صورت‌جلسه شماره ۱۶۴

صورت‌جلسه شماره ۱۶۴

یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (هشتادو هفتمین جلسه سال ۱۴۰۱) در سال دوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۲۰ /۱۶ روز سه شنبه مورخه ۲ /۱۲/ ۱۴۰۱در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد:
– نامه ها ، طرح ها و لوایح مطرح شده :

– نامه شماره ۱۴۰۱۱۲۰۲۳۱۵۹۹۰ مورخه ۲/ ۱۲ / ۱۴۰۱ شهرداری در مورد تصویب معاملات فروش زمین (۱۸ متری مدیریت ) بشرح زیر مطرح شد:

متن لایحه: با عنایت به اختیار حاصل از مصوبه شماره ۱۴۰۱۱۰۱۵۳۰۴۴۱۸ مورخ ۱۵ / ۱۰ / ۱۴۰۱ آن شورای محترم باستحضار می رساند پلاک ثبتی ۴۷۵۱۷ / ۱۰ به متراژ ۶۷ / ۳۲۴ متر مربع واقع در هنرستان ۱۸ متری مدیریت مقابل مدیریت دولتی به پیوست تصویر قرارداد شماره ۲۰۰۱۴۰۱۱۶۹۱۴ مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۴۰۱ به حضور ارسال میگردد لذا خواهشمند است در صورت تصویب مراتب را ابلاغ فرمایند .
مستند قانونی : تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون شهرداریها
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری مخالفت شد.
– نامه شماره ۱۱۳۱۰ / ۱۰/ ۱۰۰ /۱۴۰۱ مورخه ۲۱/ ۱۰ /۱۴۰۱ شرکت آب و فاضلاب استان همدان در موردتبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب بشرح زیر مطرح شد:
متن طرح : ریاست محترم شورای اسلامی شهر همدان
موضوع : پیشنهاد درخواست اخذ تبصره ۳
با سلام و احترام به پیوست پیشنهاد این شرکت در خصوص تحلیل منابع و مصارف حاصل از تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری جهت اخذ مجوز به حضور ارسال می گردد.

 

فرم تحلیل درآمد هزینه منابع حاصل از تبصره ۳ آب ﺑﻬﺎ و ﻛﺎرﻣﺰد دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب
پیش بینی کل درآمد حاصل از اجرای تبصره ۳ آب بها در شهر همدان در سال مالی ۱۴۰۲
کاربری منطقه شهرداری شرح برآورد حجم آب قابل فروش در سال ( متر مکعب) مبلغ تبصره ۳ آب بها به ازای یک متر مکعب (ریال) کل درآمد حاصله (ریال)
خانگی کل شهر تبصره ۳ آب بها ۳۵.۴۱۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰ ۷۷.۹۰۲.۰۰۰.۰۰۰
غیر خانگی کل شهر تبصره ۳ آب بها ۳.۲۸۵.۰۰۰ ۳.۰۰۰ ۹.۸۵۵.۰۰۰.۰۰۰
جمع کل ۳۸.۶۹۵.۰۰۰   ۸۷.۷۵۷.۰۰۰.۰۰۰
 

 

 

