برچسب ها - منابع انسانی،

کامران گردان:

ضرورت توجه به بهبود کیفی منابع انسانی در شهرداری

رئیس شورای شهر همدان خواستار توجه به بهبود کیفی منابع انسانی در شهرداری همدان شد و گفت: یکی از شاخص‌های برتری یک سازمان به سازمان دیگر دارا بودن نیروی انسانی متعهد است.