انتخاب اعضای شورا هر چند سال یک بار برگزار می گردد؟

هر ۴ سال یک بار انتخبات شورا برگزار میگردد.