پیش بینی کل درآمد حاصل از اجرای تبصره ۳ کارمزد دفع فاضلاب در شهر همدان در سال مالی ۱۴۰۲
کاربری منطقه شهرداری شرح برآورد حجم فاضلاب جمع آوری در سال ( متر کعب) مبلغ تبصره ۳ دفع فاضلاب به ازای یک یک متر مکعب (ریال) کل درآمد حاصله (ریال)
خانگی کل شهر تبصره ۳ کارمزد دفع فاضلاب ۲۳.۲۶۶.۰۰۰ ۱.۵۰۰ ۳۴.۸۹۹.۰۰۰.۰۰۰
غیر خانگی کل شهر تبصره ۳ کارمزد دفع فاضلاب ۲.۳۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰ ۶.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع کل ۲۵.۵۶۶.۰۰۰   ۴۱.۷۹۹.۰۰۰.۰۰۰
برآورد هزینه قابل انجام از محل وجوه حاصل از اجرای تبصره ۳ آب بها در شهر همدان در سال مالی ۱۴۰۲
ردیف شرح عملیات واحد  حجم کار  در سال مبلغ هزینه واحد (ریال) کل هزینه (ریال)
۱ توسعه و اصلاح شبکه های توزیع آب در سطح شهر متر ۵.۱۶۲ ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ۸۷.۷۵۴.۰۰۰.۰۰۰
جمع کل ۵.۱۶۲ ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ۸۷.۷۵۴.۰۰۰.۰۰۰
برآورد هزینه قابل انجام از محل وجوه حاصل از اجرای تبصره ۳ کارمزد دفع فاضلاب  در شهر همدان در سال مالی ۱۴۰۲
ردیف شرح عملیات واحد  حجم کار  در سال مبلغ هزینه واحد (ریال) کل هزینه (ریال)
۱ توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب و جداسازی فاضلاب از رودخانه در سطح شهر متر ۱.۶۰۷ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ۴۱.۷۸۲.۰۰۰.۰۰۰
جمع کل ۱.۶۰۷ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ۴۱.۷۸۲.۰۰۰.۰۰۰
فرم تحلیل درآمد هزینه منابع حاصل از تبصره ۳ حق انشعاب
برآورد درآمد حاصل از اجرای تبصره ۳ حق انشعاب شهر همدان در سال مالی ۱۴۰۲
کاربری منطقه شهرداری شرح کل تعداد انشعاب قابل واگذاری مبلغ تبصره ۳ جهت هر واحد کل درآمد حاصله (ریال)
مسکونی مناطق ۱و۲ حق انشعاب  آب ۲.۰۰۰ ۴.۴۰۰.۰۰۰ ۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مناطق ۳و۴ ۲.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
منانطق توانمند سازی ۶۹۶ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۶۹۶.۰۰۰.۰۰۰
مسکونی مناطق ۱و۲ حق انشعاب فاضلاب ۲.۰۰۰ ۴.۴۰۰.۰۰۰ ۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مناطق ۳و۴ ۲.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
منانطق توانمند سازی ۶۹۶ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۶۹۶.۰۰۰.۰۰۰
غیر مسکونی کل شهر حق انشعاب آب ۵۰۴ ۵۵۰.۰۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب ظرفیت قراردادی ۱،۳۸۶،۰۰۰،۰۰۰
 غیر مسکونی کل شهر حق انشعاب فاضلاب ۵۰۴ ۵۵۰.۰۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب ظرفیت قراردادی ۱.۳۸۶.۰۰۰.۰۰۰
جمع کل     ۳۰.۵۶۴.۰۰۰.۰۰۰
برآورد هزینه قابل انجام ازمحل وجوه حاصل از اجرای تبصره ۳ حق انشعاب شهر همدان در سال مالی ۱۴۰۲
ردیف شرح عملیات واحد  کل متراژ کار مبلغ هزینه هر متر کل هزینه (ریال )
۱ توسعه و اصلاح شبکه های توزیع آب در سطح شهر متر ۸۹۹ ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵.۲۸۳.۰۰۰.۰۰۰
۲ توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب و جداسازی فاضلاب از رودخانه در سطح شهر متر ۵۸۷ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵.۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰
جمع کل ۳۰.۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰

 

مصوبه شورا : با مفاد و اجرای تبصره ۳ ماده قانون …. (آبفا) بشرح جداول پیوست ( که در ذیل همین بند ضمن مقایسه با مصوبه سال ۱۴۰۰ آورده شده ) برای سال مالی ۱۴۰۲ موافقت شد.

برآورد درآمدهای حاصل از تبصره ۳ آب بها و کارمزد دفع فاضلاب در سال ۱۴۰۲_ارقام به ریال
* ۱۴۰۰ ۱۴۰۲ تغییر
شرح کاربری منطقه مبلغ تبصره ۳ آب بها به ازای یک متر مکعب برآورد حجم آب قابل فروش در سال مبلغ تبصره ۳ آب بها به ازای یک متر مکعب مقدار درصد
تبصره ۳ آب بها خانگی کل شهر ۱,۷۰۰ ۳۵,۴۱۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰ ۵۰۰ ۲۹.۴۱%
غیرخانگی ۱,۷۰۰ ۳,۲۸۵,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۱,۳۰۰ ۷۶.۴۷%
شرح کاربری منطقه مبلغ تبصره ۳ دفع فاضلاب به ازای یک یک متر مکعب برآورد حجم فاضلاب جمع آوری در سال (متر کعب) مبلغ تبصره ۳ دفع فاضلاب به ازای یک یک متر مکعب مقدار درصد
تبصره ۳ کارمزد دفع فاضلاب خانگی کل شهر ۲۳,۲۶۶,۰۰۰ ۱,۵۰۰ قبلا وجود نداشته است
غیرخانگی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰
شرح کاربری منطقه مبلغ تبصره ۳ جهت هر واحد کل تعداد انشعاب قابل واگذاری مبلغ تبصره ۳ جهت هر واحد مقدار درصد
خرید حق انشعاب  آب مسکونی مناطق ۱و۲ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹.۴۱%
مناطق ۳و۴ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۹.۴۱%
منانطق توانمندسازی ۸۵۰,۰۰۰ ۶۹۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۷.۶۵%
غیرمسکونی کل شهر ۴۳۰۰۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب ظرفیت قراردادی ۵۰۴ ۵۵۰۰۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب ظرفیت قراردادی
خرید حق انشعاب فاضلاب مسکونی مناطق ۱و۲ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹.۴۱%
مناطق ۳و۴ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۹.۴۱%
منانطق توانمندسازی ۸۵۰,۰۰۰ ۶۹۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۷.۶۵%
غیرمسکونی کل شهر ۴۳۰۰۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب ظرفیت قراردادی ۵۰۴ ۵۵۰۰۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب ظرفیت قراردادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *