برچسب ها - بودجه، آموزش های شهروندی

تاکید رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان:

بودجه آموزش های شهروندی نباید در سایر بخش ها هزینه شود

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان گفت: بودجه بخش آموزش های شهروندی نباید در سایر بخش ها هزینه شود.