رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای شهر همدان:

ضرورت ساماندهی روز بازارهاو نظارت مستمر بر نحوه فعالیت آنها

رئیس کمیسیون نظارت بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان بر ساماندهی روز بازارهای سطح شهر و نظارت بیشتر بر نحوه فعالیت آنها تاکید کرد.

رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای شهر همدان:

انتخاب نوع حمل و نقل عمومی تخصصی دنبال شود

رئیس کمیسیون نظارت بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان گفت:‌ ترافیک همدان ایجاب می‌کند مسأله انتخاب نوع حمل و نقل عمومی بر اساس مطالعات و مباحث تخصصی دنبال شود.

رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای شهر همدان:

ضرورت تقویت جایگاه همیاران محلات

رئیس کمیسیون نظارت بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان بر ضرورت تقویت جایگاه همیاران محلات تاکید کرد.

رییس شورای اسلامی شهر همدان:

تعامل مدیریت شهری و فرمانداری منجر به خدمات رسانی بهتر می‌شود

رییس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه ارتباط و تعامل موثر و مفید بین شهرداری، شورای شهر و فرمانداری موجب ارائه خدمت بهتر می‌شود، گفت: این امر با همدلی و اتحاد محقق می‌شود و ثبت جهانی هگمتانه و رفع ترافیک خروجی به سمت تهران با جابجایی سوغات فروش‌ها نمونه بارز این امر بود.

رییس کمیسیون بازرسی و نظارت شورای شهر همدان:

مطالبات پیمانکاران شهرداری از محل خزانه و عادلانه پرداخت شود

رییس کمیسیون بازرسی، نظارت و امور اداری شورای شهر همدان با بیان اینکه باید پرداخت مطالبات پیمانکاران از محل خزانه مدنظر قرار گیرد، گفت: رعایت عدالت در پرداخت مطالبات نیز امری ضروری است.

رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای شهر همدان تاکید کرد:

تعیین تکلیف اطلس فرهنگی شهر و سامانه شمسه شهرداری

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان بر تعیین تکلیف اطلس فرهنگی و سامانه شمسه شهرداری تاکید کرد.