نمایندگی های اعضای شورا در سازمان ها و ادارات

سازمان ها و ادارات غیر وابسته به شهرداری

ردیف سازمانها، کمیسیون ها و … نماینده ردیف سازمانها، کمیسیون ها و … نماینده
۱ ارزش معاملاتی(دارایی) حسین قراباغی ۱۳ کمیته ترافیک شهرستان و استان علی فتحی
۲ کارگروه عمران و امور زیر بنایی ابراهیم مولوی ۱۴ ایثارگران روانبخش
۳ کمیته فنی سید مسعود عسگریان ۱۵ امر به معروف اکبر کاووسی
۴ تنظیم بازار شهرستان حسین قراباغی ۱۶ مواد مخدر اکبر کاووسی
۵ کمیسیون حفاری ها علی فتحی ۱۷ بهداشت علی فتحی
۶ شورای تامین کامران گردان ۱۸ ایدز علی فتحی
۷ آموزش و پرورش اکبر کاووسی ۱۹ باز آفرینی نوراله زاده – سلماسی
۸ تشخیص سن ابراهیم مولوی ۲۰ قاچاق کالا حسین قراباغی
۹ شورای اداری کامران گردان
۱۰ کمیسیون ماده ۵ کامران گردان
۱۱ معافیت سربازی تجدید نظر سید مسعود عسگریان
۱۲ معافیت سربازی بدوی اکبر کاووسی

 

 

 

سازمانها و … وابسته به شهرداری

ردیف سازمانها، کمیسیون ها و … نماینده ردیف سازمانها، کمیسیون ها و … نماینده
۱ ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی رحیمی فر ۱۴ ماده ۱۰۰ نوراله زاده
۲ فرهنگی ورزشی سلماسی ۱۵ ماده ۱۰۰ بادامی
۳ سیماومنظروفضای سبز مولوی ۱۶ ماده ۱۰۰ عسگریان
۴ حمل و نقل بار ومسافر فتحی ۱۷ تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قراباغی
۵ سرمایه گذاری روانبخش ۱۸ کمیسیون نامگذاری سلماسی – کاووسی
۶ مدیریت پسماند عسگریان ۱۹ معاملات شهرداری رحیمی فر – روانبخش
۷ عمران وبازآفرینی نوراله زاده ۲۰ ماده ۷ سلماسی
۸ آتش نشانی کاووسی ۲۱ کمیته انظباطی تاکسیرانی فتحی
۹ مدیریت شبکه حمل ونقل وترافیک گردان ۲۲ کمیته انظباطی اتوبوسرانی بادامی
۱۰ فن آوری اطلاعات بادامی ۲۳ ماده ۸ نوسازی نوراله زاده
۱۱ ماده ۷۷ روانبخش ۲۴ ماده ۱۰۰ فتحی
۱۲ ماده ۷۷ رحیمی فر
۱۳ ماده ۱۰۰ کاووسی