قاسم مستقیم در دوره دوم شورا ریاست کمیسیون خدمات شهری را بر عهده داشت.