صورت جلسه شماره ۸۷

صورت جلسه شماره ۸۷

هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۳۶/۸ روز یکشنبه مورخ ۱۹/۱۲/۹۷ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان رییس محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد :
۱- نامه های طرح شده در جلسه شماره ۸۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۷ :
۱/۱- نامه شماره ۱۷۷۵۴/۱۱/۱۰ مورخ ۲۹/۱۰/۹۷ شهرداری (۳۷۲۲۸۵/ش مورخ ۵/۱۲/۹۷) مطرح و با استناد به بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون شوراها با مفاد دویست و شصت و دومین (۲۶۲) کمیسیون نامگذاری غیر از بند ۳ آن (که لازم است نام مناسب دیگری برای کوچه بن بست های ذکر شده در صورتجلسه انتخاب شود) بشرح زیر موافقت شد :
ردیف مصوبات نامگذاری معابر شهری
۱ با عنایت به پیشنهاد نماینده محترم بنیاد شهید مصوب شد کوچه لاله به دلیل سکونت خانواده شهید محمدصادق رحمانی واقع در خیابان صدف روبروی اداره آگاهی سابق، با حفظ نام قبلی به نام این شهید معزز نامگذاری گردد.
۲ با عنایت به پیشنهاد نماینده محترم بنیاد شهید مصوب شد کوچه شاهد به دلیل سکونت خانواده شهید علی تقوی واقع در خیابان صدف روبروی اداره آگاهی سابق، خیابان ۱۸ متری هدایت، خیابان سعادت، با حفظ نام قبلی به نام این شهید معزز نامگذاری گردد.
۳ با عنایت به پیشنهاد اعضا و باتوجه به درخواست مردمی به سامانه ۱۳۷، مقرر شد کوچه های فرعی بدون نام منشعب از کوچه جراح ها واقع در خیابان باباطاهر به ترتیب بن بست جراحها ۷،۴،۳،۲،۱ و کوچه جراحهای ۵(شاهد) نامگذاری گردد.
۴ با عنایت به پیشنهاد اعضا و باتوجه به درخواست مردمی به سامانه ۱۳۷،بن بست فاقد نام واقع در خیابان شهیدان خوش لفظ(گلزار) مابین کوچه های شهید ابراهیمی و شهید مرتضوی، به علت قرار گرفتن مابین دو کوچه بنام شهدای معظم، به نام آلاله (با قید عدم تکراری بودن در معابر اطراف) نامگذاری گردد.
۵ با عنایت به پیشنهاد اعضا و باتوجه به درخواست مردمی به سامانه ۱۳۷، مقرر شد کوچه های بی نام منشعب از کوچه نیکو واقع در خیابان شهیدان دیباج، خیابان مدیریت، خیابان کمال آباد شرقی، کوچه نیکو به نام کوچه های نیکو ۱ و ۲نامگذاری گردد.
۶ با توجه به پیشنهاد نماینده محترم بنیادشهید مبنی بر نامگذاری معبر حد فاصل بلوار امام خمینی (ره)و شورین به نام شهیدان چنگیزی، نظر به اینکه معبر مذکور خارج از محدوده شهر همدان می باشد مقرر شد موضوع به مراجع مربوطه جهت بررسی و انجام این موضوع ارسال گردد.
۷ مقرر شد بنا به درخواست اهالی محترم بن بست مرادی واقع در خیابان پاستور، کوچه شهید عزیزیان صالح، کوچه شهید موانیه ای، بررسی بیشتری در خصوص تغییر نام صورت گیرد
(۲ برگ تصویر مدارک ضمیمه است) *فرهنگی-۵۰/۹*
۲/۱- نامه شماره ۱۹۸۲۲/۱۱/۱۰ مورخ ۲/۱۲/۹۷ شهرداری (۳۷۲۱۴۹/ش مورخ ۲/۱۲/۹۷) مطرح و با استناد به بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون شوراها با مفاد دویست و شصت و پنجمین (۲۶۵) کمیسیون نامگذاری بشرح زیر موافقت شد :
ردیف مصوبات کمیسیون نامگذاری
۱ با عنایت به پیشنهاد اعضای کمیسیون مصوب شد معبر ۱۸ متری فاقد نام واقع در کوی اسلامشهر، خیابان عقیل ،انتهای کوچه عقیل ۵۳ ، به نام خیابان ۱۸ متری رضوان نامگذاری گردد.
۲ با عنایت به درخواست دانشگاه علوم پزشکی همدان مبنی بر نامگذاری معبر مجاور باغ بدیع الحکما واقع در بلوار شهید مصیب مجیدی مقرر شد معبر مذکور به نام «بدیع الحکما» نامگذاری گردد.
۳ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۱ مصوب شد بن بست های فاقد نام واقع در کوچه شهید مصلح خو واقع در خیابان میرزاده عشقی، خیابان شهید بهمنی ، به ترتیب به نام های بهار، فروردین، اردیبهشت و خرداد نامگذاری گردند.
۴ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه های فاقد نام واقع در کوی شهید بهشتی، انتهای خیابان شهید چراغی، خیابان شقایق، معبر اصلی به نام نیلوفر و معابر منشعب به نام نیلوفر ۱ تا ۴ نامگذاری گردد.
۵ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد خیابان فاقد نام همراستا خیابان شهید کرم واقع در کوی شهید بهشتی، انتهای خیابان شهید چراغی، خیابان شقایق، به نام خیابان گلگون نامگذاری گردد
۶ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه تعاون واقع در کوی شهید بهشتی، خیابان شهدای جهاد به علت همنامی با معبر مجاور و همخوانی با اسامی معابر موازی، به نام تعاون ۴ نامگذاری گردد.
۷ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه فاقد نام واقع در کوی شهید بهشتی، خیابان شهدای جهاد، انتهای تعاون۱،۲،۳ و ۴، به نام کوشا نامگذاری گردد.
۸ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه های منشعب از خیابان جانبازان واقع در کوی شهید بهشتی، خیابان شهدای احرار، به ترتیب به نام ایثار ۱ تا ۷ سمت چپ معبر و ایثار ۲ تا ۱۲ سمت راست معبر نامگذاری گردند.
۹ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه های ارغوان و ارغوان ۱ واقع در بلوار شهید مطهری، قبل از کوی شهید بهشتی، به علت مشابهت با معبری در نزدیکی آنها و همچنین بن بست کناری این دو کوچه ، به نامهای ارغوان ۱و۲و۳ نامگذاری گردند.
۱۰ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه ارغوان ۲ انتهای کوچه ارغوان ۱ واقع در بلوار شهید مطهری، قبل از کوی شهید بهشتی، به علت رعایت قواعد نامگذاری معابر، به نام کوچه شکوفه نامگذاری گردد.
۱۱ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد به جهت رعایت قواعد نامگذاری و حذف نامهای مشابه، کوچه های منشعب از خیابان عدالت واقع در میدان رسالت ابتدای بلوار شهید مطهری، خیابان رسالت، به ترتیب به نام های عدالت ۱ تا ۱۵ (فرد) سمت چپ و بن بست عدالت ۲ ، ۴، کوچه عدالت ۶ (قائم) و کوچه عدالت ۸ (زرّین) نامگذاری گردند.
۱۲ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد خیابان فاقد نام واقع در خیابان عدالت واقع در میدان رسالت ابتدای بلوار شهید مطهری، خیابان رسالت، کوچه شهید عشرت مردانیان، به نام خیابان اندیشه نامگذاری گردد.
۱۳ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد خیابان فاقد نام واقع در خیابان امیریه ، خیابان بصیرت به نام ارمغان نامگذاری و دو کوچه منشعب از آن به نامهای ارمغان ۱ و ارمغان ۳ نامگذاری گردند.
۱۴ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه فاقد نام منشعب از کوچه اندیشه ۱ و بعد از کوچه متین به نام تعلیم نامگذاری گردد.

