صورت‌جلسه شماره ۲۶

صورت‌جلسه شماره ۲۶

بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۴۸/۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۸/۰۴/۹۸ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان رییس محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد :

– نامه های طرح شده در جلسه:
– نامه شماره ۶۵۲۸/۱۱/۱۰ مورخه ۱۲/۰۴/۹۸ شهرداری (۳۶۳۷۱۹/ش مورخه ۱۲/۰۴/۹۸) مطرح شد :
متن نامه شهرداری : احتراماً پیرو نامه شماره ۵۲۳۸/۱۱/۱۰ و ضمن پیوست نامه شماره ۲۰۴۷/۹۸/۳۰/س هـ مورخه ۲۱/۰۳/۹۸ مجمع خیرین سلامت استان (خانم اکرم خوشنویس) به استحضار میرساند مبلغ ۰۰۰/۲۶۷/۱۰ ریال از محل ماده ۱۷ بودجه مصوب سال جاری موافقت فرمایند.
مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۶۷۵۹/۱۱/۱۰ مورخه ۱۵/۰۴/۹۸ شهرداری (۳۶۳۸۶۷/ش مورخه ۱۵/۰۴/۹۸) مطرح شد :
متن نامه شهرداری : احتراماً این شهرداری در نظر دارد در اجرای مفاد بند (د) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور از امتیاز اوراق مالی اسلامی ریالی تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال جهت توسعه حمل و نقل عمومی (خرید اتوبوس) استفاده نماید. خواهشمند است در اجرای بند ۱۳ ماده ۸۰ قانون وظایف، تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با درخواست شهرداری موافقت فرمایید. مضافاً اینکه مدت زمان بازپرداخت اوراق مربوطه سه ساله با سود ۱۸% می باشد، همچنین براساس مفاد بند مذکور چنانچه ۵۰% از اصل و سود اوراق مذکور توسط دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) قابل تخصیص بود از طریق این شهرداری پیگیری خواهد گردید.
مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۶۶۵۴/۱۱/۱۰ مورخه ۱۳/۰۴/۹۸ شهرداری (۳۶۳۸۰۳/ش مورخه ۱۳/۰۴/۹۸) مطرح شد :
متن نامه شهرداری : احتراماً پیرو بازدید های مشترک در معیت اعضای محترم شورای شهر و هماهنگی های قبلی درخصوص همکاری شهرداری جهت ترمیم موزه دفاع مقدس برآورد تقریبی پروژه مذکور به پیوست ارسال می گردد. لذا خواهشمند است دستورات مقتضی را جهت صدور مجوز اجرای پروژه مذکور مبذول فرمایید.
مصوبه شورا : با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه با نامه شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۱۰۰۴/۱۱/۱۰ مورخه ۳۱/۰۱/۹۸ شهرداری (۳۶۰۵۱۹/ش مورخه ۳۱/۰۱/۹۸) و نامه مورخ ۱۱/۰۴/۹۸ کمیسیون فرهنگی و اجتماعی (۳۶۳۶۴۷/ش مورخه ۱۱/۰۴/۹۸) درخصوص دستورالعمل ارزیابی اجتماعی پروژه های شهری بشرح زیر مطرح شد :
دستورالعمل ارزیابی اجتماعی
(فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، ترافیکی و …)
طرحها و پروژههای شهرداری همدان

