کامران گردان

———-

نام و نام خانوادگی :  کامران گردان
نام پدر :  جعفر
تاریخ تولد :  ۱۳۳۲
تحصیلات :  کارشناسی ارشد مدیریت
سمت :  رئیس شورا

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

توانایی
توانایی ها
توانایی ها
توانایی ها

در دست تکمیل ..

جهت ارسال نظرات، سوالات و پیشنهادات خود می توانید از طریق تکمیل فرم ارسال ذیل با ما در ارتباط باشید.