مرکز مطالعات و پژوهش ها

رئیس شورای شهر همدان:

شهرداری همدان درآمدهای پایدار ندارد

رئیس شورای اسلامی شهر همدان بر تسریع در تعیین تکلیف جمع‌آوری‌ زباله و ساماندهی زباله گردها و ضایعاتی شهر تأکید کرد.

رئیس شورای شهر همدان خبر داد:

موافقت شورا با تیم‌داری شهرداری مشروط به رعایت قانون

رئیس شورای اسلامی شهر همدان خبر داد: تیم‌داری شهرداری همدان در عرصه فوتبال مشروط به رعایت قوانین و مقررات مورد تصویب اکثریت آرای اعضای شورای شهر قرار گرفت.