تیرماه ۹۸
– مقدمه:
ارزیابی اجتماعی ضرورتی است که هم‌زمان با توسعه و مدرنیزاسیون ایجاد شده است. این عنوان که تقریباً معادل اصطلاح بین‌المللی «ارزیابی تأثیرات اجتماعی» می‌باشد، در کشور ما عمر چندانی ندارد اما در کشورهای توسعه‌یافته سابقه‌ای طولانی داشته و سال‌هاست که کشورهای توسعه‌یافته به تأثیرات اجتماعی اقدامات، سیاست‌ها، پروژه‌ها و سایر مداخلات توسعه‌ای توجه ویژه می‌کنند. در این راستا تأکید می‌شود، همان‌طور که یک مداخله توسعه‌ای باید متکی بر مطالعات فنی و اقتصادی باشد، ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن مداخله نیز باید مدنظر مجریان و ناظران قرار گیرد. ازآنجاکه این بایسته بدیهی در بسیاری مداخلات توسعه‌ای در کشورهای درحال‌توسعه و کشور ما رعایت نمی‌شود، سیاست‌گذاران فرهنگی در سطوح عالی نظام جمهوری اسلامی ایران، تهیه پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی را ضرورتی انکارناپذیر دانسته و حتی به آن جنبه قانونی بخشیده‌اند. به‌طوری‌که در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه صراحتاً بر تهیه پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید شده است.
– ماده ۱:
هدف از تدوین این دستورالعمل ایجاد رویه واحد و یکپارچه برای ارزیابی اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌ها، نظارت و به‌کارگیری سناریوها و راهکارهای آن‌ها در شهرداری همدان است.
– ماده ۲:
دامنه کاربرد این دستورالعمل در خصوص طرح‌ها و پروژه‌های مهم شهرداری همدان است.
– ماده ۳:
تعاریف و اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:
– ارزیابی اجتماعی:
مجموعه‌ای از اقدامات برای شناسایی و ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌ها که پس از انجام مطالعات لازم و با استناد به مبانی نظری و اسناد بالادستی متناسب با مقتضیات و شرایط جامعه، ضمن معرفی داده-ستاده یک طرح یا پروژه به ارائه راهکارهای عملی برای تقویت آثار مثبت و حذف و کاهش پیامدهای مخرب آن در جامعه راهنمای مجریان خواهد بود.
تبصره- منظور از ارزیابی اجتماعی در این دستورالعمل مطالعه کلیه ابعاد تأثیرات اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی، اقتصادی، ترافیکی و … بنابه مقتضیات طرح‌ها و پروژه‌های شهرداری همدان قبل، حین و بعد از اجرای آن می‌باشد.
– طرح یا پروژه مهم شهرداری:
به طرح‌ها و پروژه‌های با مبلغ حداقل ده برابر نصاب معاملات عمده موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات برای پروژه¬های عمرانی و برای سایر پروژه ها که دامنه تاثیر ان شامل کل شهر می گردد، اطلاق می گردد.
– ارزیاب:
پژوهشگری است که به همراه گروه کاری خود اقدام به تهیه ارزیابی اجتماعی (شامل بررسی کلیه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، ترافیکی و …) پروژه یا طرح می‌کند.
– سناریو:
عبارت است از شرح یک «آینده احتمالی برای هر پروژه» یا همان سناریوهای پیش رو بر اساس مجموعه‌ای از عناصر متقابلاً سازگار، در چارچوب فرضیه‌های مشخص که به‌طور معمول شامل عناصر کمی و کیفی می‌شود و توسط گروه ارزیاب تدوین می‌گردد.
– ماده ۴:
شورای راهبری بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و تصویب شرح خدمات و تصمیمات کلی و فرآیند تدوین ارزیابی‌ها، هزینه‌ها و ابلاغ آن به بهره‌بردار، مشاورین و مجریان و … در حوزه ارزیابی اجتماعی می‌باشد. اعضای شورای راهبری عبارت‌اند از:
۱- معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری (به¬عنوان رئیس)؛