– نامه شماره ۲۰۷۰۴/۱۱/۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۹۷ شهرداری (۳۷۲۸۳۵/ش مورخ ۱۴/۱۲/۹۷) مطرح و با استناد به بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون شوراها با نرخنامه تاکسی خطوط تاکسیرانی شهر همدان در سال ۱۳۹۸ بشرح دفترچه پیوست که به امضای رئیس شورای اسلامی شهر رسیده است ، موافقت شد.
– نامه شماره ۲۱۰۳۶/۱۱/۱۰ مورخ ۱۹/۱۲/۹۷ شهرداری (۳۷۳۲۰۹/ش مورخ ۱۹/۱۲/۹۷) مطرح و با صدور پروانه ساختمانی رایگان با توجه به درخواست حوزه علمیه استان همدان با مساحت اعیانی ۲۴/۱۰۲۸ مترمربع در ۶ واحد مسکونی موافقت شد.
– نامه شماره ۲۰۹۶۱/۱۱/۱۰ مورخ ۱۸/۱۲/۹۷ شهرداری (۳۷۳۱۴۹/ش مورخ ۱۸/۱۲/۹۷) مطرح و با تفویض اختیار به آقای عباس صوفی (شهردار همدان) مبنی بر تشخیص و تقدیر مالی از عوامل مربوطه و تاثیرگذار در انجام پروژه های عمرانی در حال انجام و عملکرد مالی و درآمدی شهرداری مجموعاً به مبلغ سیصد میلیون تومان موافقت و مقرر گردید شاخصه های عملکردی مثبت افراد به شورا ارائه گردد. (۱ برگ تصویر مدارک ضمیمه است) * نامه رسیده-۲۰/۱۱ *

– حسب درخواست شماره ۸۵۶۰/۱۱/۱۰ مورخ ۲۳/۵/۹۷ شهرداری (۳۶۴۰۶۳/ش مورخ ۲۳/۵/۹۷) شهرداری بشرح بند ۲/۱ صورتجلسه شماره ۳۵ مورخ ۲۳/۵/۹۷ شورای اسلامی شهر با خرید هفده دستگاه اتوبوس ۶۱۲۸ KLQ یورو سه از شرکت صنایع خودرویی و ریلی آیکادوییچ ترکیه موافقت شد. تاکید می شود هر چه سریعتر گزارش اقدامات انجام شده توسط شهرداری ، به شورای اسلامی شهر ارسال شود.
– شهرداری در اجرای قانون و مقررات در قبال وجوهی که از اشخاص (حقیقی و حقوقی) تحت هر عنوان دریافت می کند(به حساب بانکی شهرداری واریز می شود) نسبت به ارائه و تسلیم رسید آن به واریزکننده اقدام کند.
– مشاهده می شود در بعضی از مناطق توانمندسازی بعضی از کوچه ها و معابر پلاک کوبی نشده، تاکید می شود هر چه سریعتر و با رعایت قانون و مقررات مربوطه اقدام شود.

 

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *