برچسب ها - همدان 2018، بخش خصوصی،گردشگری

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان:

لزوم کمک بخش خصوصی به متولیان گردشگری برای معرفی همدان

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان بر تلاش برای معرفی هگمتانه به جهان تأکید کرد.