برچسب ها - مجمع مشورتی روسای شوراها

شهردار همدان:

مدیریت شهری و درآمد پایدار شهری در دستور کار مجلس باشد

شهردار همدان در ادامه با بیان اینکه مشکلات شهرداری‌ها با وظایف گسترده‌ای دارند که بیش از هزار وظیفه احصا شده بسیار است؛ گفت: جمعیت شهرنشینی دنیا 60 درصد و جمعیت شهرنشینی ایران بیش از 73 درصد است.