نویسنده - روابط عمومی

تاکید گردان درصحن شورا:

طرح شرایط احراز مدیریت و سمت در شهرداری تدوین شود

رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: با توجه به اینکه پس از گذشت سال ها از تأسیس شهرداری ها، شرایط احراز مدیریت و سمت در شهرداری وجود ندارد، باید این مهم در قالب یک طرح به منظور بهره گیری از کارآیی، سوابق کاری، کادرسازی صحیح در شورای اسلامی شهر تهیه و به شهرداری ابلاغ شود.

اکبر کاوسی امید:

ضرورت حرکت مدیریت شهری همدان به سمت شهرداری الکترونیک

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان بر ضرورت حرکت مدیریت شهری همدان به سمت شهرداری الکترونیک تأکید کرد.