برچسب ها - شورای اقتصادی،

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان:

شورای اقتصادی در شهرداری همدان تشکیل شود

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: انتظار می رود شورای اقتصادی در شهرداری همدان تشکیل شود تا موضوعات مطرح شده در این حوزه همراه با پیوست اقتصادی باشد.