برچسب ها - ساماندهی روزبازارها

علی فتحی تاکید کرد:

ضرورت ساماندهی روزبازارهای همدان

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان بر ضرورت ساماندهی روزبازارهای شهر تأکید کرد.