۲- مدیر منطقه مربوطه (به‌عنوان نماینده بهره‌بردار)؛
۳- رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری
۴- معاون مالی و اقتصادی شهرداری (متناسب با موضوع جلسه و نوع طرح یا پروژه)؛
۵- معاون شهرسازی و معماری شهرداری (متناسب با موضوع جلسه و نوع طرح یا پروژه)؛
۶- معاون امور زیربنایی و حمل‌ونقل شهری شهرداری (متناسب با موضوع جلسه و نوع طرح یا پروژه)؛
۷- معاون خدمات شهری شهرداری (متناسب با موضوع جلسه و نوع طرح یا پروژه)؛
۸- سه نفر از اعضاء محترم شورا اسلامی شهر به انتخاب شورای اسلامی شهر همدان؛
۹- سه نفر از متخصصین و یا صاحب‌نظران در رشته‌ها و گرایش‌های علوم اجتماعی، معماری اسلامی، اقتصاد و فرهنگ و تربیت اسلامی و … (به پیشنهاد شهردار و تائید شورای اسلامی شهر).
تبصره ۱- یکی از کارشناسان حوزه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری به‌عنوان مسئول دبیرخانه و دبیر جلسات شورای راهبری به فعالیت می‌پردازد.
تبصره ۲- دبیر شورای راهبری می‌تواند با توجه به موضوعات جلسه، از متخصصین مربوطه برای شرکت در جلسه (بدون حق رأی) دعوت نماید.
– ماده ۵:
مهم‌ترین وظایف شورای راهبری به شرح ذیل می‌باشد:
۱- بررسی و تأیید شاخص‌های ارزیابی اجتماعی تهیه شده توسط دبیرخانه بر اساس استانداردهای کشوری در این حوزه
۲- بررسی و تعیین طرح‌ها و پروژه‌های مهم مشمول انجام ارزیابی اجتماعی؛
۳- بررسی و تأیید ارزیاب (از بین پژوهشگران و شرکت‌های دارای صلاحیت علمی انجام ارزیابی اجتماعی) پس از طی نمودن مراحل قانونی و معرفی آن به بهره‌بردار؛
۴- بررسی و تائید چارچوب کلی شرح خدمات و فرآیند تدوین و هزینه‌های ارزیابی اجتماعی و ارسال آن به بهره‌بردار؛
۵- بررسی و تائید شیوه‌نامه‌های اجرایی و ضوابط داخلی مرتبط با ارزیابی اجتماعی تدوین شده توسط دبیرخانه
۶- بررسی و تائید گزارش‌های دوره‌ای و نهایی ارزیابی اجتماعی طرح و پروژه تهیه شده توسط ارزیاب؛
۷- بررسی و پیشنهاد تغییر مفاد دستورالعمل ارزیابی اجتماعی جهت تصویب در شورای اسلامی شهر؛
۸- نظارت بر عملکرد دبیرخانه، روش‌ها، فرآیندها و به‌کارگیری نتایج ارزیابی‌ها در زمان اجرای طرح یا پروژه؛
تبصره ۱- ابلاغ اعضای شورای راهبری با امضای شهردار همدان و برای مدت دو سال صادر خواهد شد.
تبصره ۲- شهرداری همدان بر اساس نظر و مصوبات شورای راهبری، اعمال نتایج ارزیابی اجتماعی در پروژه‌ها یا طرح‌ها را حسب مورد در قبل، حین و بعد از اجرای آن لحاظ می‌نماید.
تبصره ۳- گزارش عملکرد شورای راهبری به‌صورت هر شش ماه یک‌بار به شورای اسلامی شهر همدان ارائه می‌شود.
– ماده ۶:
هزینه ارزیابی اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌ها توسط بهره‌بردار برآورد شده و در خصوص “ارزیابی اجتماعی قبل از اجرا” از ردیف بودجه مطالعاتی هر منطقه و یا سازمان و برای “ارزیابی اجتماعی حین و بعد از اجرا” از محل بودجه مصوب همان طرح یا پروژه تأمین می‌شود.
– ماده ۷:
«دبیرخانه ارزیابی اجتماعی» واحدی ذیل معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری همدان است که کلیه هماهنگی‌ها، پیگیری‌ها، مکاتبات و … این حوزه را مطابق شرح وظایف تعریف شده در این دستورالعمل انجام می‌دهد.
– ماده ۸:
مهم‌ترین وظایف دبیرخانه ارزیابی اجتماعی به شرح ذیل می‌باشد:
۱- تلاش در جهت فرهنگ‌سازی و تبیین جایگاه، ارزش و کارکرد ارزیابی اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌ها در شهرداری همدان؛
۲- تهیه و تدوین چارچوب کلی شرح خدمات و نحوه اجرا و برآورد هزینه‌های انجام ارزیابی اجتماعی برای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف و پیشنهاد آن به شورای راهبری جهت تأیید؛
