مسجد جامع

مسجد جامع


گردش در شهر Description

مسجد جامع همدان کتیبه‌های تاریخ‌دار بنا کتیبه ایوان جنوبی به تاریخ ۱۲۵۳ قمری است و بر سنگابِ دهلیز غربی، تاریخ ۱۲۵۱ قمری حک شده‌است و بنای فعلی مسجد از آثار دوره قاجار است و نیز ممکن است که بنیان آن از دوره‌های قدیم‌تر باشد.