پرسش های متداول

هر 4 سال یک بار انتخبات شورا برگزار میگردد.