۳- دریافت فهرست عناوین طرح‌ها و پروژه‌ها از بهره‌بردار (منطقه یا سازمان یا معاونت یا مدیریت مسئول اجرای طرح یا پروژه) به همراه جزئیات کامل (شامل عنوان، کد، زمان شروع و اتمام، حجم، بودجه و …) به‌منظور ارائه آن به شورای راهبری جهت تعیین پروژه‌ها و طرح‌های نیازمند ارزیابی اجتماعی؛
۴- شناسایی پژوهشگران و شرکت‌های دارای صلاحیت علمی انجام ارزیابی اجتماعی از طریق فراخوان و قوانین مربوطه شهرداری و ارائه آن به شورای راهبری جهت تائید؛
۵- نظارت بر کلیه مراحل تهیه گزارش ارزیابی اجتماعی، تحویل گیری و ارائه آن به شورای راهبری جهت تأیید؛
۶- نظارت بر عملیاتی کردن نتایج و راهکارهای مشخص شده در ارزیابی اجتماعی و ارائه گزارش آن به شورای راهبری؛
۷- برقراری تعامل مستمر با ارزیاب و رابط بهره‌بردار؛
۸- برنامه‌ریزی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی به‌منظور تأمین نیروهای متخصص مورد نیاز و به‌روزآوری دانش رابطین در شهرداری همدان؛
۹- بررسی اصلاح دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی مربوط به ارزیابی اجتماعی و پیشنهاد آن به شورای راهبری؛
۱۰- نظارت بر عملیاتی شدن مصوبات شورای راهبری در خصوص ارزیابی اجتماعی طرح و یا پروژه؛
۱۱- انجام سایر مصوبات و وظایف محول شده توسط شورای راهبری.
تبصره ۱- دبیرخانه برای انجام وظایف فوق، شیوه‌نامه‌های اجرایی و ضوابط داخلی مورد نیاز را تهیه و برای تائید به شورای راهبری ارائه می‌نماید.
تبصره ۲- رابط پروژه یا طرح با معرفی بهره‌بردار از بین نیروهای شاغل خود بوده و با تأیید شورای راهبری به‌عنوان حلقه واسط بهره‌بردار، دبیرخانه و ارزیاب فعالیت می‌نماید.
تبصره ۳- گزارش عملکرد دبیرخانه به‌صورت ماهانه به شورای راهبری ارائه می‌شود.
– ماده ۹:
– شورای راهبری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به نتایج گزارش ارزیابی اجتماعی ارائه‌شده اظهارنظر نماید. ارزیاب ذی‌ربط موظف به رفع اشکال و نواقص احتمالی حداکثر طی دو هفته است.
– تبصره- در صورت اختلاف‌نظر بین ارزیاب و بهره‌بردار، رأی و نظر شورای راهبری مورد قبول است.
– ماده ۱۰:
تا پایان اردیبهشت هر سال تعداد و عنوان طرح‌ها و پروژه‌هایی که نیازمند ارزیابی اجتماعی هستند توسط شورای راهبری تعیین و به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود. نتیجه ارزیابی اجتماعی طرح و پروژه در زمان ارائه بودجه به پیوست آن ارائه می‌گردد.
– ماده ۱۱:
انعقاد قراردادهای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مهم شهرداری و قراردادهای مشارکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همچنین پرداخت مرحله آخر قراردادهای مطالعات و طراحی پروژه‌ها به مشاوران طراحی و برنامه‌ریزی پروژه‌ها منوط به داشتن ارزیابی اجتماعی و تصویب آن در شورای راهبری می‌باشد.

– ماده ۱۲:
راهبری تمامی امور مربوط به تهیه ارزیابی اجتماعی بر اساس شیوه‌نامه اجرایی و ضوابط داخلی از مجرای این دبیرخانه بوده و انجام هرگونه امور موازی در دیگر بخش‌های شهرداری همدان ممنوع می‌باشد.
– ماده ۱۳:
از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه؛ کلیه ارزیابی‌های اجتماعی در شهرداری همدان؛ بر اساس فرآیندهای مطرح و تائید شده در این دستورالعمل؛ تهیه، تصویب و عملیاتی خواهد شد و تمام زیرمجموعه‌های شهرداری موظف به رعایت مفاد آن می‌باشند.

 

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *