برچسب ها - پیاده راه ها

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان :

تقویم روز برای برنامه های فرهنگی پیاده راه ها تدوین شود

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان بر تهیه و تدوین تقویم روز برای برنامه های فرهنگی پیاده راه های همدان تأکید کرد و گفت: این تقویم به عنوان یک ابزار فرهنگی دیده شود.