برچسب ها - آموزش ضمن خدمت

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان

لزوم آموزش های ضمن خدمت نیروهای کنترل نظارت و رفع تخلفات شهری

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان آموزش های ضمن خدمت برای نیروهای کنترل نظارت و رفع تخلفات شهری را ضروری دانست.