صورتجلسات

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان :

برگزاری موفق رویداد ” همدان ۲۰۱۸ ” نیازمند مشارکت شهروندان

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان گفت: مردم باید بهره برداران اصلی رویداد همدان پایتخت گردشگری 2018 آسیا باشند و موفقیت در این زمینه نیازمند مشارکت شهروندان است.