رضوان سلماسی

——

نام و نام خانوادگی : رضوان سلماسی
نام پدر : رسول
تاریخ تولد : ۱۳۴۷
تحصیلات : کارشناسی ارشد تربیت بدنی
سمت :  عضو شورا

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

توانایی
توانایی ها
توانایی ها
توانایی ها

در دست تکمیل ..

جهت ارسال نظرات، سوالات و پیشنهادات خود می توانید از طریق تکمیل فرم ارسال ذیل با ما در ارتباط باشید.