای پارکینگ مورد نیاز ، به عنوان سایر عملکردها استفاده میشود نیز با k=30 همین فرمول محاسبه گردد “ را دارد لذا خواهشمندیم دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه امر به ابلاغ گردد
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد.

– نامه شماره ۱۴۰۱۰۱۲۷۲۲۰۰۲۰ مورخه ۲۷/۱/۱۴۰۱ شهرداری در مورد موارد باقمیانده از ابهامات بودجه ۱۴۰۱ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰۱۲۲۸۲۱۵۲۳۱ به استحضار می رساند جهت نامه شماره ۲۱۳۱۴۰۰۴۴۴ مورخ ۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۰ جلسه ای در مورخ ۲۲ / ۱ / ۱۴۰۱ در فرمانداری تشکیل و سه مورد ابهام همچنان باقی مانده لذا پیشنهادات ذیل بر طرف شدن ابهام به حضور ارسال می گردد:
۱- علیرغم اینکه پرداخت به کتابخانه ها طبق قانون براساس تفریغ بودجه بوده و همین توضیح برای فرمانداری نیز ارسال شده است لیکن پیشنهاد می شود مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۲ هزار ریال از ردیف تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی ستاد کسر و ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۲ هزار ریال به ردیف ۱۵۰۲۰۳ کمک به کتابخانه ها اضافه شود.
۲- با توجه نامه شماره ۷۲۰ / ۲۴۳۴ / ۹۰۳۶ مورخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۴۰۰ ریاست محترم دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان همدان مبنی بر موارد محکومیت های قطعی که استمهال آنها سررسید شده است و علیرغم توضیحات ارائه شده که این موارد در دیون املاکی و تعهدات قطعی شده سنواتی پیش بینی شده به جهت رفع ابهام پیشنهاد می شود در مجموع ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۷۵ هزار ریال از ردیف تبصره پرداخت بدهی های قطعی نشده سنواتی به تفکیک منطقه یک ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۴ هزار ریال، منطقه دو ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۴ هزار ریال، منطقه سه ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۴ ریال و منطقه چهار ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۳ هزار ریال کسر و به ردیف ۱۷۰۲۰۷ با عنوان آرا محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها در مناطق اضافه شود.
۳- ردیف عنوان پروژه “بودجه سازمان فناوری اطلاعات “به “پروژه های فناوری اطلاعات و تفاهمنامه های فناوری” تغییر پیدا نماید.
مستدعی است دستور فرمائید موارد با فوریت در اولین جلسه صحن شورا مطرح تا انشاالله نتیجه در جلسه ۲۹ / ۱ / ۱۴۰۱ کمیته انطباق مطرح گردد.
مصوبه شورا : با توجه به نامه شماره ۵۵۴/۱۱/۳۱۰/۹۵۳۵ مورخه ۱/۲/۱۴۰۱ فرمانداری محترم شهرستان همدان ضمن اعمال اصلاحات مورد نظر هیئت محترم تطبیق در نتیجه ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری همدان بشرح ذیل اصلاح و تصویب می گردد:
ماده واحده : بودجه عمومی واختصاصی شهرداری همدان ( مناطق ، واحدهای ستادی ، سازمان ها و شورای اسلامی شهر همدان و سازمان های تابعه) از حیث منابع تامین اعتبار شامل درآمدها ، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی اعم از نقد و غیر نقد بالغ بر بیست و سه بیلیون و یکصد و نودمیلیارد ونهصدو شصت میلیون (۲۳.۱۹۰.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و از حیث مصارف شامل هزینه های عمومی ، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی بالغ بر بیست و سه بیلیون و یکصد و نود میلیارد ونهصد و شصت میلیون ( ۲۳.۱۹۰.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال که مشتمل بر :
۱- اعتبارات هزینه های عمومی : نه بیلیون و یکصد و هفتاد و چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه و هفت میلیون و سیصد و هشتاد هزار (۹.۱۷۴.۷۵۷.۳۸۰.۰۰۰) ریال
۲- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای : دوازده بیلیون و چهارصد و شش میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (۱۲.۴۰۶.۸۵۰.۰۰۰) ریال .
۳- اعتبارات تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی : یک بیلیون و ششصدو نه میلیارد و سیصدو پنجاه و دومیلیون و ششصدو بیست هزار (۱.۶۰۹.۳۵۲.۶۲۰.۰۰۰ ) ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *