برچسب ها - همئدان،

حمید بادامی نجات:

بررسی طرح شیوه نامه ضوابط و‌ چگونگی تاسیس و فعالیت فراکسیون شورای عالی استان ها

رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری شورای عالی استان ها و نایب رئیس شورای شهر همدان، گفت: کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری شورای عالی استان ها، طرح شیوه نامه ضوابط و‌ چگونگی تاسیس و فعالیت فراکسیون های شورای عالی استان ها را به عنوان کمیسیون متولی و اصلی مورد بررسی قرار داد.